Komunikace neslyšících

2021 Dny kulturní lingvistiky. Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 7. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky ve dnech 14. a 15. září 2021 – náhradou za to, které bylo nutno loni v květnu zrušit. Příspěvky na konferenci budou vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2020 ZRUŠENO: Dny kulturní lingvistiky. Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádá ve dnech 19. a 20. května 2020 již 7. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit. Příspěvky na konferenci budou vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2019 Dny kulturní lingvistiky. Tělo a tělesnost v jazyce jako obrazu světa.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo ve dnech 28. a 29. května 2019 již 6. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Tělo a tělesnost v jazyce jako obrazu světa. Příspěvky na konferenci vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2018 Oslavy a konference k 20. výročí založení oboru ČNES a 5. výročí založení ÚJKN na FF UK

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2018 se uskutečnily oslavy a konference k 20. výročí založení oboru Čeština v komunikaci neslyšících a k 5. výročí založení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK.

Video z oslav najdete zde (autor videa: Žmolda).

Fotky z oslav najdete zde a z konference zde.

Program odborné konference v češtině a angličtině.

Akce se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy, rektora UK a děkana FF UK

Videozáznamy z přednášek z odborné konference

2018 Dny kulturní lingvistiky. Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo ve dnech 22. a 23. května 2018 již 5. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Příspěvky na konferenci vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2017 Dny kulturní lingvistiky. Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádalo již 4. konferenční setkání, známé dříve jako Dny kognitivní lingvistiky. Dny kulturní lingvistiky jsou určeny především doktorandům FF UK a PedF UK, ale též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia a jejich učitelům. Příspěvky vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovaly se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa. Akce se konala pod záštitou děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Webové stránky

2016 Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty

Úhel pohledu kulturně založené lingvistiky je v situaci sjednocující se Evropy bezesporu aktuální – i pokud jde o zkoumání specifičnosti jednotlivých národních jazyků a jazykových obrazů světa, které se v nich konstituují, i pokud jde o hledání jednoty v různosti, např. v souvislosti s tázáním po kánonu společných evropských hodnot.
Jazykové bohatství Evropy a množství obrazů světa, jež v sobě evropské jazyky integrují, bude nahlédnuto také širší optikou, než je ta, v jejímž rámci se zkoumají jazyky verbálně-zvukové, totiž optikou jazyků vizuálně motorických, zvl. českého znakového jazyka.

V příspěvcích věnovaných různým aspektům obrazu světa uloženého v jednotlivých jazycích i metodám jeho zkoumání vystoupí na konferenci Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty. (Cultural Linguistics for Today’s Europe. Man, Languages, Values.) přední představitelé dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha) i učitelé a studenti FF UK v Praze.

Abstrakty dopolední část
Abstrakty odpolední část

Video záznamy z přednášek včetně tlumočení do ČZJ a prezentací najdete zde:

James W. Underhill Jednotlivci, nebo národy pro Evropu?
Jürgen Trabant Mizející obrazy světa
Mariarosaria Gianninoto Překlad evropských pojmů do čínštiny. Dà gōngmín or xiǎo shìmí. Několik poznámek o termínech označujících občana v mandarínské čínštině
Ludmila Volná Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku
Irena Vaňková, Alena Macurová, Naďa Hynková Dingová Člověk v jazyce: prostor, příběh, prožitek (Jazyky mluvené a jazyky znakové)
Jerzy Bartmiński Kognitivní definice jako metoda výkladu pojmu
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska O profilování pojmů: otázky sporné i nesporné

Konferenci pořádala Université de Rouen (ERIAC – Interdisciplinární výzkumný tým v kulturní oblasti) a Karlova Univerzita (UJKN – Ústav jazyků a komunikace neslyšících).

2015 Dny kognitivní lingvistiky

Antropolingva – volné sdružení přátel kognitivní, kulturní a antropologické lingvistiky
pořádá 15. a 16. června 2015
pod záštitou
děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, paní doc. dr. Radky Wildové, CSc., a
děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, paní doc. dr. Mirjam Friedové, Ph.D.
ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK, ul. M. D. Rettigové 4, Praha 1
Dny kognitivní lingvistiky –
konferenční setkání doktorandů, studentů, jejich učitelů a hostů.
Program:
Pondělí 15. června 2015
10.30
Zahájení
10.45
Doc. Mgr. Alena Bohunická, Ph.D. (Univerzita Komenského Bratislava):
K metafore obrazu sveta v jazyku
11.30 – 13.00
● Michaela Lišková (FF UK): Jazykový obraz ženy a muže ve slovníkové exemplifikaci
● Jana Drengubáková (FF UK): Lexém otec ve spojeních s genitivem (Ke studiu českého
stereotypu otce)
● Petra Klimešová (FF UK): Já myslim, že i já vim, já myslím, že určitě jo.
Jak v komunikaci užíváme slovesa myšlení
Pauza na oběd 13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
● Natálie Zaněgina (FF UK): Má ruce jako černé diamanty: profily pojmu РУКА/RUKA
v ruských a českých přirovnáních
●Veronika Vitkovskaya (FF UK): Ke srovnání vědeckého a naivního obrazu oka v češtině a
ruštině
● Patrik Bulak (FF UK): Pojmová oblast SPÁNEK a SEN: analýza polysémie vybraných
výrazů
15.30 – 16.30
● Jana Přikrylová (FF UK): Slovil jsem pašíka aneb Jak spolu mluví policisté
● Jan Huleja (PedF UK): Kognitivnělingvistická analýza textů rapové crew Fuerza Arma
Diskuse
Úterý 16. června 2015
9.00
Prof. James Underhill (Université de Rouen):
Kde lid můj? Looking for ‚the people‘ in language and metaphor
9.30 – 11.00
Jazyk, kultura, hodnoty: k mezinárodnímu výzkumu EUROJOS
● Irena Vaňková (FF UK): Obecně o projektu. Český pojem DOMOV
● Ladislav Janovec (PedF UK): Český pojem PRÁCE
● Veronika Čurdová (FF UK): Český pojem SVOBODA
11.30 – 12.30
Kognitivnělingvistické inspirace v didaktice
● Radka Zbořilová (FF UK): Kognitivní lingvistika v jazykové výuce neslyšících
(Frazeologie a příběh)
● Zuzana Wildová (PedF UK): Ke konceptualizaci smrti u gymnazistů: žákovské
interpretace výstavy SMRT v Národním muzeu
12.30 – 13.30
Kulatý stůl – kognitivní lingvistika ve výuce mateřského jazyka
Hosté:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (PedF UK Praha),
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (PedF UK Praha),
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (Technická univerzita Liberec).
Moderuje PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Pauza na oběd 13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
Kognitivní lingvistika a znakové jazyky
● Anna Moudrá (FF UK): Metafora VÝKLAD JE CESTA v českém znakovém jazyce
● Karel Redlich (FF UK): NOS ve znakových jazycích
● Denisa Lachmanová – Mirka Kvasničková – Lucie Břinková (FF UK):
K výzkumu stereotypů v mluvených a znakových jazycích
Diskuse a závěr setkání
Srdečně zveme všechny zájemce a vítáme jejich diskusní příspěvky!
Tlumočení ČJ-ČZJ a simultánní přepis mluvené češtiny jsou zajištěny u příspěvku Mgr.
Zbořilové (Kognitivní lingvistika v jazykové výuce neslyšících (Frazeologie a příběh)) a u bloku Kognitivní
lingvistika a znakové jazyky. Na další příspěvky v rámci Dnů kognitivní lingvistiky lze tlumočení nebo přepis
objednat u Mgr. Slánské Bímové (Petra.Slanskabimova@ff.cuni.cz), a to nejpozději 9. 6. 2015.

2014 Mezinárodní letní škola znakových jazyků

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) proběhla 25.–29. 8. 2014 a se uskutečnila s cílem podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Letní škola měla dvě části: Letní škola „Lecture – pro studenty a odborníky“ a Letní škola „Open – pro širokou veřejnost“. Letní škola „Lecture – pro studenty a odborníky“  se uskutečnila 25.–27. 8. 2014 v prostorách FF UK v Praze, zúčastnilo se jí 50 delegátů z různých zemí a odborníci z USA, Austrálie a Evropy, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků: Carol Padden, Tom Humphries, Trevor Johnston, Adam Schembri, Christian Rathmann, Ulrike Zeshan, Irena Vaňková a Klára Richterová.

Na Letní školu „Lecture – pro studenty a odborníky“ navázala dvoudenní  Letní škola „Open – pro širokou veřejnost“ (28.–29. 8. 2014) – otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém byly formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků i studentů, kteří se zúčastnili první části akce. Prostor bude také věnován dalším odborníkům, kteří představí novinky ve svém bádání v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Hlavními tématy byly kognitivní lingvistika, korpusy znakových jazyků, příbuznost znakových jazyků a kultura Neslyšících.

Elektronický sborník

Video záznamy ze všech přednášek )včetně překladu do ČZJ, MZS, angličtiny a češtiny), všechny prezentace, abstrakty a medailonky přednášejících najdete v elektronickém sborníku.

Abstrakty, program

Letní škola LECTURE – Abstrakty
Letní škola OPEN – Abstrakty
Handbook pro delegáty (program, organizační tým, tlumočnický tým, seznam účastníků)

2014 Výstava čeští Neslyšící: 1814–2014

Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014 se nachází ve 4. patře hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnosti P421 a P422.

Výstava přibližuje široké veřejnosti něco z kultury a historie Neslyšících. Po krátkém úvodu o komunitě českých Neslyšících, představuje pět význačných osobností (jak slyšících, tak neslyšících), které  komunitu ovlivnily, a v roce 2014 jsme si připomněli kulaté výročí jejich narození.

Jednotlivé panely s překlady do znakového jazyka si prohlédněte zde:

Čeští Neslyšící: 1814–2014

Václav Frost

Karel Výmola

Karel Výmola (150 let od narození) – významný ušní lékař, zasloužil se o vznik Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze roku 1915 (šlo o druhý ústav pro hluchoněmé v Praze, ale o první, kde se učilo jen česky).

František Kudyn

František Kudyn (150 let od narození) – neslyšící učitel v Pražském ústavu pro hluchoněmé (1896–1934), publikoval články v běžném tisku i v časopisech pro Neslyšící.

Mobi Urbanová

Mobi Urbanová (100 let od narození) – neslyšící tanečnice a učitelka tance neslyšících dětí, na výstavě je možné zhlédnout minutový záznam jejího tanečního představení z roku 1928.

Josef Zeman

Josef Zeman (100 let od narození) – „král“ tlumočníků pro Neslyšící, je možno zhlédnout minutový záznam jeho tlumočení při slavnostním zakončení první spartakiády československých Neslyšících v Gottwaldově v roce 1955.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vernisáž

Vernisáž proběhla v úterý 26. 8. 2014 v rámci mezinárodní letní školy CISL 2014. Panely byly po skončení výstavy ve foyeru FF umístěny v Knihovně Jana Palacha a od prosince 2014 jsou trvale nainstalovány ve 4. patře hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnostmi P421 a P422 (bez překladu do CZJ a MZS).
Výstavu připravil Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, jmenovitě Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a dr. Andreou Hudákovou.
Video z vernisáže zpracoval Kamil Panský. Děkujeme!

Výstavě a především páteru Václavu Frostovi se věnoval Televizní klub neslyšících dne 29. 10. 2014. Můžete jej zhlédnout zde.

2014 Dny kognitivní lingvistiky
2013 LESICO: První mezinárodní konference neslyšících lektorů znakového jazyka

UJKN převzal záštitu nad první mezinárodní konferencí lektorů znakových jazyků.
Některé přednášky k vidění zde.

Úvod > Věda a výzkum > Konference > Komunikace neslyšících