Absolventské práce

Bakalářské a diplomové práce obhájené v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících najdete také v Digitálním repozitáři UK.

V letech 2002 až 2013 byly bakalářské a diplomové práce z oboru Čeština v komunikaci neslyšících obhajovány v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Ty naleznete v digitálním repozitáři zde.

Bakalářské práce

Název práce

Vedoucí

2021

Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vznik tlumočeného divadelního představení – muzikálu Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

2020

Neslyšící studenti: vysokoškolské studium ve vybraných státech Evropy a srovnání se situací v ČR Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Prstová abeceda: Strategie užívané pedagogy při vzdělávání neslyšících dětí předškolního věku Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Genderlekt v ČZJ: sociolingvistická analýza lexikální zásoby Mgr. Jakub Jehlička
Závěrečná učňovská zkouška podle jednotného zadání – popis současného stavu ve vybraných SOU pro sluchově postižené v České republice Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2019

Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Současná situace tlumočení znakového jazyka na středních školách pro sluchově postižené v České republice Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Strategie odborné přípravy na simultánní tlumočení do/ze znakového jazyka Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

2018

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Principy inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Znaky pro stanice pražského metra: motivace a fundace Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Znaková zásoba ČZJ v oblasti lingvistické terminologie Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce PhDr. Klára Richterová
Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma – pražské čtvrti Mgr. Radka Zbořilová

2017

Korpusy znakových jazyků Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR – popis situace doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Profesní orientace neslyšících žáků Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Obraz n/Neslyšícího v kinematografii Mgr. Radka Zbořilová
Znakované systémy angličtiny Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2016

Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem Mgr. Radka Nováková
Motivace ke čtenářství u českých dětí se sluchovým postižením Mgr. Radka Zbořilová
Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících PhDr. Klára Richterová
Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR – od r. 1786 po současnost Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2015

Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce PhDr. Klára Richterová
Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících) PhDr. Klára Richterová
Signální psi – Kompenzační pomůcka pro neslyšící? Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Identita lidí s kochleárním implantátem Mgr. Radka Zbořilová
Identita nedoslýchavých lidí Mgr. Radka Zbořilová
Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené Mgr. Marie Komorná

2014

Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře Mgr. Marie Komorná
Pomocné artikulační znaky – historie a současnost Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím Mgr. Radka Stará
Hamburský notační systém Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Mgr. Marie Komorná
Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky – od 19. do 21. století Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce PhDr. Klára Richterová
Střídání rolí v českém znakovém jazyce Mgr. Radka Nováková
Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce Mgr. Marie Komorná
Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

2013

Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve Finsku Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Předložky času v psaném projevu českých neslyšících PhDr. Anna Cícha Hronová
Deixe a prostor v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR – popis aktuálního stavu Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás – popis současné situace Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků českého znakového jazyka Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Komunikace neslyšících prostřednictvím SMS zpráv prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích Mgr. Marie Komorná
Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

2012

Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2 PhDr. Anna Cícha Hronová
Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků) PhDr. Klára Richterová
Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících Mgr. Kosinová Barbora
Minimální páry v českém znakovém jazyce PhDr. Klára Richterová
Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Tázací výrazy v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Sign Writing Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Identita českých neslyšících Romů Mgr. Radka Nováková
Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku Mgr. Radka Majerová, Ph.D.
Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Dětská řeč – výskyt klasifikátorů českého znakového jazyka v projevu neslyšícího dítěte Mgr. Jitka Motejzíková
Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2011

Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Mýty a předsudky o českém znakovém jazyce Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Orální komponenty v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící z hlediska krajů České republiky Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Makaton Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2010

Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou vadou: městské úřady pražských městských částí Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Korpus psané češtiny českých neslyšících Mgr. Marie Komorná
Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Osobní zájmena v psané češtině neslyšících Mgr. Marie Komorná
Předložky v psané češtině českých neslyšících prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře Mgr. Marie Komorná
„Zprávy v českém znakovém jazyce“ v kultuře českých neslyšících Mgr. Radka Nováková
Baby signs Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2009

Poezie v českém znakovém jazyce PhDr. Lucie Šůchová
Dějiny sportu českých neslyšících doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Kompozita v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené – návrh multimediální pomůcky Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2008

Kalk v českém znakovém jazyce Mgr. Petr Vysuček
Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu Mgr. Kateřina Červinková Houšková

2007

Divadelní tlumočení pro neslyšící Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2006

Klasifikátory českého znakového jazyka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
České a moravské znaky – regionální dialekt neslyšících prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Návrh na zařazení kultury neslyšících na prvním stupni základních škol pro sluchově postižené Mgr. Petr Vysuček

2004

Tvary ruky v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2003

Pojetí prvouky v základních školách pro sluchové postižené Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Shodová slovesa v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2002

Pojetí dějepisu na 2. stupni základních škol pro sluchově postižené Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Variabilita komunikačních strategií učitelů v ZŠ pro SP, které se hlásí k filozofii totální komunikace Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

 

Diplomové práce

Název práce

Vedoucí

2019

Rozlišování substantiv a sloves v českém znakovém jazyce doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Aspekt v českém znakovém jazyce doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

2018

Tabu a eufemizace v komunikaci českých Neslyšících doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

2017

Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Konceptualizace emocí v českém znakovém jazyce (Na příkladu hněvu) doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

2016

Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace PhDr. Klára Richterová
Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti doc. Robert Adam, Ph.D.
Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Stereotypy národností a znaky pro národy v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Pojmové schéma cesta v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

2015

Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2014

Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2013

Výuka českého jazyka v 1. – 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Pracovní návody z hlediska porozumění textu Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2009

Adjektiva v českém znakovém jazyce? prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Specifické znaky prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2008

Kategorie rodu v češtině českých neslyšících prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Státní maturita pro sluchově postižené studenty PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2007

Kategorizace v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Metafora v českém znakovém jazyce doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Simultánnost v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2005

Propriálně jmenovací akty v českém znakovém jazyce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2003

Slovník Český znakový jazyk/čeština prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.