Jiří Hasil

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení Bc., Mgr. (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Další vzdělávání (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Konzultační hodiny
 • Vzhledem k lázeňskému léčení konzultační hodiny budou ve čtvrtek 27. 6. 2024 od 12.00 do 13.00 hod. a dále dle e-mailové dohody
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

Konzultace

 • Konzultační hodiny ČTVRTEK 13:15-14:00 (a dle e-mailové dohody)

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta, Teorie vzdělávání v bohemistice, titul Ph.D.
 • 1988: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk, titul PhDr.
 • 1985: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: český jazyk a literatura
 • 1982: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: ruština – občanská nauka

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2012–dosud: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – odborný asistent katedry bohemistiky
 • 2003–2012: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – externí vyučující katedry bohemistiky
 • 1984–dosud: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, asistent Ústavu bohemistických studií; od 1989 odborný asistent; od 2002 odborný lektor; od 2010 odborný asistent
 • 1982–1984: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, studijní pobyt na Ústavu bohemistických studií

Granty

 • projekt Grantové agentury ČR č. P406/12/J010 s názvem Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým, spoluřešitel
 • vědeckovýzkumný záměr FF UK Čeština v kontextu slovanských jazyků (Nabývání jazykové kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel
 • grant Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, spoluřešitel
 • program EU Leonardo da Vinci č. 2006-BG/06/B/F/LA-166036 Tříúrovňový lexikálně orientovaný model pro vytváření a hodnocení ústní jazykové kompetence ve slovanských jazycích se zřetelem k potřebám cestovního ruchu, oponent české části
 • grant MŠMT ČR – popis češtiny na úrovni B2 podle SERR, spoluřešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 2, hlavní řešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 3, hlavní řešitel
 • Studentský grant rektorky UJEP v Ústí nad Labem pro rok 2009 – směrnice rektorky č. 8/2009, hlavní řešitel
 • Grant EU Výskum a vzdelávanie na UPJŠ Košice – smerovanie k excelentným európskym univerzitám, mezinárodní expert
 • NAKI Abeceda českých reálií, spoluřešitel

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • člen Jazykovědného sdružení
 • Člen redakční rady časopisu Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Філологія Педагогіка Психологія vydávaného Kijevskou národní lingvistickou univerzitou v Kyjevě, ISSN 2411-5991
 • člen redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě vydávaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1805-367X
 • člen redakční rady časopisu Krajiny češtiny vydávaného Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v Praze, ISSN 1804-3283
 • 2010–dosud: přednášející na Letní škole slovanských (bohemistických) studií na FF MU v Brně
 • 2010–2013: člen komise MŠMT ČR pro výběr lektorů českého jazyka v zahraničí
 • 2011–dosud: předseda zkušební komise pro státní jazykovou zkoušku z jazyka českého v Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (jmenován náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy)
 • 2009–2016: ředitel Letní školy slovanských studií FF UK v Praze
 • 2009 – 2016: zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1988 – 2011: tajemník Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1983 – 2009: tajemník Letní školy slovanských studií FF UK v Praze
Rozvrh

Historie vyučovaných předmětů

Publikace

 • Hasil J.: Pranostiky v dnešní komunikaci rodilých i nerodilých mluvčích češtiny. In Falski M., Kaczmarska Elżbieta E.: Czechy: przez naukę języka do rozumienia kultury. Kraków, Wydaenictwo Libron, 2023, s. • p. 59-68. ISBN 978-83-67209-32-8.
 • Hasil J., Palaščáková D.: Místo profesního výraziva ve výuce zahraničních studentů českých vysokých škol. In Čechová M., Spěváčková M.: Sociolekty v různých sférách komunikace. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2023, s. • p. 164-173. ISBN 978-80-261-1193-1.
 • Hasil J.: Výuka českých reálií, kultury a historie on-line. In Mošaťová M., Kollárová P.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava, Univerzita Komenského, 2023, s. • p. 263-272. ISBN 978-80-223-5656-5.
 • Hasil J.: Robot nebyl sám (k stoprvnímu výročí premiéry hry Karla Čapka R. U. R.). Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 134-138. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Výuka češtiny pro cizince na českých vysokých školách - nástin historie, současný stav i výhled do budoucnosti (cíle výuky a potřeby zahraničních studentů různých oborů). Philologia, 2022, č. • no. 32, s. • p. 21-34. ISSN 1339-2026.
 • Hasil J.: Filmové hlášky v každodenní komunikaci. In Rusinová E.: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2022, s. • p. 30-41. ISBN 978-80-280-0059-2.
 • Hasil J.: Sonda do světa českých filmových hlášek. In Chocholová B.: Človek a jeho jazyk 5 Povaha jazyka a jej poznávanie. Bratislava, Veda, 2022, s. • p. 208-216. ISBN 978-80-224-1977-2.
 • Hasil J.: Filmové hlášky na rozcestí? In Svobodová D., Novák R., Balharová A.: Od textu k porozumění a komunikaci. Publikace k životnímu jubileu prof. Jany Svobodové. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2022, s. • p. 135-143. ISBN 978-80-7599-296-3.
 • Hasil J.: Velikonoce a Vánoce v české kultuře. Seulra'beu eo yeon'gu, 2021, č. • no. 26, s. • p. 133-139. ISSN 1226-2323.
 • Hasil J.: Filmové hlášky jako součást české frazeologie a idiomatiky. Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 72, s. • p. 77-84. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Ivana Bozděchová jubilující. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 129-131. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Pár švestiček z vlastní zahrádky pro Hanu Gladkovou, aneb Jsou filmové hlášky součástí frazeologie? In Bakardžieva G., Giger M., Lah K.: Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu Hany Gladkové. Červený Kostelec, nakladatelství Pavel Mervart, 2021, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-7465-466-4.
 • Hasil J.: Ohlédnutí za Milanem Šárou a Janem Holubem. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 430-432. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Zemřela Helena Confortiová. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 137-138. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Milan Hrdlička šedesátníkem. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 131-133. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Velikonoce a velikonoční koledování. Český jazyk a literatura, 2020, č. • no. 70, s. • p. 200-202. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Jsou frazémy součástí konvenční, nebo kreativní složky jazykové výuky se zaměřením na výuku češtiny pro cizince? In Balowski M.: Konvencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň, Polsko, Wydawnictwo "PRO", 2020, s. • p. 285-292. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Hasilová H., Hasil J.: Výuka německého jazyka ve firemní a akademické praxi v situaci současné České republiky. In |Zelenická E.: Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Nitra, Slovensko, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. • p. 149-158. ISBN 978-80-558-1608-1.
 • Hasil J.: Další olomoucké setkání didaktiků. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 69, s. • p. 146-148. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Využití internetového portálu Abeceda českých reálií ve výuce češtiny pro cizince s ukázkami. Naukovij vìsnik kafedri ÛNESKO Kiïvsʹkogo nacìonalʹnogo lìngvìstičnogo unìversitetu, 2019, č. • no. 20, s. • p. 35-42. ISSN 2411-5991.
 • Hasil J.: 11. setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 70, s. • p. 90-91. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Slavistická konference na paměť profesorky A. G. Širokovové. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 69, s. • p. 203-205. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Úvodní slovo. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 5-6. ISSN 1805-367X.
 • Hasil J.: Co dala čeština jiným jazykům? In Rusinová E.: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2019, s. • p. 45-56. ISBN 978-80-210-9298-3.
 • Hasil J.: Nová běloruská učebnice českých reálií. Bohemistyka, 2018, č. • no. XVIII, s. • p. 310-313. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Čeština ve stínu dvou totalit ve 20. století. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, 2018, s. • p. 29-35. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Hasil J.: Novoroční projevy československých a českých prezidentů (k stému výročí vyhlášení samostatnosti československého státu). In Rusinová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2018, s. • p. 15-40. ISBN 978-80-210-8962-4.
 • Hasil J.: Využití internetového portálu Abeceda českých reálií ve výuce češtiny pro cizince. In Remňova M.: Slavjanskij mir jazyk, litěratura, kul´tura. Moskva, MAKS Press, 2018, s. • p. 84-88. ISBN 978-5-317-05930-9.
 • Hasil J.: Střípky z historie výuky češtiny pro cizince. In Rusinová E.: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 36-54. ISBN 978-80-210-8567-1.
 • Hasil J.: Šedesát běhů pražské Letní školy slovanských studií. In Hasil J., Škodová S.: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 208-220. ISBN 978-80-7308-730-2.
 • Hasil J.: Letní školy slovanských studií v Česku jubilující. Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 67, s. • p. 203-205. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Zkoumání jazyka příslušníků českých ostrovů v cizině a možnosti posilování jejich národního vědomí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2017, č. • no. 31, s. • p. 76-81. ISSN 1211-6068.
 • Hasil J.: Karel IV. a čeština. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 23-33. ISSN 1804-3240.
 • Hasil J.: Potřebujeme nové vzory českých podstatných jmen? Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 67, s. • p. 243-249. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Jazyková situace v českých zemích za vlády císaře a krále Karla IV. In Hasil J., Škodová S.: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-23. ISBN 978-80-7308-730-2.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Učebniki češskogo jazyka dlja russkogovorjaščich. In БИБЛИОГРАФИЯ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 191-213. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Didaktika. In БИБЛИОГРАФИЯ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 292-295. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J.: Karel IV., čeština a další jazyky. Krajiny češtiny, 2016, č. • no. 8, s. • p. 35-36. ISSN 1804-3283.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Aplikace závěrů výzkumu v pedagogické praxi. In Gladkova H.: Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 144-152. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J.: Čeština a legislativa. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, 2016, s. • p. 9-18. ISBN 978-80-7308-656-5.
 • Hasil J.: Karel IV., jeho nástupci na trůnu a čeština. In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2016, s. • p. 25-36. ISBN 978-80-210-8207-6.
 • Hasil J.: Morfologie podstatných jmen v soudobých českých gramatikách. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. • p. 65-74. ISBN 978-80-7308-567-4.
 • Hasil J.: 5. mezinárodní kongres světové literárněvědné bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 66, s. • p. 94-96. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti. Naše řeč, 2015, č. • no. 98, s. • p. 101-102. ISSN 0027-8203.
 • Hasil J.: Bohemia sancta? In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2015, s. • p. 28-34. ISBN 978-80-210-7846-8.
 • Hasil J.: Před sto lety se narodil Jaromír Bělič. Český jazyk a literatura, 2014, č. • no. 65, s. • p. 90-91. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Čeština ve světě. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 30-33. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J.: Několik poznámek k jazyku Jaroslava Haška (a Josefa Švejka). In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 50-60. ISBN 978-80-7308-518-6.
 • Hasil J.: Pražská výuka češtiny pro cizince a 35 let Ústavu bohemistických studií. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 11-25. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J., Palamarčuk O., Lobur N.: Učebnice češtiny pro Ukrajince jako výsledek úzké meziuniverzitní spolupráce. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 228-238. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J.: Dynamika české morfologie. In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2013, s. • p. 39-50. ISBN 978-80-210-6243-6.
 • Hasil J.: Z počátků výuky češtiny pro cizince v Praze (K 35. výročí založení Ústavu bohemistických studií). Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 233-238. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Třicet pět let Ústavu bohemistických studií. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 317-328. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Odešel Jiří Hronek. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 311-312. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: In memoriam Jiří Hronek (1927-2013). Czech language news, 2013, č. • no. 18, s. • p. 7-8. ISSN 1095-2950.
 • Hasil J.: Quo vadis, češtino? In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 9-18. ISBN 978-80-7308-458-5.
 • Hasil J.: 55 let Letní školy slovanských studií. In Hrdlička M., Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 20-29. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hasil J.: Zkušenosti z implementace tzv. Boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince. In Hrdlička M., Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 175-185. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die bekannteste tschechische Lettländerin im Roman von Božena Němcová Babička. In Buschinger D.: Medievales Etudes Medievales. Amiens, Centre d'Études Médiévales, Université de Picardie - Jules Verne, 2012, s. • p. 278-286. ISBN 978-2-901121-98-5.
 • Hasil J.: O nejlepším státě Bernarda Bolzana. In Hrdlička M., Hasil J.: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Euroslavica, 2012, s. • p. 137-144. ISBN 978-80-7308-422-6.
 • Hasil J.: Ostravská konference o svobodě jazyka. Český jazyk a literatura, 2012, č. • no. 63, s. • p. 96-97. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Za otnošenieto realija - sociokultyrna kompetentost. Filologija. Naučni trudove, 2012, č. • no. 49, s. • p. 219-231. ISSN 0861-0029.
 • Hasil J.: Veverky to maj za pár aneb česká frazeologie a cizinci. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK v nakladatelství Euroslavica, 2011, s. • p. 63-71. ISBN 978-80-7308-359-5.
 • Hasil J.: Kulturněhistorická frazeologie a její místo ve výuce češtiny pro cizince. In Žigová Ľ., Vojtech M.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. • p. 174-182. ISBN 978-80-223-3066-4.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tschechen und Deutsche in Böhmen und die gegenseitige Toleranz. In Buschinger D.: Tolérance et intolérance: Actes du Colloque international des 1er, 2 et 3 mars 2011 á Amiens publiés par le soins de Danielle Buschinger. Amiens, Press du Centre d´Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2011, s. • p. 62-67. ISBN 978-2-901121-75-6.
 • Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J.: Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2011. 322 s. • p. ISBN 978-80-246-1793-0.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tandem rodič-dítě ve výuce češtiny pro cizince. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 341-343. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasil J.: K výuce literatury a výběru literárních textů pro zahraniční studenty češtiny. In Mieczyslaw Balowski M.: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2011, s. • p. 191-197. ISBN 978-80-7414-365-6.
 • Hasil J.: Vývojové tendence v užívání českého jazyka. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 293-298. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasil J.: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 221 s. • p. ISBN 978-80-7414-400-4.
 • Hasil J., Lobur N., Palamarčuk O.: Česka mova dlja Ukrajinciv. Lvov; Ukrajina, Nakladatelství Lvovské Frankovy národní univerzity, 2011. 295 s. • p. ISBN 978-617-501-040-2.
 • Hasil J.: Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace (průběžné dílčí statistické vyhodnocení dotazníkového šetření). Usta ad Albim Bohemica [online], 2011, č. • no. 11, s. • p. 115-123. ISSN 1213-7618.
 • Hasil J.: Nová petrohradská učebnice češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 129-130. ISSN 1804-3240.
 • Hasil J.: K některým změnám v užívání českého jazyka. Komparatyvni doslidžennja slov'janskych mov i literatur, 2010, č. • no. 11, s. • p. 29-34. ISSN 2075-437X.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die Geschichte des Friedhof Wyschehrad und bedeutende Persönlichkeiten des tschechisch-deutschen Kreises. In Buschinger D.: Medievales : Etudes Medievales : Revue publiée par Danielle Buschinger. Amiens, Centre d'Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010, s. • p. 259-265. ISBN 2-901121-72-1.
 • Hrdlička M., Hasil J.: Jubilující Berliner Bohemicum/Slovacicum, příklad společné spolupráce mezi pražskou Univerzitou Karlovou a berlínskou Humboldtovou. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2010, č. • no. 2, s. • p. 74-75. ISSN 1211-1724.
 • Hasil J.: Vyjadřování zdvořilosti za totality a dnes. In Balowski M.: Odbicie waznych wydarzeń historycznych w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň, Universytet im. A. Mickiewicza, Wydawnictwo "PRO", 2010, s. • p. 331-335. ISBN 978-83-926152-7-9.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J.: Posesivita ve výuce češtiny pro cizince. In Čmejrková S.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 499-503. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Hasil J.: Konference k čapkovskému výročí. Český jazyk a literatura, 2010, č. • no. 61, s. • p. 49-50. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Komunikativní kompetence v českých školách. Usta ad Albim Bohemica [online], 2010, č. • no. IX/2009, s. • p. 69-75. ISSN 1213-7618.
 • Hasil J.: Konec slečen v Česku aneb současná česká jazyková politika. In Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. • p. 47-52. ISBN 978-80-210-5194-2.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jiří Hasil