Informace o přijímacím řízení

Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.
Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících
Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

Řádný termín: 1. – 14. 6. 2024
Náhradní termín: 17. -. 21. 6. 2024
Jednokolová (ústní) přijímací zkouška

Popis přijímací zkoušky:

 

 

Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v programu zaměřeném lingvisticky nebo programu souvisejícím s komunitou neslyšících.

Uchazeč/ka by měl/a mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v českém znakovém jazyce základní přehled v oblasti obecné lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat při studiu.

Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat

a) kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk), nebo v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk) (max. 30 bodů)

b) motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů),

c) orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů).

další požadavky ke zkoušce:

Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí:

a) Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s programem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny studentské práce, vlastní publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod.

b) Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Komunikace neslyšících > Informace o přijímacím řízení