Milan Hrdlička

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Konzultační hodiny
 • pondělí 9:00 - 10:00 NP 223
Členství
 • Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2007: habilitace, titul docent (FF UP v Olomouci)
 • 1990: titul CSc.
 • 1986–1990: interní aspirantura (FF UK v Praze)
 • 1985: titul PhDr.
 • 1979–1985: oborové studium český jazyk – francouzský jazyk (FF UK v Praze)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od září 2018 – září 2022: zástupce ředitele ÚBS
 • od srpna 2016 –  srpen 2018: hostující profesor na Hankuk University of Foreign Studies (J. Korea)
 • od srpna 2009 – leden 2016: ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK
 • od dubna 2007: docent − Ústav bohemistických studií FF UK (plný úvazek) a Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni (částečný úvazek od září 2007), lingvistická bohemistika
 • od října 1997 – červen 2000 a říjen 2006 – červen 2007: hostující profesor − Faculté de Philosophie et de Lettres, Université libre de Bruxelles, čeština pro cizince
 • od ledna 1990: odborný asistent − Ústav bohemistických studií FF UK
 • od září 1986: asistent − Ústav slovanských (dnes bohemistických) studií FF UK v Praze, čeština pro cizince
 • v rámci programu Erasmus a meziuniverzitních výměn přednášky a výuka na univerzitách v Bruselu, Gentu, Berlíně, Lipsku, Paříži, Santiagu de Compostela, Vídni, Košicích, Plovdivu, Tampere, Oslu, Taipei, Soulu
 • výuka a přednášková činnost pro Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze

Granty

 • od 2022 Cooperatio
 • od 2018 Progres Q10 (2018-2021)
 • od 2019 : projekt OPPPR Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací
 • od 2014: Čeština v kontextu slovanských jazyků (nabývání kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel, PRVOUK P10
 • 2014: Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatura v kombinácii (didaktika slovenčiny jako cudzieho jazyka, DISaC, mezinárodní expert, EU
 • od 2012: AKTION (Praha – Vídeň – Ostrava), spoluřešitel, EU
 • 2011–2013: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentnym univerzitám (EXPERT), 018/2011/1.2./PV, kód ITMS: 26110230056, mezinárodní expert, EU
 • 2009–2012: Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk CZ.1.07/2.2.00/07.0259, spoluřešitel, EU
 • 2007–2008: APLEC, 229790-CP-1-2006-1-FR-LINGUA-L1 EU, řešitel za ČR, partneři Univerzita Szeged – CEPES Bucuresti – Université Nancy 2 – Vidéoscope
 • 2007: Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1), zadavatel Výzkumný ústav pedagogický v Praze (MŠMT ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 21.2.2007), spoluřešitel
 • 2007: Euro-Languages-Net-Plus, EU, spoluřešitel
 • 2006: Pilotní projekt vyškolení lektorů ČJ a kurzů češtiny pro cizince. CZ.04.3.07/3.2.01.02, spoluřešitel (partneři AUČCJ, Centrum pro integraci cizinců, Člověk v tísni)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • International Association of Teachers of Czech
 • spolupráce s CERMAT, Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při MŠMT ČR, Nakladatelstvím Karolinum (recenzent) aj.
 • člen redakční rady (Nová čeština doma a ve světě, Bohemistyka, Studie z aplikované lingvistiky, Usta ad Albim, Lingua et Vita)
 • člen oborové rady (FF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni, PF OU v Ostravě), školitel doktorandů na univerzitě v Praze, Plzni a Olomouci
 • garant oboru čeština pro cizince (FF UK)
Rozvrh

Historie vyučovaných předmětů

Publikace

 • Hrdlička M.: Čtyři děleno dvěma jsou dvě. Bohemistyka, 2024, č. • no. 24, s. • p. 114-117. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Ty už se mnou neka? Bohemistyka, 2024, č. • no. 24, s. • p. 118-121. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Nad vybranými sondami do znalosti češtiny. Český jazyk a literatura, 2024, č. • no. 74, s. • p. 117-121. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Kapitoly z didaktické gramatiky (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku). Praha, Karolinum, 2023. 106 s. • p. ISBN 978-80-246-4091-4.
 • Hrdlička M.: K výkladu mluvnických kategorií a jevů bez jinojazyčné strukturní paralely. In Mošaťová M., Kollárová P.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach III. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2023, s. • p. 133-146. ISBN 978-80-223-5656-5.
 • Hrdlička M.: Co je ještě čeština? Nová Čeština doma & ve světě, 2023, č. • no. 13, s. • p. 23-29. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Krajanská čeština v majoritním jinojazyčném prostředí. Czech language news, 2023, č. • no. 30, s. • p. 7-15. ISSN 1095-2950.
 • Hrdlička M.: Jede na Pálavské vrchy. Bohemistyka, 2023, č. • no. 23, s. • p. 660-664. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K akvizičním strategiím v učebnicích češtiny pro cizince. Seulra'beu eo yeon'gu, 2023, č. • no. 28, s. • p. 83-93. ISSN 1226-2323.
 • Hrdlička M.: Čeština, jak ji (možná) neznáte. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2022, s. • p. 49-52. ISBN 978-80-280-0059-2.
 • Hrdlička M.: Ostatní strany hlasovaly proti ANU. Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 143-144. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Když / Zatímco spal... Bohemistyka, 2022, č. • no. 22, s. • p. 301-303. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Luboš Veselý, Vojtěch Veselý, Ondřej Bláha, Jan Chromý: Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině. Korpus - gramatika - axiologie, 2022, č. • no. 26, s. • p. 90-94. ISSN 1804-137X.
 • Hrdlička M.: Překladatelská "tichá pošta". Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 186-189. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: České předložky v komunikaci i ve výuce cizinců. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 11, s. • p. 41-49. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Předložková spojení s významem účelovým (ADV Fin) z pohledu lingvistického a lingvodidaktického. In Svobodová D., Novák R., Balharová A.: Od textu k porozumění a komunikaci. Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 201-208. ISBN 978-80-7599-295-6.
 • Hrdlička M.: Vybrané podněty pro rodilé mluvčí z výuky české mluvnice pro cizince. Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 71, s. • p. 188-193. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Proč Praslovan, Neslovan, ale všeslovan? Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 71, s. • p. 200-201. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: České předložky v řečové praxi. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzzita, 2021, s. • p. 27-31. ISBN 978-80-210-9883-1.
 • Hrdlička M.: Komerčka, penzijko. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 589-591. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Kontury češtiny a rezistence jejích rovin v kontaktu s jazykem (ne)příbuzným: kauza Střelínsko. Seulra'beu eo yeon'gu, 2020, č. • no. 25, s. • p. 23-30. ISSN 1226-2323.
 • Šebesta K., Hrdlička M., Chen H., Lin M.: Aktuální výzvy pro didaktiku češtiny jako cizího jazyka z hlediska její dynamiky. In Šebesta K., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. • p. 13-19. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: Mongol, nebo Mongolec? Bohemistyka, 2020, č. • no. 19, s. • p. 436-438. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: The spatial dimension in the teaching of Czech for foreigners (particularly in prepositional phrases with the locative meaning ADV Loc). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 112-124. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Konvence a kreativita ve víru (řečových) událostí. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň (Polsko), Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictvo PRO, 2020, s. • p. 335-347. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Hrdlička M., Šebesta K.: Úvodem. In Šebesta K., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2020, s. • p. 7-9. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: Mimo dopravní obsluhy? Bohemistyka, 2020, č. • no. 20, s. • p. 271-273. ISSN 1642-9893.
 • Šebesta K., Hrdlička M., Chen H., Lin M., Weizhu X., Geppert O., Kim I., Gebhartová M., Roubalová E., Vondráčková P., Ďurajka R., Veroňková J., Poukarová P., Bednaříková B.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 194 s. • p. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: Přínosný soubor jazykových her pro malé školáky, nerodilé mluvčí češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 133-135. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Morfologická forma a její význam. Bohemistyka, 2019, č. • no. 19, s. • p. 475-483. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Mluvnická poučka osvojená versus naučená při akvizici češtiny jejím nerodilým mluvčím. Bohemica Olomucensia, 2019, č. • no. 11, s. • p. 122-136. ISSN 1803-876X.
 • Hrdlička M.: Čechová Marie (2017): Život s češtinou. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 9-10. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Praha, Karolinum, 2019. 166 s. • p. ISBN 978-80-246-4285-7.
 • Hrdlička M.: Dvě zajímavé marginálie. Bohemistyka, 2019, č. • no. 19, s. • p. 121-124. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Čeština na soulské Hankuk University of Foreign Studies. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 33-39. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Je jednou tolik dvakrát tolik? In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2019, s. • p. 79-84. ISBN 978-80-210-9298-3.
 • Hrdlička M.: Poslali nám to k posouzení. Bohemistyka, 2018, č. • no. 18, s. • p. 190-193. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Ten film byl(a) pohádka. Bohemistyka, 2018, č. • no. 18, s. • p. 76-78. ISSN 1642-9893.
 • Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů : Sborník příspěvků z 9. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, FF UK, 2018. 324 s. • p. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Adamovičová A., Hrdlička M., Ivanovová D.: Basic Czech II - 3. vydání. Praha, Karolinum, 2018. 270 s. • p. ISBN 978-80-246-2514-0.
 • Hrdlička M.: K obtížnosti mluvnické látky ve výuce češtiny jako jazyka nemateřského. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 99-108. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Hrdlička M.: Aspekty aspektu. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2018, s. • p. 75-82. ISBN 978-80-210-8962-4.
 • Hrdlička M.: Chvála eklekticismu? Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 24, s. • p. 57-68. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace. In Wysoczaňski W., Gasko B.: Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 9. Wroclav, Wydawnictwo Universitetu Wroclawskego, 2017, s. • p. 137-146. ISBN 978-83-229-3587-3.
 • Hrdlička M.: Spisovná a obecná čeština ve výuce cizinců. In Nekula M., Šichová K.: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha, Akropolis, 2017, s. • p. 85-106. ISBN 978-80-7470-185-6.
 • Hrdlička M.: Divil se babiččinu důchodu. Bohemistyka, 2017, č. • no. 17, s. • p. 266-269. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 9-22. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Poslech s porozuměním: zahraniční slovakisté a čeština. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 150-160. ISBN 978-80-7308-656-5.
 • Hrdlička M.: K užití a významům českých předložek. In Rusínová E.: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 54-59. ISBN 978-80-210-8207-6.
 • Hrdlička M.: O didaktické gramatice. In Pekarovičová J., Hargašová Z.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, s. • p. 26-37. ISBN 978-80-223-4149-3.
 • Hrdlička M.: Chodili jste někdy do tanečních? Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 382-385. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M., Mareš P., Hošnová E., Adam H., Hammel R.: Krok za krokem. Ein Lehrbuch zur tschechischen Grammatik. Hamburg, Helmut Buske Verlag GmbH, 2015. 448 s. • p. ISBN 978-3-87548-735-0.
 • Hrdlička M.: Bydlí naproti školy. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 378-382. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Mezi náma dvěmi. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 280-282. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Pije jako Dán. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 277-279. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Vybrané otázky výuky češtiny pro nerodilé mluvčí. Jazykovědné aktuality, 2015, č. • no. 52, s. • p. 14-20. ISSN 1212-5326.
 • Hrdlička M., Boccou Kestřánková M.: Než se středoškolák přihlásí na češtinu pro cizince. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 65, s. • p. 185-189. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: K prezentaci obecné češtiny v učebnicích pro jinojazyčné mluvčí. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, 2015, s. • p. 291-296. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Hrdlička M.: Za pro mě výhodnou cenu. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 181-184. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Přítelové. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 180-181. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Někdo versus kdosi. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 179-180. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Čeština jako jazyk kolonizační a přistěhovalecký. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. • p. 102-126. ISBN 978-80-7308-567-4.
 • Hrdlička M.: K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 98-115. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Turek před branami! Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 89-92. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Je za pět minut tři čtvrtě na jedenáct. Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 87-89. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Ústav bohemistických studií FF UK - současnost a výhledy. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. • p. 26-29. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hrdlička M.: On types and meanings of Czech numerals. In Hasil J.: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Euroslavica, 2014, s. • p. 35-39. ISBN 978-80-7308-518-6.
 • Hrdlička M.: O obtížnosti českého skloňování z pohledu jinojazyčných mluvčích. Nová Čeština doma & ve světě, 2014, č. • no. 21, s. • p. 36-43. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: K odrazu světa v mikrosvětě českých předložek. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚBS v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. • p. 80-87. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hrdlička M.: Překladatelské miniatury. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2014. 114 s. • p. ISBN 978-80-246-2501-0.
 • Hrdlička M.: Kterého rodu je Taipei? Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 185-188. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk pro 21. století. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Euroslavica, 2013, s. • p. 31-34. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hrdlička M.: Základní principy výběru gramatického učiva. Český jazyk a literatura, 2013, č. • no. 64, s. • p. 66-70. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Jedeme do Ukrajiny. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 71-72. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jak kdo. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 210-211. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Pro mě za mě... Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 211-215. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jedu na Antarktidu. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 297-298. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K užití českých osobních zájmen. In Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Euroslavica, 2013, s. • p. 82-88. ISBN 978-80-7308-458-5.
 • Hrdlička M.: Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In Šebesta, Škodová K.: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 89-108. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Hrdlička M.: Dobře ty. Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 302-302. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Nemáš bůra? Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 136-138. ISSN 1213-7618.
 • Hrdlička M.: Ví starou belu. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 134-135. ISSN 1213-7618.
 • Hrdlička M.: Odkud pochází krůta. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 132-133. ISSN 1213-7618.
 • Hrdlička M.: Ke gramatikalizované prezentaci češtiny jako cílového jazyka. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 82-93. ISSN 1213-7618.
 • Hrdlička M.: Auto (se) zastavilo. Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 234-236. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: No nekup to! Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 233-234. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Za analitizma na češkija jezik. In Čolakova Ž.: Naučni trudove. Plovdiv, Plovdivski universitět Paisij Chilendarovski, 2012, s. • p. 355-360. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hrdlička M.: Stálo to mailand. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 219-220. ISSN 1213-7618.
 • Hrdlička M.: Kompenzační strategie (nejen) ve výuce češtiny pro cizince. Český jazyk a literatura, 2011, č. • no. 61, s. • p. 198-202. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: O gramatice mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí. In Žigová L.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011, s. • p. 151-156. ISBN 978-80-223-3066-4.
 • Hrdlička M.: Nominativ. In Hrdlička M., Hasil J.: Psáno do oblak. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 299-305. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hrdlička M.: Jak se počítá od jedné do tří? Bohemistyka, 2011, č. • no. 11, s. • p. 54-55. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Odjeli na hory versus do hor. Bohemistyka, 2011, č. • no. 11, s. • p. 53-54. ISSN 1642-9893.
 • Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J.: Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2011. 322 s. • p. ISBN 978-80-246-1793-0.
 • Hrdlička M.: Jaký je ten/to student? Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 311-312. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince. Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 217-223. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K řazení gramatického učiva v učebnicích češtiny pro cizince. Český jazyk a literatura, 2010, č. • no. 60, s. • p. 122-126. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: K užívání a pojímání českého národního jazyka. In Čmejrková S.: Užívání a prožívání jazyka. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 505-508. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Hrdlička M., Hasil J.: Jubilující Berliner Bohemicum/Slovacicum, příklad společné spolupráce mezi pražskou Univerzitou Karlovou a berlínskou Humboldtovou. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2010, č. • no. 2, s. • p. 74-75. ISSN 1211-1724.
 • Hrdlička M.: Do Černé Hory versus na Černou horu. Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 312-313. ISSN 1642-9893.
 • Adamovičová A., Hrdlička M.: Basic Czech III. Praha, Karolinum, 2010. 302 s. • p. ISBN 978-80-246-1796-1.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Milan Hrdlička