Bakalářská práce

Zadávání bakalářských prací

Obecná pravidla

Postup zadávání

 • Student si vybere v SIS nezadanou práci a přihlásí se k ní (všechny tyta témata prací jsou předem schválena vedením ÚBN). Student pak neprodleně kontaktuje vedoucího práce, aby s ním projednal přesný název, zadání práce aj. Lze postupovat i obráceně, tj. nejprve kontaktovat vedoucího práce.
 • Pokud chce student navrhnout „vlastní téma“, kontaktuje pedagoga, u kterého by chtěl práci psát, a své téma s ním projedná. Potenciální vedoucí pak toto téma projedná s vedením ÚBN. Pokud potenciální vedoucí práce i vedení ÚBN s tématem souhlasí, vypíše ÚBN téma do SIS a student se k němu v SIS přihlásí.
 • Vedoucí práce v součinnosti s jejím budoucím řešitelem (tj. se studentem) vypracuje zadání práce (včetně českého a anglického názvu, českých a anglických klíčových slov, zásad k vypracování a doporučené literatury).
 • Zadání prací jsou schvalována na schůzi ÚBN (většinou první čtvrtek v měsíci). Zde je také ke každé práci přiřazen oponent. Pokud chce vedoucí práce, aby zadání bylo na schůzi schvalováno, požádá min. dva dny předem (tj. zpravidla v úterý) Mgr. Kateřinu Bělehrádkovou o vytištění zadání z SIS a jeho zařazení na program schůze ÚBN.
 • Pokud je zadání na schůzi ÚBN schváleno, je dále předáno k podpisu děkance FF UK.
 • Po podpisu děkankou je práce Studijním oddělením FF UK potvrzena v SIS jako zadaná.

Náležitosti bakalářské práce

 • Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v ÚBN budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné). K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky (lingvistiky), jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic vytknout.
 • Minimální rozsah práce je 40 normostran (tj. 40 x 1 800 = 72 000 znaků); maximální rozsah práce se prosím snažte dodržet jako max. 1,5 násobek min. rozsahu, tj. 60 normostran (60 x 1 800 = 108 000 znaků).
 • Doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce zde.
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 21 odst. 6 stanoví: „Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Student odpovídá za úplnost odevzdané elektronické podoby práce i s povinnými přílohami.“  Termín odevzdání práce v elektronické podobě prostřednictvím SIS je stanoven zde.
 • Studenti mohou k bakalářským pracím také vytvořit a natočit překlad abstraktu BP do českého znakového jazyka. Abstrakt v českém znakovém jazyce mohou vložit do SIS společně s odevzdávanou bakalářskou prací (vložení abstraktu v ČZJ není povinné). Vkládání abstraktu se řídí Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, zejména pak čl. 5 odst. 6: „Pokud student/uchazeč potřebuje odevzdat abstrakt práce i v jiné než textové podobě (např. videosoubor s abstraktem ve znakovém jazyce), vyplní v systému žádost obsahující důvod žádosti. Na základě žádosti schválené fakultním koordinátorem dle čl. 8 bude umožněno odevzdat abstrakt v jiné než textové podobě.  Formát souboru musí odpovídat čl. 5, odst. 2, písm. c) a d).“ V případě zájmu o konzultace ohledně podoby abstraktu v českém znakovém jazyce se obracejte na Mgr. Novákovou.

Bakalářské a diplomové práce oboru Čeština v komunikaci neslyšících v SIS a na webu Jazyky a komunikace neslyšících