Sekce bohemistiky pro cizince

Sekce bohemistiky pro cizince studií se zabývá současným českým jazykem, literaturou a kulturou s důrazem na jejich lingvodidaktickou prezentaci zahraničním studentům bohemistiky. Pracovníci ústavu se soustřeďují na výzkum současné češtiny i řečové dimenze jejího užívání ve společenské komunikaci, široce chápaných českých reálií (na odraz české kultury a historie v současné češtině) a na jejich lingvodidaktickou aplikaci ve výuce češtiny pro cizince. Podstatnou část vědecko-výzkumné činnosti v nedávné historii představoval popis úrovní českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, v dnešní době se ústav soustřeďuje na vytvoření lingvodidaktického popisu gramatiky českého jazyka pro cizince a na konfrontačně zaměřený výzkum češtiny. Někteří členové ústavu se zabývají i výzkumem testování jazykových znalostí a aplikací poznatků z této oblasti v praxi. Ústav se v neposlední řadě soustřeďuje na rozvíjení didaktiky češtiny jako cizího jazyka a na tvorbu učebnic, učebních materiálů a metodických příruček pro výuku češtiny pro cizince na různých úrovních a pro různé typy jinojazyčných mluvčích (od oborové vysokoškolské výuky až po nízkoprahové kurzy).

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu > Sekce bohemistiky pro cizince