Bakalářská zkouška

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů: Realizace jednotlivých částí zkoušky
1) Současný český jazyk – teorie a praxe (podle jednotlivých jazykových plánů: fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, stylistika). Uchazeč prokazuje schopnost uplatnit teoretické znalosti z jednotlivých okruhů při interpretaci jazykových jevů na základě zadaného textu.   Před začátkem BZK student obdrží text v rozsahu cca 1/2 normostrany. V průběhu zkoušky pracuje s textem, na jehož základě popíše výrazné jevy zvl. lexikální, slovotvorné, morfologické a syntaktické. Pokusí se  o stručnou komunikační a stylovou charakteristiku textu. Zkoušející vždy pokládají doplňující otázky.
2) Česká literatura a kultura 19. – 21. století. Uchazeč prokazuje schopnost uplatnit teoretické literární a široce kulturní znalosti při interpretaci zadaného literárního textu či textu zaměřeného historicky a kulturně. Týden před zkouškou bude na www zveřejněno 7 textů z literárně-historické části, se kterými se bude pracovat při této části zkoušky. Studenti se s nimi mohou v předstihu seznámit. Na začátku zkoušky  student dostane jeden z textů a k němu doplňující otázky. Texty a otázky se vztahují k tématům pro danou část zkoušky. Texty pro LEDEN 2024. 
3) Tematický okruh na základě zvoleného modulu. Uchazeč prokazuje schopnost uplatnit teoretické znalosti a dovednosti na vybraném materiálu podle povahy modulu. Tematický okruh si student volí na základě zvoleného modulu.                                                                                  Modul 1 Lingvistický modul                                           

Modul 2 Česká literatura

Modul 3 Český film                                                           

Modul 4 České divadlo 

Dva týdny před obhajobou student odevzdá seznam odborné literatury z vybraného modulu, který absolvoval a z nějž chce skládat BZK. Na základě předloženého seznamu dostane student otázku, na kterou se připraví doma a následně bude diskutována u BZK. Otázka mu bude přidělena nejpozději týden před BZK. Kvalita předloženého seznamu se promítá do výsledné známky.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Bakalářská zkouška