Korpusový přístup ve výuce

Garant vzdělávacího kurzu Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Termíny 7. 3. – 16. 5. 2024, čtvrtky 17:00 – 18:30

Termín podání přihlášky do 16. 2. 2024. Do kurzu je však možné přijmout individuální zájemce i později.

Místo/Forma konání kurzu online: MS Teams / Zoom
Anotace Jazykový korpus je souborem různých typů textů (psaných i mluvených), sestavených v počítačové databázi, v níž lze automaticky vyhledávat slova v jejich přirozeném kontextu. Vzhledem k typu výzkumu se rozlišuje různé druhy jazykových korpusů, např. psané, mluvené, paralelní, diachronní atd. Tento autentický jazykový materiál umožňuje pomocí empirie zkoumat a statisticky vyhodnocovat jazykové jevy.

Využití jazykových korpusů se v dnešní době neomezuje pouze na lingvistiku, ale přesahuje i do dalších oblastí, např. do oblasti jazykové výuky. Výhodou korpusového přístupu ve výuce cizích jazyků jsou autentické texty a přirozený kontext, který může cizinci napomoci při volbě vhodného slovního tvaru, lexému či slovního spojení.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s korpusovým přístupem ve výuce češtiny jako cizího jazyka, Českým národním korpusem a korpusovými nástroji, které lze snadno uplatnit v jazykové výuce. Důraz bude kladen na praktickou práci s korpusovými nástroji a metodologii vytváření korpusových cvičení.

Frekventanti během 5 synchronních setkání se dozí základní informace tykající se využití korpusů ve výuce a zároveň si v praxi vyzkoušejí práci s různými korpusovými aplikacemi, aby byli schopni nabyté znalosti uplatnit přímo ve výuce. Semináře budou probíhat ob týden ve čtvrtky a budou se skládat z teoretické (45 minu) a praktické části (45 minut) realizované ve formě workshopu. Z každého semináře budou účastníci plnit domácí úkol (45 minut samostudia), který by měl prohloubit jejich praktické dovednosti. Poslední seminář (16. 5.) je vyhrazen pro zápočtový úkol, jehož cílem bude prezentace korpusových cvičení (ve formě pracovního listu) zohledňujících problematickou oblast češtiny nerodilých mluvčích.

Pro úspěšné absolvování kurzu se musí frekventant pravidelně účastnit seminářů (tolerance maximálně 1 absence) a splnit závěrečný úkol.

Tématické okruhy setkání / Stručný obsah kurzu:
  1. setkání – 7. 3. 2024: Úvod ke korpusové lingvistice a DDL

Vstupní informace o korpusové lingvistice a jazykovém korpusu

Registrace

14. 3. Domácí úkol 1

 

2. setkání – 21. 3. 2024: Český národní korpus

Úvod do práce s korpusy (základní vyhledávání, frekvenční distribuce)

28. 3. Domácí úkol 2

 

3.setkání – 4. 4. 2024: Korpusové nástroje

Volně dostupné korpusové nástroje a jejich využití ve výuce

11. 4. 2024 Domácí úkol 3

 

4.setkání – 18. 4. 2024: Akviziční korpusy a sběr žákových dat

Jak analyzovat korpusová data s ohledem na výuku ČCJ

25. 4. Domácí úkol 4

 

5.setkání: 2. 5. 2024: Korpusová cvičení

– Metodologie vytváření korpusových cvičení

– Jak vypadají přímá a nepřímá cvičení

9. 5. 2024 Domácí úkol 5

 

6. setkání – 16. 5. 2024: Konzultace

– Zápočtový úkol

– Shrnutí kurzu

Cena kurzu 3.500 Kč (včetně DPH 21%)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře, a to od 1. 12. 2023 do 16. 2. 2024 (včetně). Do kurzu je však možné přijmout individuální zájemce i později.

Platbu za kurzovné bude možné uhradit po 31.1.2024, pokyny k úhradě najdete k tomuto datu zde. Kurzovné je třeba uhradit do 29.2.2024 a zaslat potvrzení o úhradě emailem na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

Před začátkem kurzu (7.3.2024) je třeba zaslat na ivana.skenderija@ff.cuni.cz vyplněný a podepsaný Registrační formulář.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 7 účastníků.

Pokyny k platbě

Účel: Korpus

Částka: 3.500,- Kč

Variabilní symbol/ID: TBS

Do poznámky k platbě prosím uveďte „své jméno + Korpus“

 

  • Varianta 2: platba převodem (nejpozději do 31.1.2024)

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1

Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol: TBS

 

Potvrzení o úhradě kurzovného je třeba zaslat do 29.2.2024 na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

 

Přihlašování je otevřeno od 1. prosince 2023.

Úvod > Kurzy > Kurzy češtiny > Komerční kurzy > CŽV > Korpusový přístup ve výuce