Bakalářská zkouška

Státní závěrečná zkouška bakalářská pro jednooborové  a dvouoborové studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

 • obhajoba bakalářské práce
 • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí.

V případě dvouoborového studia si student volí, na jakém oboru bude psát bakalářskou práci.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF UK.

Obhajoba bakalářské práce

Průběh obhajoby

 • Diplomant v pěti minutách představí svou práci. Zaměří se hlavně na cíle a výsledky (informace o názvech kapitol apod. jsou zcela zbytečné; student se zaměří opravdu jen na to nejdůležitější).
 • (Vedoucí práce přečte svůj posudek.)
 • (Oponent práce přečte svůj posudek.)
 • Diplomant zareaguje na posudky, zodpoví dotazy z obou posudků, vyjádří se k připomínkám vedoucího a oponenta apod. Student může mít u sebe své písemné poznámky, může používat dataprojektor, rozdat připravené handouty apod. Pokud chce používat techniku, musí předem kontaktovat Mgr. Kateřinu Bělehrádkovou.
 • Diplomant zareaguje na dotazy z publika.
 • Následuje porada členů komise o výsledné známce (bez přítomnosti diplomanta a všech přihlížejících, kteří nejsou členy komise). Po poradě předseda komise pozve zpět diplomanta a publikum a sdělí diplomantovi výslednou známku.

Posudky k BP budou do SISu zadány nejpozději sedm kalendářních dní před konáním obhajoby. Tlumočníkům posudky zašle Mgr. Kateřina Bělehrádková.

POZOR: Tři dny před obhajobou pošle diplomant podklady k obhajobě příslušnému tlumočníkovi dle rozpisu obhajob.

Několik poznámek k bakalářské práci

Ústní zkouška bakalářská pro jednooborové studium oboru ČNES (akreditace platná od r. 2015)

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Český znakový jazyk 1–6.
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Doplňková čeština 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • historie, kultura a komunikace neslyšících v širších souvislostech

Tematický okruh 3

 • varianta a) Modul tlumočnický
 • varianta b) Modul odborný
 • varianta c) Modul komunikační

Podokruhy k Tematickému okruhu 2 (viz sylaby jednotlivých předmětů, které student absolvoval během svého studia)

 1. Úvod do studia hluchoty
 2. Úvod do studia jazyka a Úvod do studia znakového jazyka
 3. Úvod do psycholingvistiky a Úvod do sociolingvistiky
 4. Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících
 5. Zápis znakového jazyka
 6. Úvod do tlumočení
 7. Výchova a vzdělávání neslyšících
 8. Dějiny hluchoty a Kultura českých neslyšících
 9. Psaná čeština českých neslyšících
 10. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 11. Gramatika znakových jazyků
 12. Struktura a fungování znakového jazyka
 13. Úvod do kognitivní lingvistiky.

Podokruhy k Tematickému okruhu 3 (viz sylaby jednotlivých předmětů, které student absolvoval během svého studia)

varianta a)

 1. Praktické aspekty vzdělávání neslyšících
 2. Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících
 3. Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících

varianta b)

 1. Lexikografie znakového jazyka
 2. Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků
 3. Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování

varianta c)

 1. Profese tlumočníka pro neslyšící
 2. Tlumočnické modely a teorie
 3. Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚBN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů členěný na TO2 a TO3 (bibliografické údaje se řídí citační normou ČSN ISO 690; je možné využívat citační manažery, jako jsou např. www.citace.com nebo www.citacepro.com). Seznam by měl být náležitě obsáhlý a bohatý – a to s ohledem na skutečnost, že jde o seznam literatury a zdrojů, jež student prostudoval během celého svého studia. Není vhodné členit ho na jednotlivé předměty, tituly by se v něm neměly opakovat.

U ústní zkoušky bude studentovi v písemné podobě zadáno pět otázek: jedna otázka z TO1, dvě otázky z TO2 a dvě otázky z TO3. Po cca 40minutové přípravě bude následovat cca 40minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá jako poslední (po zkoušení z TO2 a TO3). Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci či kombinaci s přepisovatelem. Pokud chce student využívat simultánní přepis, musí o něj min. týden předem požádat u Mgr. Slánské Bímové.

Ústní zkouška bakalářská pro dvouoborové studium oboru ČNES (akreditace platná od r. 2015)

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Český znakový jazyk 1–6.
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Doplňková čeština 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • komunikace neslyšících v širších souvislostech

Podokruhy k Tematickému okruhu 2  (viz sylaby jednotlivých předmětů)

Pro studenty nastupující ke studiu v roce 2015 a později

 1. Úvod do studia jazyka
 2. Úvod studia znakového jazyka
 3. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 4. Gramatika znakových jazyků
 5. Struktura a fungování znakového jazyka
 6. Úvod do studia hluchoty
 7. Kultura českých neslyšících
 8. Dějiny hluchoty

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚBN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů (bibliografické údaje se řídí citační normou ČSN ISO 690; je možné využívat citační manažery, jako jsou např. www.citace.com nebo www.citacepro.com).

U ústní zkoušky budou studentovi v písemné podobě zadány tři otázky: jedna otázka z TO1 a dvě otázky z TO2. Po cca 30minutové přípravě bude následovat cca 30minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá po zkoušení z TO2. Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci či kombinaci s přepisovatelem. Pokud chcete využívat simultánní přepis, musí o něj min. týden požádat u Mgr. Slánské Bímové.

Od akademického roku 2022/2023 dojde v ÚBN k následujícím úpravám průběhu ústní části bakalářské zkoušky (BZK):

1. Ve studijním programu Jazyky a komunikace neslyšících budou ve shodě se studijními plány (https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/) tyto tematické okruhy:

a) Jazyky, komunikace a komunita neslyšících v širších souvislostech – tematické podokruhy korespondují s „povinnými oborovými předměty“

b) Praktická jazyková znalost – tematické podokruhy korespondují s povinně volitelnými předměty daného jazykového modulu (1, 2, 3)

i. Varianta 1. Praktická znalost českého znakového jazyka (úroveň B1) (platí pro studenty sdruženého studia a pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali jazykový Modul 1: Český znakový jazyk)

ii. Varianta 2. Praktická znalost českého znakového jazyka (úroveň B1+) (platí pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali jazykový Modul 3: Český znakový jazyk pro tlumočníky)

iii. Varianta 3. Praktická znalost psané češtiny (úroveň B2) (platí pro studenty sdruženého studia a pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali jazykový Modul 2: Doplňková čeština)

c) Specializační modul – tematické podokruhy korespondují s povinně volitelnými předměty daného specializačního modulu (4, 5, 6)

i. Varianta 1. Lingvistika znakových jazyků (platí pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali specializační Modul 4: Lingvistika znakových jazyků)

ii. Varianta 2. Vzdělávání neslyšících (platí pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali specializační Modul 5: Vzdělávání neslyšících)

iii. Varianta 3. Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk (platí pro studenty samostatného studia, kteří si vybrali specializační Modul 6: Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk)

2. Seznamy prostudované literatury a zdrojů, které studenti odevzdávají před BZK

 • V informacích k jednotlivým předmětům budou v SIS literatura a zdroje od ak. roku 2022/2023 vždy nově členěny do dvou skupin: a) Základní povinná literatura a zdroje, b) Další doporučená literatura a zdroje.
 • Seznamy literatury a zdrojů, které studenti odevzdávají před BZK, nebudou obsahovat položky, které jsou v SIS uvedeny ve skupině „Základní povinná literatura a zdroje“. Předpokládá se, že studenti všechny tyto tituly četli, znají jejich obsah a rozumějí jim.
 • Do seznamů literatury a zdrojů, které studenti odevzdávají před BZK, budou proto studenti uvádět pouze položky ze skupiny „Další doporučená literatura a zdroje“ a další literaturu a zdroje, které prostudovali z vlastní iniciativy. Seznam bude mít tuto strukturu:

Pro tematický okruh Jazyky, komunikace a komunita neslyšících v širších souvislostech – celkem minimálně 20 položek

– Minimálně šest položek z oblasti „obecná lingvistika, lingvistika mluvených jazyků a další lingvistické disciplíny netýkající se lingvistiky znakových jazyků“,

– Minimálně šest položek z oblasti „lingvistika znakových jazyků, jazyky a komunikace neslyšících“,

– Minimálně šest položek z oblasti „kultura, historie a komunita neslyšících“,

– Z toho alespoň pět položek bude v cizím jazyce.

Pro tematický okruh Specializační modul – celkem minimálně 10 položek

– Z toho alespoň tři položky budou v cizím jazyce.

 

– U BZK může být student tázán na cokoli, co je uvedeno v informacích k jednotlivým předmětům SIS, nehledě na položky, jež uvedl do seznamu literatury a zdrojů, který odevzdal před BZK. Navíc může být tázán na cokoli, co se vztahuje ke kterékoli položce uvedené v seznamu literatury a zdrojů, který odevzdal před BZK.

– Pokud studenti studovali v době, kdy členění na skupiny „Základní povinná literatura a zdroje“ a „Další doporučená literatura a zdroje“ nebylo v informacích v SIS uvedeno, budou se řídit informacemi u stejných předmětů (u studentů studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících) či obdobných předmětů (u studentů studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících), které jsou vyučovány v akademickém roce, ve kterém skládají ústní část BZK.