Obhajoba diplomové práce

Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba

 • být řádně přihlášen k obhajobě v SIS (obhajoba bakalářské práce je jednou z částí bakalářské zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde.
 • odevzdat elektronickou verzi práce v SIS. Odevzdává se pouze elektronická verze, odevzdávání tištěných exemplářů bylo zrušeno.

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět dní před datem obhajoby.

Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

 

Průběh obhajoby

Obhajoba diplomové práce se skládá ze dvou částí:

 • posterové prezentace
 • a obecné diskuse.

Obhajoba bakalářské práce je veřejná, mohou se jí účastnit libovolní zájemci z řad veřejnosti.

 

Posterová prezentace

Cílem první části obhajoby je podrobně představit svou bakalářskou práci pomocí tzv. posteru.

Před obhajobou student připraví poster o velikosti A1 (orientace na výšku). Jeho příprava bude diskutována v Diplomovém semináři.

Studenti FF UK mají zdarma k dispozici program Microsoft Publisherz https://office.ff.cuni.cz/. Můžete však použít kterýkoliv jiný vhodný program.

Vytištěný poster student přinese v předstihu cca 30 min před začátkem posterových prezentací do místnosti, kde se prezentace bude konat a umístí jej na určené místo.

 

 • Posterové prezentaci je věnováno 30 až 60 minut. Délka posterové sekce závisí na celkovém počtu obhajujících v daném termínu.
 • Posterovou sekci zahájí předseda komise tím, že představí jednotlivé obhajující a témata jejich diplomových prací.
 • V průběhu prezentace jsou jednotliví prezentující přítomni u svých posterů a zájemcům představují svou práci a odpovídají na dílčí dotazy.
 • Komise a další účastníci obhajoby obcházejí jednotlivé prezentující a diskutují s nimi o obhajovaných tématech.

 

Obecná diskuse

 • Po skončení posterových prezentací probíhá diskuse s jednotlivými obhajujícími. Obhajující jsou individuálně zváni před komisi.
 • Student svou práci znovu nepředstavuje.
 • Nejprve jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce.
 • Následně student reaguje na přečtené posudky.
 • Po té, co student reagoval na podněty z posudků, otevírá předseda komise debatu, do níž se mohou zapojit jak členové komise, tak zájemci z řad veřejnosti.
 • Po skončení debaty zůstává v místnosti pouze příslušná komise, která se poradí o výsledku obhajoby a výsledné známce, která je studentovi vzápětí oznámena.
 • Tím obhajoba končí.

 

Obhajoby se nemusíte obávat. Jedná se o přátelskou kolegiální diskuzi o tématu, kterému jste se intenzivně věnovali. Obhajoba je časem, během nějž si můžete o své práci povídat s dalšími odborníky!

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Obhajoba diplomové práce