Profil absolventa

Profil absolventa navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

 

Absolvent studijního programu je postojově orientován (pokud jde o přístupy k hluchotě, resp. k sluchovému postižení), je vybaven teoretickými poznatky z lingvistiky většinové (zvl. z bohemistiky) i z lingvistiky znakových jazyků, znalostmi o lingvistickém a kulturním přístupu k hluchotě (v širokém slova smyslu) i o problémech styčných a v neposlední řadě pokročilými kompetencemi v českém znakovém jazyce a v češtině. Je tak připraven uplatnit se v hraničních oblastech mezi většinou slyšících Čechů a jazykovou a kulturní menšinou neslyšících Čechů, resp. všude tam, kde slyšící společnost vstupuje do kontaktu s neslyšící „jinakostí“; připraven je i pro další studium, zvláště (ne však výhradně) doktorské studium lingvisticky orientovaných studijních programů.

Absolvent se uplatní např. ve státní správě a samosprávě, ve volnočasových, zájmových, neziskových či uměleckých organizacích, v organizacích sluchově postižených, v nadacích, v jazykových školách a agenturách, při příležitostných akcích a projektech jako:

  • odborník na výzkum českého znakového jazyka/znakových jazyků a na Deaf Studies s akcentem na komunitu českých neslyšících,
  • lektor psané češtiny pro neslyšící/lektor českého znakového jazyka,
  • interkulturní mediátor mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou,
  • prostředník komunikace mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou.