Lenka Okrouhlíková

  Adresa

   

  Odborný životopis

   

  Vzdělání, odborné a profesní aktivity

  • 2012 – Ph.D. –  doktorské studium Speciální pedagogika, PedF UK, Praha
  • 2006 – semestrální studijní pobyt Linguistique des langues des signes, Université Paris 8, Francie
  • 2002 – Bc. – bakalářké studium Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK, Praha
  • 1999 – Mgr. – magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – francouzština a dějepis, PF TU, Liberec

  Praxe od ukončení VŠ studia

  • od 2002 – FF UK v Praze (ÚČJTK, ÚJKN)

  Granty

  • 2019 – zapojení do mezinárodního projektu The Sign-Hub: Atlas: an interactive digital atlas of linguistic structures of the world’s sign languages (provider pro český znakový jazyk)
  • 2015 – řešitelka projektu Podpora post-doců pro rok 2015 v rámci vnitřní soutěže FF UK
  • 2015 – řešitelka projektu Inovace předmětu Modul odborný 3 studijního oboru Čeština v komunikacineslyšících v rámci vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015
  • 2012–2016 – zapojení do Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK10) – Lingvistika: VVZ Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština
  • 2008 – řešitelka projektu Odstranění bariér při výuce (interaktivní učebny s optimálními akustickými a vizuálními vlastnostmi nejen pro studenty s vadou sluchu) v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
  • 2005–2011 členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM-0021620825), projekt Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa

  Publikační činnost

  Absolventské práce

  • Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha: PedF UK, 2012, 380 s. [nepublikovaná disertační práce].
  • Pojetí dějepisu na 2. stupni ZŠ pro sluchově postižené. Praha: FF UK, 2002. [nepublikovaná bakalářská práce]
  • Vznik a vývoj spolku Vlastivědná komise při OPS v Železném Brodě (později v Semilech). 1998. [nepublikovaná diplomová práce]

  Monografie

  • Notace znakových jazyků. Praha: Karolinum, 2015, 303 s. ISBN 978-80-246-2944-5.
  • Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. 2. opr. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 197 s. ISBN 978-80-87218-16-7.
  • Notace – zápis českého znakového jazyka. 2. opr. vyd, Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 133 s. ISBN 978-80-87153-93-2.
  • Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 2. opr. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 206 s. ISBN 978-80-87153-91-8. [s P. Slánskou Bímovou]
  • Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 182 s. ISBN 978-80-87153-11-6.
  • Notace – zápis českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 118 s. ISBN 978-80-87153-25-3.
  • Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 206 s. ISBN 978-80-87153-47-5. [s P. Slánskou Bímovou]

  Kapitoly v monografii

  • Znaky pro části lidského těla v českém znakovém jazyce. In: VAŇKOVÁ, I. (ed.). HORIZONTY KOGNITIVNĚ–KULTURNÍ LINGVISTIKY III Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 125–139. ISBN 978-80-7671-007-8.
  • Materiály pro výuku českého znakového jazyka.  Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. In: Metodická podpora pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019, s. 78–92. ISBN  978-80-7481-248-4.
  • Znaky pro jídlo v českém znakovém jazyce – jejich motivace a utváření v historickém kontextu. In: VAŇKOVÁ, I. a L. ŠŤASTNÁ (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. 165–186. ISBN 978-80-7308-888-0.
  • Zápor v českém znakovém jazyce. In: MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 35–51. ISBN 978-80-246-3412-8. [s L. Hendrychovou]
  • Zápis českého znakového jazyka. In: MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 179–200. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Zvířata ve znakových jazycích 19. století. In: VAŇKOVÁ, I., VODRÁŽKOVÁ, V. a R. ZBOŘILOVÁ (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 165–197. ISBN 978-80-7308-727-2.

  Články

  • K vývoji termínu český znakový jazyk. Naše řeč, 2022, roč. 105, č. 5, s. 267-286. ISSN 0027-8203.
  • Z historie českého znakového jazyka – Hieronymus Anton Jarisch a obrázkový slovník znaků z roku 1851. Speciální pedagogika, 2021, roč. 31, č. 3–4, s. 143–172. ISSN 1211-2720.
  • Historical Roots of Czech Sign Language the first half of the 19th centurye-Pedagogium, 2021, vol. 21, iss. 2, p. 46–65. ISSN 1213-7499.
  • Český znakový jazyk jako komunikační prostředek ve vzdělávání v 19. století. In: Komunikace nejen ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník příspěvků z konference  XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami  VI. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 95–100. ISBN 978-80-244-5689-8.
  • Z historie českého znakového jazyka — Johann Mücke a první slovníček znaků (1834). Studie z aplikované lingvistiky, 2017, roč. 8, č. 1, s. 65–80. ISSN 2336-6702.
  • Znaky pro měsíce a dny v českém znakovém jazyce a jejich motivace. Speciální pedagogika, 2017, roč. 27, č. 1, s. 3–30. ISSN 1211-2720.
  • Znaky pro barvy v českém znakovém jazyce a jejich etymologie. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, roč. 7, č. 1, s. 55–92. ISSN 2336-6702.
  • Poznáváme český znakový jazyk – Střídání rolí. Speciální pedagogika, 2016, roč. 26, č. 1, s. 46–59. ISSN 1211-2720. [s D. Lachmanovou]
  • Český znakový jazyk – pohled do historie. Speciální pedagogika, 2015, roč. 25, č. 3, s. 278–298. ISSN 1211–2720.
  • Nové trendy ve vytváření slovníků znakového jazyka – využití parametrů znaku. In: Sborník z VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. dramaterapeutické konference. [CD-ROM] Olomouc, VUP, 2007.
  • Notace znakových jazyků. Speciální pedagogika. 2007, 17, č. 3, s. 160–176. ISSN 1211-2720.
  • Znakový jazyk jako přirozený jazyk. [online]. 12 s. Pro: Projekt: Specifika ošetřovatelství v zemích Evropské unie – ošetřovatelská péče v multikulturní společnosti a ošetřovatelská péče kulturních jazykových menšin (neslyšících). Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha. Vyšší zdravotnická a střední zdravotnická škola, Duškova 7, Praha., 2007. Dostupné na www: http://www.infolab.cz/osetrovatelstvi-kurz.
  • Integrace. Unie, 2005, 14, č. 11–12. [s A. Hudákovou]
  • Dítě s vadou sluchu v běžné škole. Unie, 2005, roč. XIV, č. 11-12, s. 12.-13. [s A. Hudákovou]
  • Dobré a špatné školy? Unie, 2005, 14, č. 9–10. [s A. Hudákovou]
  • Slovník porodnické terminologie. In: Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP, 2005, s. 71-73. ISBN 80-86792-27-7.
  • Slovník porodnické terminologie. Infozpravodaj, 2005, 12, č. 1.
  • Diagnostika sluchových poruch v raném dětském věku. Unie, 2004, 13, č. 5/6, s. 13.
  • Výchova a vzdělávání neslyšících; bilingvismus, oralismus; znakový jazyk, český jazyk. In: Sborník z konference Neslyšící očima veřejnosti aneb veřejnost očima neslyšících. Praha, ČUN, 2003.
  • Kurz české znakové řeči. Infozpravodaj, 2003, 11, č. 1, s. 6–8.
  • Učíme se českou znakovou řeč. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. X, č. 2-3, s. 246-248. ISSN 1210-6339. [s J. Motejzíkovou]

  Multimédia, slovníky, výukové materiály

  • Notace – zápis českého znakového jazyka – tabulky symbolů a praktický test. [DVD]. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-26-0.
  • Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-040-6. [s J. Langerem, I. Doležalovou]
  • ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. ,VYSUČEK, P. a kol. Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň ZŠ. [CD-ROM] Praha, FF UK, 2007. [spoluautor 5 % – odborné konzultace]
  • POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0–Ž. Praha: Fortuna, 2005. [spoluautor – elicitace a notace znaků]
  • Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence [CD-ROM]. Praha: Tamtam, FRPSP, 2005. [s N. Dingovou, M. Dvořákovou, R. Faltínovou, J. Servusovou]
  • Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003. [s M. Holubovou, J.Motejzíkovou, R. Myslivečkovou, R. Faltínovou, J. Servusovou a P. Vysučkem]

   

  Rozvrh
  Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Okrouhlíková L.: Poznáváme český znakový jazyk - tvary ruky. Speciální pedagogika, 2023, č. • no. 33, s. • p. 3-22. ISSN 1211-2720.
  • Okrouhlíková L.: K vývoji termínu český znakový jazyk. Naše řeč, 2022, č. • no. 105, s. • p. 267-286. ISSN 0027-8203.
  • Okrouhlíková L.: K vývoji termínu český znakový jazyk. Naše řeč, 2022, č. • no. 105, s. • p. 267-286. ISSN 0027-8203.
  • Okrouhlíková L.: Z historie českého znakového jazyka - Hieronymus Anton Jarisch a obrázkový slovník znaků z roku 1851. Speciální pedagogika, 2021, č. • no. 31, s. • p. 143-172. ISSN 1211-2720.
  • Okrouhlíková L.: Historical Roots of Czech Sign Language the first half of the 19th century. e-Pedagogium [on-line], 2021, č. • no. 21, s. • p. 46-65. ISSN 1213-7758.
  • Okrouhlíková L.: Znaky pro části lidského těla v českém znakovém jazyce. In Vaňková I.: HORIZONTY KOGNITIVNĚ--KULTURNÍ LINGVISTIKY III Tělo a tělesnost v jazykovýcha kulturních konceptualizacích. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, s. • p. 125-139. ISBN 978-80-7671-007-8.
  • Vaňková I., Bednářová H., Christou A., Lišková M., Šemelík M., Nakaya T., Rycheva E., Okrouhlíková L., Šťastná L., Saicová Římalová L., Vodrážková V., Bartmiński J., Niebrzegowska Bartmińska S.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III.: Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích. Praha, FF UK, 2020. 245 s. • p. ISBN 978-80-7671-007-8.
  • Okrouhlíková L.: Český znakový jazyk jako komunikační prostředek ve vzdělávání v 19. století. In Hutyrová M., Růžičková V.: Komunikace nejen ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník příspěvků z konference XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VI. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. • p. 95-100. ISBN 978-80-244-5689-8.
  • Okrouhlíková L.: Materiály pro výuku českého znakového jazyka. In Motejzíková J.: Materiály pro výuku českého znakového jazyka. In Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. Metodická podpora pro učitele. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2019, s. • p. 78-92. ISBN 978-80-7481-248-4.
  • Okrouhlíková L.: Znaky pro jídlo v českém znakovém jazyce - jejich motivace a utváření v historickém kontextu. In Vaňková I., Šťastná L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, 2018, s. • p. 165-186. ISBN 978-80-7308-888-0.
  • Cícha Hronová A., Hendrychová L., Komorná M., Laco L., Macurová A., Motejzíková J., Nováková R., Okrouhlíková L., Petříčková J., Stará R., Šůchová L., Vaňková I., Zahumenská J., Zbořilová R.: Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018. 316 s. • p. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Okrouhlíková L.: Zápis českého znakového jazyka. In Macurová A., Zbořilová R.: Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018, s. • p. 179-200. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Vaňková I., Šťastná L., Bohát R., Bohunická A., Dušek J., Lišková M., Nábělková M., Okrouhlíková L., Procházková I., Přikrylová J., Saicová Římalová L., Švarcová Z., Timoshchenko T., Underhill J.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. 235 s. • p. ISBN 978-80-7308-888-0.
  • Okrouhlíková L., Hendrychová L.: Zápor v českém znakovém jazyce. In Macurová A., Zbořilová R.: Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018, s. • p. 35-51. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Okrouhlíková L.: Zvířata ve znakových jazycích 19. století. In Vaňková I., Vodrážková V., Zbořilová R.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. • p. 165-197. ISBN 978-80-7308-727-2.
  • Okrouhlíková L.: Z historie českého znakového jazyka - Johann Mücke a první slovníček znaků (1834). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 65-80. ISSN 1804-3240.
  • Vaňková I., Vodrážková V., Moudrá A., Pokorná K., Bendíková B., Zbořilová R., Gardelková B., Nakaya T., Petráňová R., Sedláčková Půlpánová L., Macurová A., Hynková Dingová N., Šťastná L., Okrouhlíková L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky : Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-727-2.
  • Okrouhlíková L.: Znaky pro měsíce a dny v českém znakovém jazyce a jejich motivace. Speciální pedagogika, 2017, č. • no. 27, s. • p. 3-30. ISSN 1211-2720.
  • Okrouhlíková L.: Znaky pro barvy v českém znakovém jazyce a jejich etymologie. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 55-92. ISSN 1804-3240.
  • Okrouhlíková L., Lachmanová D.: Poznáváme český znakový jazyk - střídání rolí. Speciální pedagogika, 2016, č. • no. 26, s. • p. 46-59. ISSN 1211-2720.
  • Okrouhlíková L.: Český znakový jazyk - pohled do historie. Speciální pedagogika, 2015, č. • no. 25, s. • p. 278-298. ISSN 1211-2720.
  • Okrouhlíková L.: Notace znakových jazyků. Praha, Karolinum, 2015. 303 s. • p. ISBN 978-80-246-2944-5.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Lenka Okrouhlíková