Andrea Hudáková

Funkce
 • proděkanka pro studium a přijímací řízení (člen vedení) - Filozofická fakulta
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
  Konzultační hodiny
  • Od 1. 10. 2023 do 12. 1. 2024 vždy ve čtvrtek v čase 9.00-10.00. Konzultace jsou možné prezenčně či distančně, vždy po předchozí e-mailové domluvě (andrea.hudakova@ff.cuni.cz), během které bude upřesněna i místnost/link na videokonferenci.
  Adresa

  Odborný životopis

  Vzdělání, odborné a profesní aktivity

  • 2009 – Ph.D. – FF UK, Praha (obor Český jazyk)
  • 1997 – Mgr. – PedF UK, Praha (magisterské studium: speciální pedagogika, specializace surdopedie, logopedie, etopedie, arteterapie)

  Praxe od ukončení VŠ studia

  • od 1999 – FF UK Praha (1999–2013 ÚČJTK, od 2013 ÚJKN)
  • 1994–2002 – Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené, Beroun

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

  • 2020–dosud – členka Rady Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VŠ (zastupující UK v Praze)
  • 2017–2019 – externí spolupracovnice Výzkumného ústavu pedagogického, členka řešitelských týmů úkolů: Koncepce výuku českého jazyka po žáky se sluchovým postižením – český jazyk jako druhý jazyk; Koncepce výuky českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením; Koncepce výuky anglického jazyka pro žáky se sluchovým postižením
  • 2016–2018 – členka Rady Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VŠ (zastupující UK v Praze)
  • 2015 – členka Pracovní skupiny MŠMT k přípravě nové vyhlášky o speciálním vzdělávání v souvislosti s novelou § 16 školského zákona
  • od 2015–2016 – členka Komise pro vzdělávání Národní rady osob se zdravotním postižením (za Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.
  • 2013, 2014 – členka hodnotitelské komise dotačního programu MŠMT ČR Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení
  • od 2013 – členka Pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením na UK
  • od 2012 – členka Expertní komise pro otázky vzdělávání při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
  • od 2002 – externí spolupracovnice Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • 1992–2019 – členka Federace rodičů a přátel sluchově postižených (od r. 2014 Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.)

  Granty

  • 2018–2019 – zapojení do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302 realizovaného v rámci OP Praha – Pól růstu ČR, hl. řešitel K. Šebesta
  • 2015–2016 – zapojení do projektu Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka; GA ČR č. 15-09692S, řešitelka E. Filippová
  • 2014–2016 – respondentka-expertka za ČR mezinárodního projektu De-Sign Bilingual. Developing & Documenting. Sign Bilingual Practice in Shools; č. OEAD: 2014-1-AT01-KA201-000891; hl. řešitel dr. Verena Krausneker, Universität Wien: http://www.univie.ac.at/designbilingual/
  • 2015 – řešitelka projektu Inovace předmětu Modul komunikační 3 (bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících) v rámci vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015
  • 2012–2016 – zapojení do Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) 10 – Lingvistika: VVZ Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština
  • 2013 – stipendium v rámci rozvojového projektu UK Rozvoj doktorských studijních programů a podpora kvalitních post-doktorandů na Univerzitě Karlově
  • 2012 – řešitelka rozvojového projektu Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících (součást centrálního rozvojového projektu UK)
  • 2005–2011 – členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM-0021620825), projekt Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa
  • 2000–2002 – spoluřešitelka grantu GA UK Adresát: jazyk, text, komunikace

  Publikační činnost

  Monografie

  • ŠORMOVÁ, K., HUDÁKOVÁ, A. a kol. Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: FF UK, 2019. Dostupné na www: https://books.ff.cuni.cz/cestina-jako-druhy-jazyk/.
  • HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Praha: FF UK v Praze, 2009. [disertační práce; připraveno k tisku]
  • HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [vytvořeno v rámci evropské výzvy JPD3 Vyškolení lektorů a vytvoření studijních materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny řešené v letech 2006–2008 Českou komorou tlumočníků znakového jazyka]
  • HUDÁKOVÁ, A., TÁBORSKÝ, J. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [vytvořeno v rámci evropské výzvy JPD3 Vyškolení lektorů a vytvoření studijních materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny řešené v letech 2006–2008 Českou komorou tlumočníků znakového jazyka]
  • KAFKOVÁ, A. Dětský domov: mezi ústavem a rodinou? Praha: PedF UK v Praze, 1997. [diplomová práce]

  Kapitoly v monografiích

  • HUDÁKOVÁ, A. Český znakový jazyk ve vzdělávání neslyšících žáků: koncepční východiska, legislativní rámec. In MOTEJZÍKOVÁ, J. (ed.) Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. Metodická podpora pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019, s. 9–14, ISBN: 978-80-7481-248-4.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce. In CÍCHOVÁ HRONOVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. (eds) Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením. Čeština jako druhý jazyk. 1. část. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2018, s. 7–20. ISBN 978-80-7481-206-4.
  • FILIPPOVÁ, E., HUDÁKOVÁ, A. Jak (dětští) mluvčí ČZJ rozumějí emocím. In VAŇKOVÁ, I., SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L., WIENDL, J. (eds) Lidský život a každodennost v jazyce/literatuře. Praha: FF UK, 2017, s. 154–161. ISBN 978-80-7308-703-6.
  • Hudáková, A. Děti s vadou sluchu v základní škole a v nižších ročnících víceletého gymnázia. In Mertin, M., Ciprová, J., Budínská, M. (eds) Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. 11. aktualizace. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2007, s. 1–37 (kap. C 3.4).

  Učebnice, učební texty

  • HUDÁKOVÁ, A., Terminologie: Lidé s vadou sluchu. In Specifika ošetřovatelství v zemích EU. Specifika ošetřovatelství Neslyšících jako členů kulturní a jazykové menšiny. E-learningový on-line projet určený k dalšímu vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti multikulturní výchovy a jazykových a kulturních menšin. Řešitel projektu VOŠZdr a SZŠ Duškova, Praha, 2007.
  • HUDÁKOVÁ, A. Česká slovesa. Multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2007. [DVD-ROM; vedoucí projektového týmu, spoluautor scénáře a textové části DVD-ROMu]
  • MACUROVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., OTHOVÁ, M. Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2003. 170 s. ISBN 80-86450-24-4. [vytvořeno v rámci projektu EU Leonardo da Vinci řešeného v letech 2001–2003 Federací rodičů a přátel sluchově postižených Internet as a potential source of new employment possibilities for the deaf]
  • MACUROVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., OTHOVÁ, M. Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2001. [draft; vytvořeno v rámci projektu EU Leonardo da Vinci řešeného v letech 2001–2003 Federací rodičů a přátel sluchově postižených Internet as a potential source of new employment possibilities for the deaf]

  Příspěvky ve sbornících, články (včetně popularizačních), zprávy, rozhlasová vystoupení

  • HUDÁKOVÁ, A., ŠORMOVÁ, K. Distanční doučování žáků základních a středních škol. Studie z aplikované lingvistiky, 11, 2020, s. 103–110. ISSN 1804-3240.
  • HUDÁKOVÁ, A., HOLUBOVÁ, K. FF UK v Praze: Už 20 let „Deaf-friendly“. In Elektronický sborník z konference INSPO 2018. Praha: Křižovatka.cz a BMI, 2018. Příspěvek přednesen 7. 4. 2018. Text ve formátu pdf přístupný na www: http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Hudakova.pdf; videozáznam vystoupení s tlumočením do českého znakového jazyka a s českými titulky přístupný na www: https://www.youtube.com/watch?v=4AZEc_NzPRM&list=PLIvMwIF5oLTJ-sszsPSFtL47db3zKumst&index=25&t=0s.
  • HUDÁKOVÁ, A. Potřebují miminka český znakový jazyk? Unie, 22, 2018, č. 9–10, s. 8–9.
  • HUDÁKOVÁ, A. Inkluze ztracená v překladu. Unie, 22, 2018, č. 7–8, s. 18–19.
  • HUDÁKOVÁ, A. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením: legislativa a praxe. In Hutyrová, M., Růžičková, V. Koheze speciální pedagogiky. IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 209–217. ISBN 978-80-244-5256-2.
  • HUDÁKOVÁ, A. Neslyším, studuji vysokou školu. Unie, 21, 2017, č. 9–10, s. 12.
  • HUDÁKOVÁ, A., FILLIPOVÁ, E. Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie z aplikované lingvistiky, 8, 2017, s. 53–64. ISSN 1804-3240.
  • HUDÁKOVÁ, A., Nováková, R. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 2016, č. 2, s. 115–125. ISSN 1804-3240.
  • HUDÁKOVÁ, A. Potřebujeme CEFR pro český znakový jazyk? Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 6. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. De-Sign Bilingual. Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 37. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Veřejná ochránkyně práv a vzdělávání neslyšících. Gong, 44, 2016, č. 7–9, s. 11. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jazyk: Jak se od září změní vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých žáků? Gong, 44, 2016, č. 4–6, s. 7. ISSN 0323-0732.
  • FILIPPOVÁ, E., HUDÁKOVÁ, A. Czech Sign Language in contemporary Czech society. International Journal of the Sociology of Language. Volume 2016, Issue 238, Pages 85–103, ISSN (Online) 1613-3668, ISSN (Print) 0165-2516, DOI: 10.1515/ijsl-2015-0046, February 2016.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jazyk: Nástroj k uchopení světa a sociální lepidlo. Gong, 44, 2016, č. 1–3, s. 11. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Gong, 44, 2016, č. 1–3, s. 24. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Z neslyšícího dítěte vyroste neslyšící dospělý. Gong, 43, 2015, č. 10–12, s. 11. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Změny ve školském zákoně: vzdělávání uživatelů českého znakového jazyka. Gong, 43, 2015, č. 7–9, s. 18. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Proč neslyšící neumí česky? Gong, 43, 2015, č. 4–6, s. 16. ISSN 0323-0732.
  • HUDÁKOVÁ, A. Vzdělávání & komunikace. Gong, 43, 2015, č. 1–3, s. 21. ISSN 0323-0732. [psáno za Expertní komisi pro otázky vzdělávání při ASNEP]
  • HUDÁKOVÁ, A. Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků – The International Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics (CISL). Studie z aplikované lingvistiky, 5, 2014, č. 2, s. 156–158. ISSN 1804-3240. Text ve formátu pdf přístupný na www: <http://sali.ff.cuni.cz/?q=system/files/SALi_2014_02_horizonty_hudakova.pdf>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jednotné zkoušky aneb „Nějak se to udělá“. Gong, 42, 2014, č. 10–12, s. 16. ISSN 0323-0732. [psáno za Expertní komisi pro otázky vzdělávání při ASNEP]
  • HUDÁKOVÁ, A. Kolik je u nás neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí a žáků? Gong, 42, 2014, č. 7–9, s. 17. ISSN 0323-0732. [psáno za Expertní komisi pro otázky vzdělávání při ASNEP]
  • HUDÁKOVÁ, A. Jaké mají vaše děti učebnice? Gong, 42, 2014, č. 1–3, s. 43. ISSN 0323-0732. [psáno za Expertní komisi pro otázky vzdělávání při ASNEP]
  • HUDÁKOVÁ, A. FF UK v Praze: Deaf Friendly. In Elektronický sborník z konference INSPO 2014. Praha: Křižovatka.cz a BMI, 2014. Příspěvek přednesen 15. 3. 2014. Text ve formátu pdf přístupný na www: <http://www.helpnet.cz/aktualne/andrea-hudakova-filozoficka-fakulta-uk-komunikacni-zajisteni-vyuky-neslysicich-studentu>; videozáznam vystoupení s tlumočením do českého znakového jazyka a s českými titulky přístupný na www: <https://www.youtube.com/watch?v=NCWrfyC7m0k>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Česko mluví o vzdělávání. Gong, 41, 2013, č. 10–12, s. 12. ISSN 0323-0732. [psáno za Expertní komisi pro otázky vzdělávání při ASNEP]
  • HUDÁKOVÁ, A. Jak se vzdělávají neslyšící, aneb mají i oni v praxi rovné právo na vzdělání? In Česko mluví o vzdělávání. [on-line; publ. 14. 3. 2013]. Dostupné na www: <http://ceskomluvi.cz/jak-se-vzdelavaji-neslysici-aneb-maji-i-oni-v-praxi-rovne-pravo-na-vzdelani/>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící pedagogové: Česká republika, leden 2012. In GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. (eds) Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3.–4. 10. 2012. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. s. 411–420. ISBN 978-80-89256-94-5.
  • HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě, 20, 2012, č. 3, s. 7–10.
  • HUDÁKOVÁ, A. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, rámcové vzdělávací programy, nové pojetí maturitní zkoušky – tři nové impulsy k zamyšlení nad výchovou a vzděláváním neslyšících žáků. In Cícha Hronová, A., Zbořilová, R. (eds) Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník. Praha: SŠ, ZŠ, MŠ pro SP Výmolova Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2011, s. 52-55. ISBN 978-80-87526-05-7.
  • HUDÁKOVÁ, A. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Forum, časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3, 2011, č. 21, s. 38-39. ISSN 1211-1724.
  • HUDÁKOVÁ, A. Olga Stehlíková: Aktuální problémy neurolingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky, 2, 2011, č. 2, s. 133. ISSN 1804-3240. Text ve formátu pdf přístupný na www: <http://sali.ff.cuni.cz/?q=system/files/Hudakova_SALi_2011_02.pdf>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Kdyby tak bylo více jablíček. The Best Woman, 3, 2011, č. 3, s. 42-43. ISSN 1803-9804.
  • HUDÁKOVÁ, A. Letem tichým světem. Tvar, 20, 2009, č. 15, s. 6–8. ISSN 0862-657X.
  • HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící a právo na vzdělání I. In Dingová, N., Dlask, I. Slyšet je snad právo? Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 26. 5. 2008; A. Hudáková host pořadu]. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/1130-neslysici-a-pravo-na-vzdelani-i>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (3. část). Unie, 17, 2008, č. 9–10, s. 22–23.
  • HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (2. část). Unie, 17, 2008, č. 7–8, s. 20–21.
  • HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (1. část). Unie, 17, 2008, č. 5–6, s. 20–21.
  • HUDÁKOVÁ, A. Asistent pedagoga a osobní asistent. Unie, 16, 2007, č. 11–12, s. 22–23.
  • HUDÁKOVÁ, A. Co dělá mé dítě ve škole, když zrovna nemá vyučování. Unie, 16, 2007, č. 7–8, s. 21.
  • Hudáková, A. Seminář Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově postižené. Unie, 16, 2007, č. 7–8, s. 11.
  • HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu u státní maturity. Unie, 16, 2007, č. 5–6, s. 22–23.
  • HUDÁKOVÁ, A. Inspirace pro školní weby. Unie, 16, 2007, č. 3–4, s. 20–21. [článek oceněn 2. cenou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2007 v kategorii tiskových prací]
  • HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole. Unie, 16, 2007, č. 1–2, s. 20.
  • HUDÁKOVÁ, A. Nematuritní obory na středních školách pro sluchově postižené. Unie, 15, 2006, č. 11–12, s. 19.
  • HUDÁKOVÁ, A. Rámcové a školní vzdělávací programy ve školách pro žáky s vadami sluchu II. Unie, 15, 2006, č. 9–10, s. 21–22.
  • HUDÁKOVÁ, A. Rámcové a školní vzdělávací programy ve školách pro žáky s vadami sluchu. Unie, 15, 2006, č. 7–8, s. 16–17.
  • HUDÁKOVÁ, A. Maturitní obory na středních školách pro sluchově postižené. Unie, 15, 2006, č. 5–6, s. 12.
  • HUDÁKOVÁ, A., OKROUHLÍKOVÁ, L. Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené. Unie, 15, 2006, č. 1–2, s. 18.
  • HUDÁKOVÁ, A. Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně. In Dámcová, M., Dingová. N. Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 2. 5. 2006; A. Hudáková host pořadu]. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/240-deset-lidovych-moudrosti-o-neslysicich-a-reakce-na-ne>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jazyk neslyšících, znakový jazyk. In Dámcová, M., Dingová. N. Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 25. 4. 2006; A. Hudáková host pořadu]. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/228-jazyk-neslysicich-znakovy-jazyk>.
  • HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící jako členové jazykové a kulturní menšiny. In Dámcová, M., Dingová. N. Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 11. 4. 2006; A. Hudáková host pořadu]. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/221-neslysici-jako-clenove-jazykove-a-kulturni-mensiny>.
  • OKROUHLÍKOVÁ, L., HUDÁKOVÁ, A. Dítě s vadou sluchu v běžné škole. Unie, 14, 2005, č. 11–12, s. 12–13.
  • HUDÁKOVÁ, A., OKROUHLÍKOVÁ, L. Dobré a špatné školy? Unie, 14, 2005, č. 9–10, s. 24.
  • HUDÁKOVÁ, A., MYSLIVEČKOVÁ, R. Dva jazyky – dvě kultury. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 22–25.
  • HUDÁKOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. Terminologická džungle. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 11–14.
  • HRONOVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A. Kochleární implantát. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 30–34.
  • HUDÁKOVÁ, A. Už nechci vidět jen napsané věty na papíře – to není úplná informace! In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 67–68. [e-mailový rozhovor s neslyšící maminkou.]
  • HUDÁKOVÁ, A. Tlumočník je potřeba i v šestinedělí. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 69–70. [e-mailový rozhovor s neslyšící maminkou.]
  • HUDÁKOVÁ, A. Odezírání. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 42–44.
  • HUDÁKOVÁ, A. Deaf Friendly Hospital. In Hudáková, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 74–77.
  • HUDÁKOVÁ, A. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi o vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. Speciální pedagogika, 14, 2004, č. 3, s. 177–198. ISSN 1211-2720.
  • HUDÁKOVÁ, A. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu – čtení (praktické náměty). In Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 16–22.
  • HUDÁKOVÁ, A. „Připadá mi, že neslyšící u nás nemají možnost najít své možnosti a nedostatky“. Unie, 12, 2003, č. 9–10, s. 14–15. [Rozhovor s Radkou Novákovou.]
  • HUDÁKOVÁ, A. Nerozuměli jste některému pojmu nebo zkratce? Čeština doma a ve světě, 10, 2002, č. 2–3, s. 268–273.
  • HUDÁKOVÁ, A. Helena nechce hada. Čeština doma a ve světě, 10, 2002, č. 2–3, s. 125–130.
  • HUDÁKOVÁ, A. Co a proč by se měly učit neslyšící děti? Čeština doma a ve světě, 10, 2002, č. 2–3, s. 236–273.
  • HUDÁKOVÁ, A. Lidé s vadou sluchu. In Charakteristika vybraných postižení. Sociální psychologie. Praha: Svopap, 2002, s. 13–15.
  • HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící Češi a čeština. In Klincková, J. (ed.) Jazyková komunikácia v 21. storočí. 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica 13–14. september 2000. Banská Bystrica : FHV a PF UMB, 2001, s. 285–291.
  • MYSLIVEČKOVÁ, R., HUDÁKOVÁ, A., VYSUČEK, P. Barvy v českém znakovém jazyce. In VAŇKOVÁ, I. (ed.) Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK v Praze, 2001, s. 63–77.
  • HUDÁKOVÁ, A. Bilingvismus z pohledu rodičů. InfoZpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě, 9, 2001, č. 4, s. 7–9.
  • HUDÁKOVÁ, A. Úprava textů pro sluchově postižené. In ŠMÍDOVÁ, M. (ed.) Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000, s. 50–51.
  • HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy & čtení a psaní. In ČERVENKOVÁ, A. (ed.) Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 65–73.
  • HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In ČERVENKOVÁ, A. (ed.) Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 25–27.
  • HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy & čtení a psaníIn Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha: FF UK v Praze, 1999, s. 45–53.
  • HUDÁKOVÁ, A. Jazyk je nástrojem k pochopení světa. Gong, 26, 1998, č. 3, s. 56–57. ISSN 0323-0732.
  • KAFKOVÁ, A. Tlumočník-pedagog. Speciální pedagogika, 7, 1997, č. 1, s. 26–37. ISSN 1211-2720.
  • KAFKOVÁ, A. Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně. Speciální pedagogika, 6, 1996, č. 1, s. 7–48. ISSN 1211-2720.
  • KAFKOVÁ, A. Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně II. Speciální pedagogika, 6, 1996, č. 2, s. 41–45. ISSN 1211-2720.

  Recenze

  • interní recenze učebního textu Zárubová, P. Základy komunikace s neslyšícími lidmi pro studenty se speciálními potřebami. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7368-962-9. Recenzovaný učební text přístupný na www: <http://projekty.osu.cz/karp/opory/aktualizovane/10_Zaklady_komunikace_s_neslysicimi_lidmy_pro_studenty_se_spec_potrebami_Opora.pdf>.
  • interní recenze monografie saicová Římalová, L. Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha:  univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. 218 s. ISBN 978-80-7308-482-0.
  • HUDÁKOVÁ, A. Malý slovník abstraktních pojmů. Čeština doma a ve světě, 10, 2002, č. 2–3, s. 253–260. [BILÍKOVÁ, A. Malý slovník abstraktních pojmů]
  • HUDÁKOVÁ, A., NAJMANOVÁ, M. Defektologický slovník. Gong, 29, 2001, č. 9, s. 226. ISSN 0323-0732. [SOVÁK, M. a kol. Defektologický slovník]

  Edice, redakce

  • HUDÁKOVÁ,, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005. [publikace oceněna čestným uznáním Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2005 v kategorii písemných děl veřejně publikovaných]
  • HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Čeština doma a ve světě, 10, 2002, č. 2–3.

  Výstavy

  • NOVÁKOVÁ, R., REDLICH, K., PÁNEK, P., HUDÁKOVÁ, A. Čeští neslyšící: 1814–2014. Praha: vestibul FF UK v Praze, vernisáž 26. 8. 2014. [Výstava realizovaná Ústavem jazyků a komunikace neslyšících. Od listopadu 2014 výstava nastálo přesunuta do 4. patra FF UK v Praze.] Výstavní panely ve formátu pdf přístupné na www: <https://ujkn.ff.cuni.cz/aktivity/vystava>.
  Rozvrh

  Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Hudáková A.: Děti se sluchovým postižením (Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.). In Metodika pro děti se specifickými potřebami. Praha, MPSV ČR, 2022, s. • p. 22-36. ISBN 0-000-00000-0.
  • Kucharská A., Janyšková K., Kučerová O., Sotáková H., Presslerová P., Hudáková A., Holubová K.: Distanční/online poradenství v podpoře studentů vysokých škol. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022. 102 s. • p. ISBN 978-80-7603-354-2.
  • Hudáková A.: Děti s odlišným mateřským jazykem (Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.). In Metodika pro děti se specifickými potřebami. Praha, MPSV ČR, 2022, s. • p. 63-67. ISBN 0-000-00000-0.
  • Kucharská A., Dobešová L., Holubová K., Hradilová T., Hudáková A., Janyšková K., Kadrnožková M., Kačur I., Kostelanská S., Kučerová O., Presslerová P., Sotáková H., Špačková K., Šumníková P.: Přístupy a doporučení pro distanční výuku u studujících se specifickými potřebami a dalším znevýhodněním. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. 221 s. • p. ISBN 978-80-7603-293-4.
  • Šormová K., Hudáková A.: Distanční doučování žáků základních a středních škol. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 104-110. ISSN 1804-3240.
  • Hudáková A.: Český znakový jazyk ve vzdělávání neslyšících žáků: koncepční východiska, legislativní rámec. In Motejzíková J.: Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1. část. Metodická podpora pro učitele. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagog..., 2019, s. • p. 9-14. ISBN 978-80-7481-248-4.
  • Šormová K., Hudáková A., Hejhalová V., Semyachkina Y., Pečenková D., Jonášová A.: Čeština jako druhý jazyk. Praha, FF UK, 2019. 104 s. • p. ISBN 978-80-7308-966-5.
  • Hudáková A.: Inkluze ztracená v překladu. Unie, 2018, č. • no. 22, s. • p. 18-19. ISSN 2464-7705.
  • Hudáková A., Holubová K.: FF UK v Praze: Už 20 let "Deaf-friendly". In Winter J.: Sborník konferenčních příspěvků z konference INSPO 2018. Praha, BMI sdružení s přispěním Křižovatky.cz, 2018
  • Hudáková A.: Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce. In Cíchová Hronová A., Zbořilová R.: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením. Čeština jako druhý jazyk. 1. část. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagog..., 2018, s. • p. 7-20. ISBN 978-80-7481-206-4.
  • Hudáková A.: Potřebují miminka český znakový jazyk? Unie, 2018, č. • no. 22, s. • p. 8-9. ISSN 2464-7705.
  • Hudáková A.: Vzdělávání žáků se sluchovým postižením: legislativa a praxe. In Hutyrová M., Růžičková V.: Koheze speciální pedagogiky IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. • p. 209-217. ISBN 978-80-244-5256-2.
  • Hudáková A., Filippová E.: Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí - uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 53-64. ISSN 1804-3240.
  • Hudáková A.: Neslyším, studuji vysokou školu. Unie, 2017, č. • no. 21, s. • p. 12-12. ISSN 2464-7705.
  • Vaňková I., Saicová Římalová L., Pacovská J., Švarcová Z., Rejzek J., Lišková M., Christou A., Bednářová H., Náhlíková A., Filippová E., Hudáková A., Vaněk V., Malá L., Goszczyńska J.: Lidský život a každodennost v jazyce/literatuře. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 271 s. • p. ISBN 978-80-7308-703-6.
  • Hudáková A., Nováková R.: Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 115-125. ISSN 1804-3240.
  • Hudáková A.: Potřebujeme CEFR pro český znakový jazyk? Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 6-6. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: De-Sign Bilingual. Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 37-37. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Veřejná ochránkyně práv a vzdělávání neslyšících. Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 11-11. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Jak se od září změní vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých žáků? Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 7-7. ISSN 0323-0732.
  • Filippová E., Hudáková A.: Czech Sign Language in contemporary Czech society. International Journal of the Sociology of Language, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 85-103. ISSN 0165-2516.
  • Hudáková A.: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 24-24. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Jazyk: Nástroj k uchopení světa a sociální lepidlo. Gong, 2016, č. • no. 44, s. • p. 11-11. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Proč neslyšící neumí česky? Gong, 2015, č. • no. 43, s. • p. 16-16. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Vzdělávání & komunikace. Gong, 2015, č. • no. 43, s. • p. 21-21. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Změny ve školském zákoně: vzdělávání uživatelů českého znakového jazyka. Gong, 2015, č. • no. 43, s. • p. 18-18. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Z neslyšícího dítěte vyroste neslyšící dospělý. Gong, 2015, č. • no. 43, s. • p. 11-11. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků - The International Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics (CISL). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 156-158. ISSN 1804-3240.
  • Hudáková A.: Jednotné zkoušky aneb "Nějak se to udělá". Gong, 2014, č. • no. 42, s. • p. 16-16. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Kolik je u nás neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí a žáků? Gong, 2014, č. • no. 42, s. • p. 17-17. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Jaké mají vaše děti učebnice? Gong, 2014, č. • no. 42, s. • p. 43-43. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: FF UK v Praze: Deaf Friendly. In INSPO .: INSPO 2014. Praha, INSPO, 2014, s. • p. 1-7.
  • Hudáková A.: Česko mluví o vzdělávání. Gong, 2013, č. • no. 42, s. • p. 12-12. ISSN 0323-0732.
  • Hudáková A.: Neslyšící pedagogové: Česká republika, leden 2012. In GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. .: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3. – 4. 10. 2012. Bratislava, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012, s. • p. 411-420. ISBN 978-80-89256-94-5.
  • Hudáková A.: Olga Stehlíková: Aktuální problémy neurolingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 133-133. ISSN 1804-3240.
  • Hudáková A.: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2011, č. • no. 3, s. • p. 38-39. ISSN 1211-1724.
  • Hudáková A.: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, rámcové vzdělávací programy, nové pojetí maturitní zkoušky - tři nové impulsy k zamyšlení nad výchovou a vzděláváním neslyšících žáků. In Cícha Hronová, A., Zbořilová, R. .: Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník. Praha, SŠ, ZŠ, MŠ pro SP Výmolova Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2011, s. • p. 52-55. ISBN 978-80-87526-05-7.
  • Hudáková A.: Kdyby tak bylo více jablíček. The Best Woman, 2011, č. • no. 3, s. • p. 42-43. ISSN 1803-9804.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Andrea Hudáková