Erasmus+

ÚBN má uzavřeny smlouvy s následujícími zahraničními univerzitami:

Instituce Počet studentů, délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia Platnost smlouvy
Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr. 2022-2027
Université Paris 8, Katedra Sciences du langage 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr. 2022-2027
Prešovská Univerzita v Prešově, Katedra špeciálnej pedagogiky 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr. 2022-2027
Universidad Rey Juan Carlos v Madridu, program Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr. 2022-2027

Koordinátor Erasmu+ pro ÚBN je Mgr. Kateřina Bělehrádková (katerina.belehradkova@ff.cuni.cz).

Aktuální výběrové řízení

Výběrové řízení do programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2023/2024 proběhne ve středu 20. 9. 2023 od 9:00 online.

Uzávěrka přihlášek do konkurzu je pondělí 18. 9. 2023 do 22:00. Přihlášky posílejte na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se musíte přihlásit do on-line aplikace, kterou najdete zde.

Bližší informace o aktuálním výběrovém řízení najdete zde.

Další informace k Erasmu+

Informace o administrativním postupu pro uchazeče na stránkách FF UK

Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na základě Opatření děkana č. 3/2014 najdete na stránkách FF UK.

V rámci studijního pobytu programu Erasmus+ mohou žádat studenti s handicapem o speciální stipendium Národní agentury evropských vzdělávacích programů (NAEP). Bližší informace najdete na stránkách UK.

Výběrové řízení

Výběrové řízení se vyhlašuje v průběhu března nebo v prvních týdnech dubna. Po ukončení výběrového řízení je komisí sestaveno pořadí uchazečů, zvlášť pro studenty doktorského studia, magisterského navazujícího studia a bakalářského studia. Přednost mají uchazeči vyšších stupňů studia (doktorský, mgr., bc.), mezi ročníky v rámci jednoho stupně nejsou preference určeny. Zároveň mají přednost studenti, kteří chtějí jet na svůj první výjezd v rámci programu Erasmus.

V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme mj. motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje:

  • jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bak. titul v oboru, apod.), studijní obor, ročník studia
  • předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (letní nebo zimní semestr)
  • pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet
  • podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, jakých studijních a souvisejících výsledků jste dosáhli, např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu apod.).

Uznávání předmětů

Poté, co jste uspěli ve výběrovém řízení, je třeba sestavit studijní plán s uvedením předmětů, které chcete na zahraniční univerzitě studovat, a určit, jakým způsobem Vám předměty absolvované v zahraničí uzná Univerzita Karlova. Sepište si podle nabídky zahraniční univerzity seznam předmětů, které chcete studovat, a s katederním koordinátorem (Kateřina Bělehrádková) se domluvte, jaké předměty na UK Vám za ně mohou být uznány.

Při uznávání předmětů se na ÚBN postupuje takto

Chcete-li v zahraničí studovat předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný (např. předmět Introduction to Sociolinguistics budete chtít uznat jako povinný předmět na UK s názvem Sociolingvistika), je třeba se na jeho uznání domluvit s vyučujícím tohoto předmětu na UK a jeho souhlas předložit katedernímu koordinátorovi (stačí email). Totéž platí v případě, kdy chcete v zahraničí nějaký předmět absolvovat jako ekvivalent konkrétního povinně volitelného předmětu na UK. Do ISu a do indexu Vám atestaci z těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování (Transcript of Records), zapisuje vyučující ekvivalentu na UK.

Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent povinně volitelného předmětu na UK, může Vám být – po odsouhlasení katederním koordinátorem – uznán jako povinně volitelný tříkreditový Erasmus I (ACNxxxxxx), Erasmus II (ACNxxxxxx), Erasmus III (ACNxxxxxx) atd. Do ISu a do indexu Vám atestaci těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování, zapisuje katederní koordinátor.

Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent volitelného předmětu na UK, bude Vám uznán počet kreditů rovnající se počtu přivezených ECTS kreditů za předměty absolvované v zahraničí. Zapíše se do ISu a do indexu jako „Uznané volitelné předměty ve výši xy kreditů“, index s tímto předmětem podepisuje katederní koordinátor, předmět v ISu zanáší Vaše studijní referentka, jíž katederní koordinátor na základě Vámi absolvovaných předmětů v zahraničí posílá žádost.

Často se stává, že sestavený studijní plán je třeba po příjezdu do zahraničí změnit podle aktuální situace, např. některé předměty se ten rok nerealizují, některý seminář je zaplněn apod. V případě změn je nutné vyplnit formulář Changes, domluvit se na uznatelných ekvivalentech na UK s katederním koordinátorem a postupovat podle popisu na fakultních webových stránkách.

Erasmus+ praktické stáže

Výběrové řízení je vyhlašováno obvykle v první polovině dubna (pohovor s uchazeči probíhá na začátku května) pro nadcházející zimní semestr a na začátku listopadu (pohovor na začátku prosince) pro letní semestr. 

Praktická stáž Erasmus+ (= Student Mobility Traineeships) je obdoba známých studijních pobytů Erasmus+. Možnost absolvovat stáž se týká oborů, které mají praxi jako součást předepsaných studijních plánů bc. a mgr. studia (ostatní mohou vyjet, ale nedostanou finanční podporu od FF UK). Na rozdíl od studijních pobytů se student při stáži neúčastní výuky, nýbrž pracuje v oboru, který studuje. Stáž je možné realizovat nejen na univerzitě, ale i v jakékoli soukromé firmě či organizaci (vždy se však musí týkat studijního oboru). Student si praxi obvykle domlouvá sám (je nutné uzavřít individuální smlouvu mezi UK a zahraniční institucí, vždy musí být informován katederní koordinátor Erasmus). Absolvováním praktické stáže (typicky výuka češtiny v zahraničí, administrativní činnost s tím spojená, organizační činnost apod.) získají studenti pracovní zkušenost v zahraničí, což jim zvýší možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Oproti studijním pobytům je praktická stáž dotována vyšším stipendiem (Bližší informace o výši stipendií najdete zde.). FF UK nezajišťuje ubytování ani dopravu a finančně podporuje stáže v délce 2-5 měsíců. Výhodou oproti studijním pobytům je časová flexibilita – vyjet je možné po domluvě např. i během prázdnin. V případě výběrového řízení na ÚJKN je obvyklé, že se stáž kryje se semestrem, v některých případech je to preferováno zahraniční partnerskou stranou, a to včetně konkrétních dat příjezdu a odjezdu.

Kvalifikační podmínky UK pro praktické stáže Erasmus+

1. Účastnit se může každý student, který je zapsán do akreditovaného bc. nebo mgr. studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na UK.
2. Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.
3. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia.
4. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž, studijní pobyt nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.
5. U pětiletých mgr. oborů je celkové penzum 24 měsíců.
6. FF UK standardně podpoří stáže do délky 5 měsíců.

Administrativní postup

Zájemce o praktickou stáž v zahraničí si domlouvá stáž sám.

Administrativní postup při sjednávání praktické stáže studentem

1. Student, který by rád na praxi vyjel, kontaktuje zahraniční pracoviště a domluví si možnost realizace, rozsah a náplň praxe. Konzultovat ji může s katederním koordinátorem či svým vedoucím praxe a vedoucím katedry/ústavu, v každém případě musí katederního koordinátora programu Erasmus o svém záměru informovat.
2. Praktické stáže jsou koncipovány tak, že za studenta v zahraničí odpovídá vedoucí praxe, který je v Protokolu a Training Agreementu určen.
3. Když je praktická stáž předběžně domluvena, kontaktuje student fakultního koordinátora a ten v součinnosti s katedrou připraví návrh bilaterální smlouvy.
4. Podepsaná smlouva je přidána do webové aplikace, kde si následně student založí přihlášku.
5. Další postup je stejný jako u studijních pobytů, s tím rozdílem, že místo Protokolu o studijním plánu student po dohodě s partnerskou stranou sestaví (a katederní koordinátor svým podpisem potvrdí) Protokol o praktické stáži.
6. Kromě potvrzeného dokumentu Training Agreement (ekvivalent dokumentu Learning Agreement v případě studijních pobytů) musí zahraniční instituce poslat zvací dopis (Letter of Acceptance). Následně zahraniční oddělení FF připraví Rozhodnutí děkana a v Evropské kanceláři RUK student podepíše Finanční dohodu.
7. Student si založí účet u Komerční banky (stejně jako u studijních pobytů) a sjedná si pojištění proti způsobené škodě (požadavek UK).
Do předmětů se zapište v obvyklé době zápisů do předmětů na FF UK. Po návratu uznává a do indexu a ISu zapisuje Kateřina Bělehrádková.