Alena Macurová

  Konzultační hodiny
  • konzultace najdete zde: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/lide/konzultace/
  Adresa

   

  Odborný životopis

   

  Vzdělání, odborné a profesní aktivity

  • 1963–1968 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – angličtina, titul prom. fil. 1968 (diplomová práce: Popis: k problematice tektonického postupu, vedoucí prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc.)
  • 1969 rigorózní řízení, rigorózní zkouška, titul PhDr. 1969
  • 1968–1989 interní/externí vědecká aspirantura, obor český jazyk (školitel: prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc.). Kandidátská disertační práce Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. Utváření významové perspektivy odevzdána v r. 1975.
  • 1989 obhajoba kandidátské disertační práce
  • 1991 habilitace v oboru český jazyk
  • 1995 profesura v oboru český jazyk
  • 1992–dosud komise pro obhajoby rigorózních prací voboru český jazyk Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • 1992–1999 komise pro obhajoby rigorózních prací v oboru teorie literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • 2004–dosud komise pro obhajoby rigorózních prací v oborech učitelství VVP na ZŠ a SŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • 2008–dosud komise pro obhajoby rigorózních prací voboru čeština vkomunikaci neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně)
  • 1991–dosud oborová rada doktorského studijního programu český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (školitelka doktorandů)
  • 2003–dosud oborová rada doktorského studijního programu český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2003–2013 stálá komise AV ČR pro obhajoby doktorských disertací Akademie věd ČR v oboru Český jazyk
  • 1993–1997 vědecká rada Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
  • 1996–1999 vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • 1996–1998 vědecká rada Ústavu pro jazyk český Akademie věd
  • 1998–2001 vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • 2000–2006 Akreditační komise České republiky (předsedkyně pracovní skupiny pro filologii a literární vědy)
  • 2002–2005 vědecká rada Ústavu pro jazyk český Akademie věd
  • 2003–2006 vědecká rada Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
  • 2005–2009 vědecká rada Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
  • 2006–2010 vědecká rada Filozofické fakulty University Karlovy v Praze
  • 2006–dosud vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • 1995–2002 Open Society Fund (Research Support Scheme)
  • 1997–2002 Grantová agentura České republiky (podkomise pro filologické vědy)

  Členka a předsedkyně habilitačních komisí a komisí pro jmenování profesorem

  • 1990–1992 Kruh přátel českého jazyka (předsedkyně)
  • 1992–1999 Kruh přátel českého jazyka (členka výboru)
  • 1991–dosud redakční rada čas. Slovo a slovesnost
  • 1989–1992 Pražský lingvistický kroužek (členka výboru)
  • 1993–2008  redakční rada čas. Čeština doma a ve světě
  • 2001–dosud redakční rada čas. Bohemistyka
  • 2006–2010 ediční rada Akt Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
  • 2008–dosud odborná rada čas. Studie z aplikované lingvistiky

  Granty a projekty

  Řešitelka

  • 1995 Fond rozvoje vysokých škol: Vícejazyčný text. Problémy porozumění.
  • 1996–1998 Grantová agentura UK: Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu. Problémy porozumění v multikulturní komunikaci
  • 1996 Fond rozvoje vysokých škol: Čeština ve vzdělávání českých neslyšících.
  • 1997–1999 Higher Education Support Program: Čeština v komunikaci neslyšících. Zřízení studijního oboru a mezioborového doplňku na FF UK v Praze.
  • 1997–1998 Higher Education Support Program: V. Strnadová: Hluchota a jazyková komunikace (publikační).
  • 1998–1999 Fond rozvoje vysokých škol: Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 1. sem. rozšiřujícího studia oboru.
  • 1998–1999 Higher Education Support Program: J. Hrbáček: Úvod do studia jazyka (publikační).
  • 1998–1999 Higher Education Support Program: A. Macurová a kol. Umíme číst a psát česky (publikační).
  • 1999 Fond rozvoje vysokých škol: Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 2. a 3. sem. rozšiřujícího studia oboru.
  • 1999–2001 Vzdělávací nadace Jana Husa: Zavedení šesti předmětů do nového studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících.
  • 2000 Fond rozvoje vysokých škol: Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 4. a 5. sem. rozšiřujícího studia oboru.

  Rozvojové projekty MŠMT

  Spoluřešitelka

  • 1993–1994 MŠMT Výzkum znakového jazyka
  • 1995-1997 GAUK Dopisy Boženy Němcové jako literární dílo.
  • 1996 MŠMT Komunikace neslyšících. Český znakový jazyk
  • 1998 MŠMT Komunikace neslyšících. Český znakový jazyk
  • 1999-2004 MŠMT Výzkumný záměr Jazyk – struktura, vývoj, komunikace, dílčí úkol Intrakulturní a interkulturní komunikace neslyšících Čechů
  • 2000-2002 GAUK Adresát: jazyk, text, komunikace
  • 2001-2003 EU Leonardo da Vinci: Internet as a potential source of new employment possibilities for the deaf
  • 2001-2002 MK ČR Korespondence B. Němcové – shromáždění a analýza
  • 2005-2011MŠMT Výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (dílčí  úkol: Porozumění jazyku a světu: řešitelka)
  • 2005-2007 JPD3 Tiché vzdělávání – soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící (hlavní odborný garant projektu)
  • 2006-2008 JPD3 Vyškolení lektorů a vytvoření studijních materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny (externí spoluřešitelka)
  • 2012-2016 PRVOUK 10: Lingvistika – tematický modul Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština (odpovědná řešitelka tematického modulu)
  • 2012–2016 Korespondence Karla Havlíčka. GA ČR 406/12/0691
  • 2017–2019 Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. GA ČR 17-13671S

  Administrace

  • 1981-1989 tajemnice katedry českého a slovenského jazyka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • 1990-2000 zástupkyně ředitele katedry českého jazyka / Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty  Univerzity Karlovy
  • 2000-2008 ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • 1992-1999 studijní komise FF UK
  • 1998-1999 komise FF UK pro vědu
  • 2006-2007 disciplinární komise FF UK (předsedkyně)

  Ocenění

  • 1998 Pamětní stříbrná medaile Univerzity Karlovy v Praze
  • 2006 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně
  • 2006 Stříbrná medaile Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • 2008 Evropský učitel jazyků roku 2008
  • 2016 Pamětní medaile Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  Publikační činnost

  Rigorózní a disertační práce

  • Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. Praha: FF UK, 1975. [kandidátská disertační práce; strojopis]
  • Popis. K problematice tektonického postupu. Praha: FF UK, 1969. [rigorózní práce; strojopis]

  Monografie, slovníky

  • Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018. [s R. Zbořilovou a kol.]
  • Macurová, A.: Komunikace v textu a s textem. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 (eds: Mareš, P.; Adam, R.; Richterová, K.; Saicová Římalová, L.; Vaňková, I.).
  • Macurová, A.; Dingová, N.:  Znakovaná čeština. In Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016, s. 2123-2124.
  • Macurová, A.; Dingová, N.: Znakový jazyk. In Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016, s. 2124-2127.
  • Macurová, A. Lingvistika znakových jazyků. In Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016, s. 991-992.
  • Macurová, A.; Svatoň V.: B.M. Ejchenbaum Napříč literaturou. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 193-201.
  • Macurová, A.; Trávníček, J.:  M. Glowiński Styly recepce. Studie o literární komunikaci. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 274-280.
  • Macurová, A.;  Sládek, O.: R. Jakobson Lingvistika a poetika. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 370-379.
  • Macurová, A.;  Trpka, V.: Ch. W. Morris Základy teorie znaků. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 526-532.
  • Macurová, A.;   Fedrová, S.: B. A. Uspenskij Poetika kompozice. Struktura uměleckého textu a typologie kompozičních forem. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 735-741.
  • Macurová, A.; Svatoň, V.: V.V. Vinogradov Stylistika – Teorie poetické řeči – Poetika. In Macura, V.; Jedličková, A. (eds.) Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012 (vyšlo 2013), s. 748-753.
  • Adam, R.; Janáčková, J.; Macurová, A.; Martínek, F.: Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). Hladká Z. a kol.  Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita 2013, s. 137-152.
  • Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2008.
  • Ottova encyklopedie Česká republika. Sv. 5. Věda, technika, rejstřík. Praha, Ottovo nakladatelství 2006. [1 heslo]
  • Encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002 [1 heslo]
  • Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha, ISV 2001. [s J. Janáčkovou]
  • Slovník českých spisovatelů. Praha, Libri 2000. [10 hesel]
  • Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I. Praha, Brána 1995. [1 heslo]
  • Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha, Univerzita Karlova 1993. [s P. Marešem]
  • Průvodce po světové literární teorii. Praha, Panorama 1988. [6 hesel]
  • Slovník světových literárních děl. Praha, Odeon 1988. [58 hesel; 2. vydání Odeon 1989]
  • Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. Utváření významové perspektivy. Praha, Univerzita Karlova 1983. [pdf]
  • Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta. Praha, Academia 1981.

  Učebnice

  • Lingvistika a znakové jazyky: včera a dnes. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2010. [e-learning]
  • Čeština pro neslyšící. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2007 [CD ROM]. [s M. Othovou, V. Prokešem, M. Vančátem]
  • Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha, Divus 2003. [vedoucí autorského kolektivu]
  • Umíme číst a psát česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha, Divus 1998. [vedoucí autorského kolektivu]

  Studie a články

  • Macurová, A. K jednomu pragmatickému aspektu komunikace v českém znakovém jazyce. Speciální pedagogika 30, 2020, 3-4, s. 227-237 [s R. Novákovou a N. Hynkovou Dingovou].
  • Macurová, A. – Janáčková, J. Příběh jedné lásky na dějinném rozhraní. In Adam, R. – Martínek, F. – Pokorná, M. – Píša, P. – Rychnovská, L. (eds.) Karel Havlíček Korespondence III, 1845-1847. Praha: NLN 2020, s. 7-34.
  • Macurová, A.  „umíte to i se slovy!“ Nejen o „slovech“ v jednom blogu o vaření. In Jílková, L. – Mrázková, K. – Ȍzörencik, H. (eds.) Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN 2020, s. 325-336.
  • Macurová, A. Mezi věcností a literárností (rozhovor s B. Činátlovou). A2, roč. XVI, 8.4. 2020, s. 20-21.
  • Macurová, A. – Nováková, R. – Hynková Dingová, N. Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: „my“ a „oni“. Jazykovědné aktuality 3–4/2019, s. 64-73.
  • Macurová, A. – Hynková Dingová, N. Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce. Prace Filologiczne 73, 2019, s. 467-479.
  • Macurová, A. „…zaujetí otázkami komunikace“ (rozhovor s D. Teplanem). Litikon 1, 2019, s. 224-233.
  • Macurová, A. – Janáčková, J. Na rozhraní žánrů. Karel Havlíček mezi literární tvorbou, epistolografií a publicistikou. Česká literatura 66, 2018, 5, s. 696-707.
  • Macurová, A. Slovo úvodem. In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 7-25.
  • Macurová, A. Komunikace v dopisech českých neslyšících (přelom 80. a 90. let 20. stol.). In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 213-223.
  • Macurová, A. „Svíčka na skřine pod vedle malý kluk…“: Prostor v psané češtině českých neslyšících. In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 225-230.
  • K vyjadřování mnohosti v českém znakovém jazyce. In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 53-67. [s J. Petříčkovou a R. Novákovou].
  • Český znakový jazyk v kontaktu. In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 127-136. ISBN 978-80-246-3412-8 [s R. Novákovou].
  • Návody k rozumění? In A. Macurová – R. Zbořilová a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 231-237.
  • Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost, 2017, 78, 3, s. 226-236.
  • Jinakost obrazů světa, jinakost stereotypů. Obraz domova v češtině a českém znakovém jazyce. In: Vaňková, I. – Vodrážková, V. – Zbořilová, R. (eds.) Horizonty kognitivně – kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017, s. 131-155 (s I. Vaňkovou a N. Hynkovou Dingovou)
  • Havlíčkova prohraná láska v Jahodově románu (Korespondence Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové jako prototext?). Souvislosti, 27, 2016, č. 4, s. 31-48 [s J. Janáčkovou]
  • Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové II. Kdo jsem já?  Česká literatura, 64, 2016, s. 204-224 [s J. Janáčkovou]
  • Kinship terminology in Czech Sign Language. In: Ulrike Zeshan – Keiko Sagara (eds.), Semantic Fields in   Sign Languages (Colour, Kinship and Quantification). De Gruyter Mouton – Ishara Press: Berlin etc., 2016, s. 163–207. [s K. Richterovou a R. Novákovou.]
  • Psaná čeština českých neslyšících. In: Oldřich Uličný a kol., Preliminária k Moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, s. 161–173.
  • Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové I. Vztah v korespondenčním dialogu. Česká literatura, 63, 2015, s. 659–671. [s. J. Janáčkovou.]
  • Hausenblas nezveřejněný. Jazykovědné aktuality, 2014, 51, č. 3 a 4, s. 90–97.
  • Nemanuální prostředky ve znakových jazycích: stručné poznámky úvodem. Speciální pedagogika, 22, 2012, s. 13–19.
  • Směřování k typologii znakových jazyků. Speciální pedagogika, 21, 2011, s. 1–7.
  • Inaczej o przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących. Autoportret, 33, 2011, s. 71–75.
  • Jiní cizinci. In Hasil, J.; Hrdlička, M. (eds.) Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha: Karolinum 2011, s. 311–318.
  • Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 21, 2011, s. 178–190. [s D. Hánkovou]
  • Já a ty v jazyce a v textu. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum 2010, s. 393-397.
  • Nebaví mne psát … čtenářský deník … Český jazyk a literatura, 60, 2009/2010, s. 75–81.
  • Básník, dívka, architekt – a ti druzí (dnes). Poznámky k nerudovským ohlasům. Literární archiv: Památník národního písemnictví. Česká literární věda 20. století. K 100. výročí narození Felixe Vodičky. Praha: Památník národního písemnictví, 2009, s. 91–100.
  • Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika, 18, 2008, s. 14–34. [s R. Novákovou]
  • Nakročení k dnešku. Poznámky k české nauce o stylu a textu. Bohemistyka, 8, 2008, s. 223–232.
  • Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, 18, 2008, s. 138–148.
  • Výuka češtiny pro neslyšící: inspirace odjinud. Speciální pedagogika, 17, 2007, s. 177–182.
  • Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících. Speciální pedagogika, 17, 2007, s. 49–61.
  • Znakový jazyk. In: Ottova encyklopedie Česká republika. Sv. 5. Věda, technika, rejstřík. Praha 2006, s. 512.
  • Komunikace neslyšících a jejich jazyk/y. In: Přednášky z doktorandských dnů I., Praha 2006, s. 41–53.
  • Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase. In: Božena Němcová – život, dílo, doba. Česká Skalice 2006, s. 139–147.
  • Zázrak rozumění? Česká literatura, 54, 2006, s. 113–121. [s I. Vaňkovou]
  • Cesty k rozumění? In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava 2006, s. 139–146.
  • An introduction to principles of language learning. In: Proceedings 2004. Teaching English to Deaf and hard-of-hearing students at secondary and tertiary levels of education in the Czech Republic. Praha 2005, s. 28–41.
  • Lingvistika znakových jazyků na počátku třetího tisíciletí. Speciální pedagogika, 15, 2005, s. 77–85.
  • Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 15, 2005, s. 22–35. [s P. Vysučkem]
  • Co čteme – a jací jsme. In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha 2005, s. 243–253.
  • Otázka pro… strukturalismus? Slovo a smysl, 2, 2005, s. 271–273.
  • Nakročení k diskusi. Speciální pedagogika, 14, 2004, s. 83–86.
  • Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 14, 2004, s. 107–126. (s J. Petříčkovou)
  • „Our“ vs. „their“ language: The problems of cross-cultural understanding. In: Sign language, Deaf culture and bilingual education. Záhřeb 2004, s. 95–100.
  • Poznámky k žánru soukromého dopisu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, D3. Opava 2003, s. 57–65.
  • Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, 13, 2003, s. 89–98.
  • Já jako někdo jiný? (Proměny korespondujícího „já“). Bohemistyka, 3, 2003, s. 201–218.
  • Jazyk znakový. In: Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002, s. 194–195.
  • Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, 11, 2001, s. 285–296. [s P. Bímovou]
  • Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 11, 2001, s. 69–75.
  • Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 62, 2001, s. 92–104.
  • Adresát v slohovědě Ignáce Jana Hanuše. Česká literatura, 49, 2001, s. 390–397.
  • Předpoklady čtení. In: Četba sluchově postižených. Praha 2000, s. 35–42.
  • Kommunikacija, pismennyj češskij jazyk i neslyšaščije Čechi. Problemy interkulturnogo vzaimoponimanija. In: Jazyk kak sredstvo translaciji kultury. Moskva 2000, s. 170–182.
  • Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové (Sonda druhá: Poznámky ke slovenštině). Česká literatura, 47, 1999, s. 144–161. [s J. Janáčkovou]
  • Naše řeč? Naše řeč, 81, 1998, s. 179–188.
  • Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů. Čeština doma a ve světě, 6, 1998, s. 109–112.
  • Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové (Sonda první: němčina). Slovo a slovesnost, 58, 1997, s. 86–95. [s J. Janáčkovou]
  • Čeština a jiné jazyky. K jednomu typu vícejazyčnosti v jedné próze Boženy Němcové. In: Přednášky z 40. běhu Letní školy slovanských studií. Praha 1997, s. 58–67.
  • Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazyk. Speciální pedagogika, 7, 1997, s. 1–15. [s I. Homoláčovou a V. Ptáčkem]
  • Komunikace neslyšících: Možnosti, které čekají. In: Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava 1997, s. 137–142.
  • Poslední slovesný výtvor Boženy Němcové. Česká literatura, 44, 1996, s. 3–16. [s J. Janáčkovou]
  • Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, 6, 1996, s. 5–19.
  • Gesta, mimika – a dorozumívání neslyšících. Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 58–60.
  • Kávu nepí, nekuř mnoho … a o peníze mu nepíš. Život a komunikace podle Boženy Němcové. In: Jazyk a jeho užívání. Praha 1996, s. 230–239.
  • Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu. Stylistyka, 5, 1996, s. 164–182. [s P. Marešem]
  • Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha 1995, s. 246–249.
  • Hausenblas, Karel. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I. Praha 1995, s. 234–235.
  • …protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 56, 1995, s. 23–33.
  • Od stylu k smyslu. Stylistyka, 4, 1995, s. 265–267. [s P. Marešem]
  • Čeština a čeští neslyšící. Čeština doma a ve světě, 2, 1994, s. 175–177.
  • Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. Speciální pedagogika, 4, 1993/1994, s. 12–19.
  • Jazyk v komunikaci neslyšících (Předběžné poznámky.) Slovo a slovesnost, 55, 1994, s. 121–132.
  • Náš – jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč, 77, 1994, s. 44–50.
  • Jazyk, styl, smysl, text – a stylistika. Slovo a slovesnost, 54, 1993, s. 279–286. (přetištěno v Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996, s. 5–12.)
  • Subjekty a text. In: Proměny subjektu. Praha 1993, s. 31–37.
  • Pražská škola a nejnovější stylistika. O smyslu stylu. Estetika, 29, 1992, s. 56–59. [s J. Homoláčem a I. Vaňkovou]
  • Reflexe smíchu a smích jako prostředek reflexe člověka a světa (Poznámky k Nerudovým Povídkám malostranským). In: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991, s. 101–106.
  • K problémům překladu pragmatických charakteristik uměleckého textu. In: Hovory o překladu a tlumočení. Praha 1991, s. 35–49.
  • Kód a kontext interpretace (Poznámky k charakteru interpretací komunikovaných v procesu společenského sdělování). Slavica pragensia, 32, 1990, s. 159–164.
  • K aktualizaci výstavby textu a aktivizaci jeho recepce (Prostředky a postupy jednoho typu detektivní prózy). Slovo a slovesnost, 51, 1990, s. 21–30.
  • Zástupnost komunikací? Slavica pragensia, 30, 1989, s. 211–216.
  • Recepce slovesných textů z hlediska lingvistiky. In: O interpretácii umeleckého textu 12. Nitra 1989, s. 235–248. [s I. Hroudovou a J. Homoláčem]
  • Kommunikation im Text – Text in der Kommunikation. Zeitschrift für Slawistik, 34, 1989, s. 808–812.
  • Ke komunikačnímu ustrojení textu, zvl. k problémům dialogu. In: Textika a štylistika. Bratislava 1989, s. 49–53.
  • K poznávací hodnotě interdisciplinárního přístupu k slovesnému textu, zvl. uměleckému. In: Funkční lingvistika a dialektika. Praha 1988, s. 159–166.
  • Ztvárnění komunikační vícevrstevnatosti textu v překladu. Translatologica pragensia, 2, 1988, s. 487–499.
  • K různým verbálním kódům slovesného uměleckého textu, k jejich využití a funkcím. Slovo a slovesnost, 49, 1988, s. 30–38.
  • K některým rysům komunikačního ustrojení pozdních próz E. Basse. Český jazyk a literatura, 38, 1987/1988, s. 257–262.
  • K problémům lingvostylistické analýzy textu v ČSSR. In: Přednášky z 22. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1985. Praha 1987, s. 56–67.
  • Neporozumění a nedorozumění jako složky komunikačního procesu stylizovaného v uměleckém textu. Slavica pragensia, 26, 1987, s. 69–73.
  • K problémům recepce spjatým se specifikou uměleckého textu. In: O interpretácii umeleckého textu 10. Nitra 1987, s. 103–110.
  • Využití jazyka ve Vančurově uměleckém textu (Funkce nespisovných prostředků, zvláště v Josefině). Český jazyk a literatura, 37, 1986/1987, s. 254–260.
  • Poznámky ke stylizaci komunikace ve vědeckofantastické próze. Slovo a slovesnost, 47, 1986, s. 36–41.
  • K problemam kommunikativnogo analiza teksta. In: Obšče literaturnyj jazyk i funkcional’nyje stili. Vilnius 1986, s. 110–115.
  • Poznámky k vlastním jménům v překladu. Onomastický zpravodaj ČSAV, 26, 1985, s. 432–439.
  • Prostor v díle, dílo v prostoru (Oživené hroby Karla Sabiny). Slavica pragensia, 25, 1985, s. 207–216. [s J. Janáčkovou]
  • K otázce komunikativních předpokladů textu (Dvě orientace textu ve dvou národních literaturách). Slavica pragensia, 25, 1985, s. 131–138.
  • K druhům a funkci vysvětlivek při čtení a interpretaci textu. Český jazyk a literatura, 35, 1984/1985, s. 145–151.
  • Postoje k jazyku stylizované v umělecké próze (Na materiále jedné Nerudovy povídky). Naše řeč, 67, 1984, s. 179–184.
  • O funkcjach spolecznych, charakterystyce komunikacyjnej i charakterze jezykowym masowego przekazu (zwl. tzv. mowionej publicystyki). Poradnik jezykowy, 2, 1984, s. 79–83.
  • Zu den Funktionen des Schweigens in J. Nerudas „Povídky malostranské“. Zeitschrift für Slawistik, 29, 1984, s. 394–399.
  • Na okraj interpretace textu. Slovo a slovesnost, 45, 1984, s. 18–21.
  • Interpretace textu v textu. In: Štylistické otázky textu. Prešov 1984, s. 160–172.
  • Stylizace komunikačních jevů v umělecké próze (Na materiále Povídek malostranských Jana Nerudy). In: Československá slavistika 1983. Folklór – literatura. Praha 1983, s. 151–160. [s K. Hausenblasem]
  • Jeden typ textové instrukce pro sociální operace s textem. In: Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby II. Praha 1983, s. 349–356.
  • Aktualizace pracovního návodu. Český jazyk a literatura, 33, 1982/1983, s. 408–413.
  • K učební komunikaci (zejména v zařízeních připravujících mládež pro dělnická povolání). Český jazyk a literatura, 33, 1982/1983, s. 109–114.
  • K otázke interpretácie „vyšších“ sémantických figúr textu. In: O interpretácii umeleckého textu 7. Nitra 1982, s. 135–147.
  • K postavení tzv. nepřipravených a polopřipravených rozhlasových projevů dialogických v procesu společenského dorozumívání. In: Jazyk a štýl publicistiky. Bratislava 1982, s. 198–209.
  • Překlad jako první interpretace textu. Slovo a slovesnost, 42, 1981, s. 36–40. (přetištěno v Antologie teorie uměleckého překladu (Výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2004, s. 238–242)
  • Rozmarné léto Vladislava Vančury v komunikační souvislosti. Český jazyk a literatura, 31, 1980/1981, s. 448–454.
  • Funkce metajazyka a metařeči ve Fraisových Mužích z podzemního kontinentu. Slovo a slovesnost, 41, 1980, s. 198–203.
  • Překlad Vančurova Rozmarného léta z jazyka prózy na jazyk dramatu. Československá rusistika, 24, 1979, s. 206–211.
  • Neverbální komunikace v Rozmarném létě Vladislava Vančury. Slovo a slovesnost, 40, 1979, s. 19–22.
  • Způsoby a prostředky vyjádření kontaktu v češtině a polštině. Slavia, 47, 1978, s. 175–180. [s J. Pyzikem]
  • Komunikativní situace v Nerudových Povídkách malostranských. Slavica pragensia, 21, 1978, s. 241–249.
  • K výstavbě a funkci postav ve Vančurově Rozmarném létu. Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 208–215.
  • K problematice československo-estonských literárních vztahů. In: Československo-sovětské vztahy V. Praha 1976, s. 107–116. [s V. Macurou]
  • Proměny Robinsona Crusoe (K orientaci uměleckého díla na mladého čtenáře). Zlatý máj, 19, 1975, s. 268–274.
  • Jungmannovy odborné překlady. Slavica pragensia, 17, 1974, s. 155–169. [s V. Macurou]
  • Subjektová problematika jazykového projevu. Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 121–128.

  Recenze a ostatní

  • Jemina Napier: Linguistic Coping Strategie in Sign Language Interpreting. Washington, D.C.: Gallaudet University Press 2016, 223s. ISBN 978-156368-658-0. Speciální pedagogika 2017, 27, 2, s. 188-190.
  • Jack Hoza: Interpreting in the Zone. How the Conscious and Unconscious Function in Interpretation. Washington, D.C.: Gallaudet University Press 2016, 270s. ISBN 9781563686665. Speciální pedagogika 2017, 27, 1, s. 112-114.
  • Gromová, E. – Hodáková, S. – Perez, E. – Zahorák, A. Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016, 97s. ISBN 978-80-558-1119-2. Speciální pedagogika 2017, 27, 2, s. 191-192.
  • Baker, A., van den Bogaerde, B., Pfau, R., Schermer, T. (Eds.) The linguistics of sign languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 2016, 378s. ISBN PB 8 9790 272 1231 3, HB 978 90 272 1230 6. Speciální pedagogika 2017, 27, 3-4, s. 285-288.
  • ROY, C.B. –  NAPIER, J. (eds.) The Sign Language Interpreting Studies Reader. Amsterdam : Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. 419s. ISBN 9789027258588. Speciální pedagogika, 26, 2016, s. 177-179.
  • Lingvistika a vyučování znakových jazyků a o znakových jazycích. Speciální pedagogika, 22, 2012, s. 366–368.
  • Discourse in Sign Languages. ROY, C.B. (ed.) (2011): Discourse in Sign Languages. Washington, DC: Gallaudet University Press, 227s. ISBN 1-56368-511-6. Studie z aplikované lingvistiky, 3, 2012, 1-2, s. 180-181.
  • T. G. Reagan – Language Policy and Planning for Sign Languages. Studie z aplikované lingvistiky, 2, 2011, s. 157.
  • Jerzy Bartmiňski – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, 239 s. Slovo a slovesnost, 70, 2010, s. 350–352.
  • Andrea Hudáková – Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2010, s. 177–178.
  • Hoza, J. It´s Not What You Sign, It´s How You Sign It. Politeness in American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press 2007; Meir, I. – Sandler, W.: A Language in Space. The Story of Israeli Sign Language. New York – London: Lawrence Erlbaum Associates 2008. Speciální pedagogika, 2008, 18, č. 4, s. 77–80.
  • Johnston, T. – Schembri, A.: Australian Sign Language. An Introduction to Sign Language Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press 2007. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 4, s. 283–288.
  • Schick, B. – Marschark, M. – Spencer, P. E. (eds.): Advances in the Sign Language Development of Deaf Children. Oxford: Oxford University Press 2006. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 4, s. 288–292.
  • Sandler, W. – Lillo-Martin, D.: Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 1–2, s. 126–128.
  • Studie z polské lingvistiky. Naše řeč, 2006, 89, s. 93–94.
  • Scheetz, N. A.: Psychosocial Aspects of Deafness. Boston: Pearson Education, 2004. Speciální pedagogika, 2006, 16, č. 1, s. 79–81.
  • Baker, A. – van den Bogaerde, B. – Crasborn, O. (eds.): Cross-Linguistic Perspectives in Sign Language Research. Selected Papers from TISLR 2000. Hamburg: Signum Verlag 2003. Speciální pedagogika, 2004, 14, č. 4, s. 339–342.
  • Ladd, P.: Understanding Deaf Culture. In Search of Deafhood. Clevendon; Buffalo; Toronto; Sydney: Multilingual Matters, 2003. Speciální pedagogika, 2004, 14, č. 1, s. 76–77.
  • Karel Hausenblas (16. 11. 1923 – 5. 7. 2003). Slovo a slovesnost, 2003, 64, s. 314–316.
  • Meier, R. P. – Cormier, K. – Quinto-Pozos, D. (eds.): Modality and Structure in Signed and Spoken Languages. Cambridge: Cambridge University Press 2002. Speciální pedagogika, 2003, 14, č. 2, s. 176–178.
  • Steinberg, D. D. – Nagata, H. – Aline, D. P.: Psycholinguistics. Language, Mind and World. Harlow etc.: Longman 2001. Speciální pedagogika, 2003, 13, č. 1, s. 78–82.
  • Camberlain, Ch. – Morford, J. P. – Mayberry, R. I.: Language Acquisition by Eye. Mahwah (New Jersey) – London: Lawrence Erlbaum Ass., 2000. Speciální pedagogika, 2002, 12, č. 4, s. 312–314.
  • Lucas, C. (ed.): The Sociolinguistics of Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Speciální pedagogika, 2002, 12, č. 2, s. 147–152.
  • Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících. Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 4, s. 248–251.
  • Zeshan, U.: Sign Language in Indo-Pakistan. A Description of a Signed Language. Philadelphia – Amsterdam, John Benjamins Publish. Company 2000. Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 2, s. 112–115.
  • O výchově ke komunikaci. Naše řeč, 2000, 83, s. 201–204.
  • Nesamozřejmost čtení. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 40–41.
  • Issues in Deaf Education. Speciální pedagogika, 2000, 9, č. 5, s. 52–55.
  • Jak komunikovat s neslyšícími. Čeština doma a ve světě, 1999, 7, s. 53.
  • Cesty k porozumění. In: Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění. Praha, 1998, s. 9–11. [předmluva]
  • Nad slovenským sborníkem Štylistika neverbálnej komunikácie. Speciální pedagogika, 1998, 8, č. 4, s. 56–59.
  • Marscharck, M. a kol.: Vztahy jazyka a myšlení. Hledisko znakového jazyka a neslyšících dětí. New York–Oxford 1997. Speciální pedagogika, 1998, 8, č. 5, s. 54–55.
  • Průvodce po jazyku a jazykovědě pro začátečníky a středně pokročilé. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, s. 103–104.
  • O komunikaci beze slov. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 113–114.
  • Baker, C.: Základ bilingválního vzdělávání a bilingvismus. Speciální pedagogika, 1998, 8, č. 2, s. 52–54.
  • O znakovém jazyce v základní jazykovědné příručce. Speciální pedagogika, 1998, 8, č. 1, s. 55–58.
  • O jazyce a komunikaci neslyšících v časopise Čeština doma a ve světě. Gong, 1997, 26, č. 1, s. 10.
  • Přemýšlejte o jazyce. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 85–86.
  • Dialog ve škole. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 84–85.
  • M. Červenka: Obléhání zevnitř. Torst. Praha 1996. Slovo a slovesnost, 1997, 58, s. 133–135.
  • J. Chloupek – J. Nekvapil (eds.): Studies in Functional Stylistics. Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe 36. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins 1993. International Journal of the Sociology of Language, 120, 1996, s. 131–135.
  • D. Slančová: Praktická štylistika (štylistická príručka). Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 128–130.
  • Člověk a jazyk. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 65–66.
  • Jak se žáky komunikovat beze slov. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 26–28.
  • Jak na úspěch ve společnosti. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 17–20.
  • O neverbální komunikaci na Slovensku. Gong, 1996, 25, č. 6, s. 128.
  • Novinky ze Slovenska. Speciální pedagogika, 1996, 6, č. 1, s. 58–60.
  • Konference (i) o komunikaci neslyšících. Speciální pedagogika, 1996, 6, č. 1, s. 52–53.
  • Dva sborníky. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 271.
  • Chcete se dozvědět něco o češtině? Bojíte se na to zeptat? Umíte anglicky? Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 217.
  • Samé jedničky z češtiny. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 164–165.
  • Dvakrát o jazyce. Tvar, 1995, 6, s. 19–20.
  • Učebnice praktické stylistiky. Český jazyk a literatura, 1994/1995, 45, s. 231–232.
  • Komunikace podle Satirové (a její knihy o rodině). Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 237–238.
  • Co všechno nevíme o škole. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 200–202.
  • Hrátky s češtinou. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 187.
  • Potom ti to povíme. Speciální pedagogika, 1994/1995, 5, č. 2, s. 53–54.
  • Alice Jedličková: Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Praha 1993. Slovo a slovesnost, 1994, 55, s. 224–226.
  • Jak blufovat ve veřejných projevech. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 94–95.
  • O češtině a škole jinak. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 55–57.
  • O dorozumívání beze slov. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 186–188.
  • Mluvená čeština v autentických textech. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 53–54.
  • Jak dobře mluvit. Čeština doma a ve světě, 1993, 1, s. 57.
  • Deborah Tannen: You Just Don’t Understand. Women and Men in Conversation. Slovo a slovesnost, 1992, 53, s. 221–224.
  • Aspekty literárního textu. Český jazyk a literatura, 1990/1991, 41, s. 153–155.
  • Sborník o mluveném jazyce. Český jazyk a literatura, 1989/1990, 40, s. 136–138. [s E. Hošnovou]
  • Podnětný výklad o stylu. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 239–241.
  • Konference o recepci a interpretaci uměleckých textů. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 468.
  • O jazykové kultuře a jazykové politice. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 323.
  • O jazyce, stylu, textu a komunikaci. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 320–322.
  • XI. družební konference Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy. Naše řeč, 1988, 71, s. 260–261.
  • O jazyce, stylu, textu. Český jazyk a literatura, 1988/1989, 39, s. 90–93.
  • Slovenský sborník o znacích a jejich společenském užívání. Český jazyk a literatura, 1987/1988, 38, s. 383–384.
  • Konference o textu a komunikaci. Slovo a slovesnost, 1988, 49, s. 171–173. [s E. Hošnovou]
  • O jazykové a literární komunikaci. Český jazyk a literatura, 1987/1988, 38, s. 233–235
  • Kniha o kompozici. Český jazyk a literatura, 1987/1988, 38, s. 191–192.
  • Lingvistické studie o textu, též literárním. Česká literatura, 1987, 35, s. 282–285.
  • Logika hrou. Český jazyk a literatura, 1986/1987, 37, s. 470–471.
  • Příručka pro praxi. Český jazyk a literatura, 1986/1987, 37, s. 333–335.
  • Sovětská studie o jazyce a řeči. Český jazyk a literatura, 1986/1987, 37, s. 330–331.
  • O jazyce literárního díla. Slovo a slovesnost, 1986, 47, s. 338–340.
  • K celostátní konferenci „Teoreticko – pragmatické problémy recepce a interpretace uměleckého textu“. Jazykovědné aktuality, 1985, 22, s. 144–145.
  • K problematice jednoho typu slovesného textu. Jazykovědné aktuality, 1985, 22, s. 137–139.
  • K problematice struktur ve společenských vědách. Jazykovědné aktuality, 1985, 22, s. 91–92.
  • Konference o česko – slovenských jazykových vztazích. Slovo a slovesnost, 1985, 46, s. 350–352. [s E. Hošnovou]
  • Sovětský příspěvek k aktuálním lingvistickým otázkám. Jazykovědné aktuality, 1985, 22, s. 34–35.
  • Užitečná příručka. Český jazyk a literatura, 1985/1986, 36, s. 92–94.
  • O vyučování slohu v poslední třetině 19. století. Český jazyk a literatura, 1985/1986, 36, s. 47–48.
  • Uspenskij, B. A.: Poetika kompoziciji. Česká literatura, 1985, 33, s. 141–142.
  • Příspěvek k teorii textu. Český jazyk a literatura, 1984/1985, 35, s. 141–142.
  • Inspirace lingvistikou a pro lingvistiku. Slovo a slovesnost, 1984, 45, s. 346–348.
  • O dialogu a komunikaci. Český jazyk a literatura, 1983/1984, 34, s. 470–472.
  • Kolokvium o stylistice a její aplikaci v praxi. Slovo a slovesnost, 1983, 44, s. 350–352.
  • Monografie o přechodnících. Český jazyk a literatura, 1983/1984, 34, s. 91–93.
  • Vyučování slohu v historickém pohledu. Český jazyk a literatura, 1982/1983, 33, s. 430–431.
  • Teoretická stylistika pro praxi. Český jazyk a literatura, 1982/1983, 33, s. 381–383.
  • Sborník Otázky slovanské syntaxe IV. Naše řeč, 1982, 65, s. 255–257.
  • K souvislostem lingvistiky. Jazykovědné aktuality, 1982, 19, s. 75–76.
  • Užitečnost umění interpretace. Český jazyk a literatura, 1981/1982, 32, s. 429–431.
  • Užitečná příručka. Jazykovědné aktuality, 1981, 18, s. 148–149.
  • Dětská próza v kontextu soudobé literární komunikace. Český jazyk a literatura, 1981/1982, 32, s. 42–43.
  • O vztahu teorie a praxe v práci KLKEM v Nitře. Slovo a slovesnost, 1981, 42, s. 174–175.
  • Problémy jazykové komunikace v polských pracích. Slovo a slovesnost, 1980, 41, s. 329–333.
  • Sovětský příspěvek k teorii vyučování. Český jazyk a literatura, 1980/1981, 31, s. 44–46.
  • Kategorie příjemce a problémy příjmu. Jazykovědné aktuality, 1979, 16, s. 123–124.
  • K problematice mluveného projevu. Jazykovědné aktuality, 1979, 16, s. 122–123.
  • Polská práce o příjmu literárního projevu. Jazykovědné aktuality, 1979, 16, s. 80.
  • Syntézy a východiska. Jazykovědné aktuality, 1979, 16, s. 76–77.
  • Jazykovědná příručka pro bohemisty. Slovo a slovesnost, 1979, 40, s. 255–256. [s J. Pyzikem]
  • Jazyková kultura masové komunikace. Naše řeč, 1979, 62, s. 45–47.
  • Lingvistika a sémiotika. Jazykovědné aktuality, 1978, 15, s. 116.
  • Sovětský úvod do jazykovědy. Jazykovědné aktuality, 1978, 15, s. 32.
  • O wspolczesnej kulturze literackiej. Slavia, 1978, 47, s. 74–75.
  • Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kultury. Slovo a slovesnost, 1978, 39, s. 80.
  • Inspirativní metodologie nitranského Kabinetu literárnej komunikácie. Slovo a slovesnost, 1978, 39, s. 54–57.
  • Ruský jazyk v sociální komunikaci. Jazykovědné aktuality, 1977, 14, s. 160.
  • Specifika televizní řeči. Jazykovědné aktuality, 1977, 14, s. 37.
  • Subjekty v dialogu. Program Státního divadla v Brně, březen 1977, s. 248–250.
  • Odpovědi a odezvy. Program Státního divadla v Brně, listopad 1976, s. 117–119.
  • Podnětný příspěvek k otázkám analýzy literárních textů. Jazykovědné aktuality, 1976, 13, s. 113–114.
  • Lingvistická tradice a soudobá lingvistika. Ruský jazyk, 1976/1977, 27, s. 91–92.
  • K analýze textu. Slovo a slovesnost, 1976, 37, s. 247–248.
  • O vzájemných vztazích řečové a neřečové komunikace. Slovo a slovesnost, 1976, 37, s. 168–170.
  • Aktuální otázky literární teorie. Česká literatura, 1976, 24, s. 283–286.
  • Sovětský sborník o poetice a stylistice. Ruský jazyk, 1975/1976, 25, s. 426–428.
  • VII. mezinárodní konference Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy. Jazykovědné aktuality, 1975, 12, s. 144–146. [s J. Jančákovou]
  • O otázkách metakomunikace a metatextu. Jazykovědné aktuality, 1975, 12, s. 181–182.
  • K charakteristice mluvené polštiny. Jazykovědné aktuality, 1975, 12, s. 33–34.
  • Perspektivy teorie výrazu. Česká literatura, 1975, 23, s. 76–78.
  • O technice mluveného projevu. Jazykovědné aktuality, 1974, 11, s. 178.
  • Informace o sovětské psycholingvistice. Jazykovědné aktuality, 1974, 11, s. 163–164.
  • Profil sovětské psycholingvistiky. Jazykovědné aktuality, 1974, 11, s. 164–166.
  • Sovětská stylistika anglického jazyka. Slovo a slovesnost, 1974, 35, s. 198–202.
  • O stylistickém rozboru uměleckého díla. Československá rusistika, 1974, 19, s. 134–136.
  • Rusistické bibliografické přehledy 2 – Syntax. Jazykovědné aktuality, 1974, 11, s. 41–43.
  • O parentezi v současné češtině. Jazykovědné aktuality, l974, 11, s. 29–32.
  • Příručka praktické stylistiky ruštiny, Jazykovědné aktuality, 1973, 10, s. 171–172.
  • Poetika kompozice. Jazykovědné aktuality, 1973, 10, s. 167–169.
  • Jazyková komunikace. Svět televize II, l973, č. 5, s. 52.
  • O teorii sdělování. Svět televize II, 1973, č. 5, s. 48–49.
  • K otázce jazyka umělecké literatury. Československá rusistika, 1973, 17, s. 90–92.
  • Liberecký sborník o kompozici. Slovo a slovesnost, 1971, 32, s. 366–368.
  • Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kompozice. Slovo a slovesnost, 1970, 31, s. 158–161.

  Popularizační články

  • Jak dál se znakovým jazykem, jak s tlumočením. Gong, 2001, 30, č. 3, s. 65. [Přetištěno v INFO Zpravodaj. Magazín Informačního centra o hluchotě, 2001, 9, č. 1, s. 26–27.]
  • Dítě a znakový jazyk. Gong, 1997, 26, s. 197.
  • Výzkum znakového jazyka. Nahlédnutí do světa neslyšících. INFO Zpravodaj. Magazín Informačního centra o hluchotě, 5, 1997, č. 2, s. 6–8.
  • Výzkum českého znakového jazyka II. Gong, 1997, 26, č. 4, s. 82.
  • Výzkum českého znakového jazyka I. Gong, 1997, 26, č. 3, s. 55.
  • Ženy, muži a počítače. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 223–224. [s K. Kučerou]
  • Návod – nenávod. Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 52–53.
  • „Dejte mi nepřítele…“ (MY a ONI po listopadu 1989). Slovenské pohl’ady, 1991, č. 3, s. 102–112. [s J. Homoláčem]
  • Český porevoluční inzerát (Hodnoty našeho „zde“ a „nyní“). Tvar, 1990, 2, č. 19, s. 1, 4, 5. [s J. Homoláčem]
  • Styl publicistický. Malý společenskovědní lexikon. Tvorba, 1981, 30. 12. 1981.
  • Styl odborný. Malý společenskovědní lexikon. Tvorba, 1981, 9. 12. 1981.
  • Styl umělecký. Malý společenskovědní lexikon. Tvorba, 1981, 2. 12. 1981.
  • Styl jazykového projevu. Malý společenskovědní lexikon. Tvorba, 1981, 25. 11. 1981.
  • Psaný a mluvený charakter syntaktické výstavby rozhlasových pořadů. In: Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání. Praha, 1980, s. 45‑53. [s V. Formánkovou]
  • Speciální otázky jazykové kultury: Populárně naučné pořady. Živé vysílání. In: Vybrané otázky jazykové kultury rozhlasového vysílání. Praha, 1980, s. 14–30.
  • Rodičovské zamyšlení nad výukou českého jazyka. Český jazyk a literatura, 1978/1979, 29, s. 456–459.
  • Přemýšlejme o jazyce. Zemědělské noviny, 1975, 31, 14. 6. 1975, s. 3.

  Ediční činnost

  • Hausenblas, K.: Miscellanea. Praha, FF UK 2003. [s D. Čapkovou]
  • Kořenský, J.: Proměny myšlení o řeči. Praha, FF UK 1998. [s O. Uličným]
  • Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. Praha, FF UK 1996. [s I. Nebeskou]
  • Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha, FF UK 1996. [s P. Marešem]
  • Slavica Pragensia XXXIV. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka. Praha: UK 1990.
  Rozvrh
  Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Adam R., Martínek F., Píša P., Pokorná M., Rychnovská L., Macurová A., Janáčková J.: Karel Havlíček: Korespondence III (1845-1847). Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 616 s. • p. ISBN 978-80-7422-476-8.
  • Macurová A., Janáčková J.: Příběh jedné lásky na dějinném rozhraní. In Adam R., Martínek F., Pokorná M., Píša P., et al.: Karel Havlíček Korespondence III, 1845-1847. Praha, NLN, 2020, s. • p. 7-34. ISBN 978-80-7422-476-8.
  • Macurová A.: "...umíte to i se slovy!": Nejen o "slovech" v jednom blogu o vaření. In Jílková L., Mrázková K., Ozorencik H.: Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. Praha, NLN, 2020, s. • p. 325-336. ISBN 978-80-7422-767-7.
  • Nováková R., Hynková Dingová N., Macurová A.: K jednomu pragmatickému aspektu komunikace v českém znakovém jazyce. Speciální pedagogika, 2020, č. • no. 30, s. • p. 186-196. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A., Hynková Dingová N.: Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce. Prace filologiczne, 2019, č. • no. 73, s. • p. 467-479. ISSN 0138-0567.
  • Macurová A., Nováková R., Hynková Dingová N.: Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: "my" a "oni". Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. LVI, s. • p. 64-73. ISSN 1212-5326.
  • Macurová A.: Komunikace v dopisech českých neslyšících: přelom 80. a 90. let 20. stol. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 213-223. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A.: Slovo úvodem. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018, s. • p. 7-25. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A.: "Svíčka na skřine pod vedle malý kluk...": Prostor v psané češtině českých neslyšících. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 225-230. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A., Janáčková J.: Na rozhraní žánrů: Karel Havlíček mezi literární tvorbou, epistolografií a publicistikou. Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 696-707. ISSN 0009-0468.
  • Macurová A.: Návody k rozumění? In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 231-237. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A., Nováková R.: Český znakový jazyk v kontaktu. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 127-136. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A., Nováková R., Petříčková J.: K vyjadřování mnohosti v českém znakovém jazyce. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 53-67. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Cícha Hronová A., Hendrychová L., Komorná M., Laco L., Macurová A., Motejzíková J., Nováková R., Okrouhlíková L., Petříčková J., Stará R., Šůchová L., Vaňková I., Zahumenská J., Zbořilová R.: Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018. 316 s. • p. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A.: Jack Hoza: Interpreting in the Zone. How the Conscious and Unconscious Function in Interpretation. Washington, D.C.: Gallaudet University Press 2016, 270s. ISBN 9781563686665. Speciální pedagogika, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 112-114. ISSN 1211-2720.
  • Vaňková I., Vodrážková V., Moudrá A., Pokorná K., Bendíková B., Zbořilová R., Gardelková B., Nakaya T., Petráňová R., Sedláčková Půlpánová L., Macurová A., Hynková Dingová N., Šťastná L., Okrouhlíková L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky : Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-727-2.
  • Macurová A.: Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 226-236. ISSN 0037-7031.
  • Macurová A.: Baker, A., van den Bogaerde, B., Pfau, R., Schermer, T. (Eds.) The linguistics of sign languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 2016, 378s. ISBN PB 8 9790 272 1231 3, HB 978 90 272 1230 6. Speciální pedagogika, 2017, č. • no. 27, s. • p. 285-288. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Jemina Napier: Linguistic Coping Strategie in Sign Language Interpreting. Washington, D.C.: Gallaudet University Press 2016, 223s. ISBN 978-156368-658-0. Speciální pedagogika, 2017, č. • no. 27, s. • p. 188-190. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Gromová, E. - Hodáková, S. - Perez, E. - Zahorák, A. Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016, 97s. ISBN 978-80-558-1119-2. Speciální pedagogika, 2017, č. • no. 27, s. • p. 191-192. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Komunikace v textu a s textem. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 466 s. • p. ISBN 978-80-7308-659-6.
  • Macurová A., Janáčková J.: Havlíčkova prohraná láska v Jahodově románu: Korespondence Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové jako prototext? Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2016, č. • no. 27, s. • p. 31-48. ISSN 0862-6928.
  • Macurová A.: ROY, C.B. - NAPIER, J. (eds.) The Sign Language Interpreting Studies Reader. Amsterdam : Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. 419s. ISBN 9789027258588. Speciální pedagogika, 2016, č. • no. 26, s. • p. 177-179. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A., Janáčková J.: Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové II. Kdo jsem já? Česká literatura, 2016, č. • no. 64, s. • p. 204-224. ISSN 0009-0468.
  • Richterová K., Macurová A., Nováková R.: Kinship terminology in Czech Sign Language. In Zeshan U., Sagara K.: Semantic Fields in Sign Languages (Colour, Kinship and Quantification). Berlin, De Gruyter Mouton, Ishara Press, 2016, s. • p. 163-207. ISBN 978-1-5015-1148-6.
  • Macurová A., Janáčková J.: Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové I. Vztah v korespondenčním dialogu. Česká literatura, 2015, č. • no. 63, s. • p. 161-173. ISSN 0009-0468.
  • Macurová A.: Hausenblas nezveřejněný. Jazykovědné aktuality, 2014, č. • no. 51, s. • p. 90-97. ISSN 1212-5326.
  • Adam R., Janáčková J., Macurová A., Martínek F.: Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové). In Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno, Masarykova univerzita, 2013, s. • p. 137-152. ISBN 978-80-210-6140-8.
  • Macurová A., Fedrová S.: B.A. Uspenskij Poetika kompozice. Struktura uměleckého textu a typologie kompozičních forem (Poetika kompozicii. Struktura chudožestvennogo těksta i tipologija kompozicionnoj formy, 1970). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 735-741. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A., Svatoň V.: V.V. Vinogradov Stylistika - Teorie poetické řeči – Poetika (Stilistika – Těorija poetičeskoj reči – Poetika, 1963). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 748-753. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A.: Discourse in Sign Languages. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2012, č. • no. 3, s. • p. 180-181. ISSN 1804-3240.
  • Macurová A.: Lingvistika a vyučování znakových jazyků a o znakových jazycích. Speciální pedagogika, 2012, č. • no. 22, s. • p. 366-368. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Nemanuální prostředky ve znakových jazycích: stručné poznámky úvodem. Speciální pedagogika, 2012, č. • no. 22, s. • p. 13-19. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A., Trpka V.: W. Morris Základy teorie znaků (Foundations of the Theory of Signs, 1938). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 526-532. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A., Svatoň V.: B.M. Ejchenbaum Napříč literaturou (Skvoz litěraturu, 1924). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 193-201. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A., Trávníček J.: M. Glowiński Styly recepce. Studie o literární komunikaci (Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, 1977). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 274-280. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A., Sládek O.: R. Jakobson Lingvistika a poetika (Linguistics and poetics, 1960). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 370-379. ISBN 978-80-7294-848-2.
  • Macurová A.: Jerzy Bartmiňski – Anna Pajdzińska (eds.) Podmiot w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, 239s. Slovo a slovesnost, 2011, č. • no. 71, s. • p. 350-352. ISSN 0037-7031.
  • Macurová A., Hánková D.: Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, č. • no. 21, s. • p. 178-190. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Jiní cizinci. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 311-318. ISBN 978-80-246-1925-5.
  • Macurová A.: T. G. Reagan - Language Policy and Planning for Sign Languages. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 157-157. ISSN 1804-3240.
  • Macurová A.: Inaczej o przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących. Autoportret, 2011, č. • no. 33, s. • p. 71-75. ISSN 1730-3613.
  • Macurová A.: Směřování k typologii znakových jazyků. Speciální pedagogika, 2011, č. • no. 21, s. • p. 1-7. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A.: Andrea Hudáková - Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 177-178. ISSN 1804-3240.
  • Macurová A.: Já a ty v jazyce a v textu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 393-397. ISBN 978-80-246-1756-5.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Alena Macurová