Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Hluchota, komunikace neslyšících a komunita českých neslyšících
 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.
 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1998.
 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: FRPSP, 1999.
 • HUDÁKOVÁ, A. (ed) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.
 • KABÁTOVÁ, Z., PROFANT, M. a kol. Audiológia. Praha: Grada, 2012.
 • Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009.
 • KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018
 • MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.; OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. – Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998.
 • TÁBORSKÝ, J.; HUDÁKOVÁ, A. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. aj.

Články z časopisů

 • Speciální pedagogika (zejména články Poznáváme český znakový jazyk)
 • InfoZpravodaj, Dětský sluch
 • Gong
 • Unie aj.

Internetové stránky

Doporučujeme sledovat aktuální dění, včetně televizních pořadů (Televizního klubu neslyšícíchZpráv v českém znakovém jazyce aj.)

Uvedené položky jsou pouze inspirativní, seznam v žádném případě není úplný a vyčerpávající. Pro hlubší vhled do problematiky hluchoty a otázek souvisejících doporučujeme navštívit Informační centrum o hluchotě a vhodné webové stránky.

Jazyk (zejména čeština) a komunikace
 • ADAM, R. a kol. Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, 2017.
 • CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2014.
 • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1998.
 • MAREŠ, P. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

Pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je jazyk znakový:

 • HUDÁKOVÁ, A. a kol. Česká slovesa: multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší [DVD]. 1. vyd. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro SP – Jazykové centrum Ulita, 2007.
 • MACUROVÁ, A. a kol. Umíme číst a psát česky. Praha: Divus, 1998.
 • MACUROVÁ, A. – HUDÁKOVÁ, A. – OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 2003.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD3. pád. Praha: Pevnost, 2005.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD II. 7. pád. Praha: Pevnost, 2006.

Online zdroje:

Internetová jazyková příručka

Nový encyklopedický slovník češtiny

Články z jazykovědných časopisů:

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Komunikace neslyšících > Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky