Grantová agentura UK

Kalendářní jednotky ve znakových jazycích

Hlavní řešitel: PhDr. Klára Richterová

Vedoucí: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Spoluřešitelé: L. Břinková, M. Fritz, N. Hynková Dingová, R. Nováková

Doba řešení: 2015–2017

Číslo grantu: 227 153

Grant je řešen v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.

Cílem interjazykového projektu je identifikovat, popsat a analyzovat prostředky a struktury uplatňující se při označování kalendářních jednotek (dny, měsíce, roční období) a při jejich počítání v minimálně patnácti znakových jazycích (ZJ) užívaných v Evropě, Asii, Africe, Austrálii, Americe. V případě kalendářních jednotek se řešitelé soustředí na charakteristiku lexémů z různých hledisek (zejména strukturní a kognitivní lingvistika a sociolingvistika); vyjadřování mnohosti bude zkoumáno především s ohledem na číselnou inkorporaci. V rámci českého znakového jazyka (ČZJ) se projekt navíc zaměří na zachycení stratifikace úzu sledovaných prostředků podle věku, pohlaví, regionu původu uživatelů, resp. školy pro sluchově postižené, kterou navštěvovali. Data cizích ZJ budou získána dotazníkovým šetřením, data ČZJ kombinací několika metod (strukturované rozhovory s 25 neslyšícími rodilými uživateli ČZJ, excerpce autentických projevů a introspekce); využit bude i materiál nedávno shromážděný Milanem Fritzem. Kromě řešitelů, z nichž část tvoří neslyšící rodilí uživatelé ČZJ, se na projektu bude podílet řada zahraničních spolupracovníků. Hlavními výstupy budou: shrnující monografie v angličtině, dílčí studie porovnávající motivaci označení kalendářních jednotek v ČZJ a v češtině a veřejně přístupná videodatabáze.

The goal of this interligual and interdisciplinary project is to identify, describe and analyze means and ways of expressing and counting calendric units, in a minimum of fifteen sign languages (SL) of Europe, Asia, Africa, Australia, America. Repertory of calendric units will be described from different viewpoints (structural and cogitive linguistics and sociolinguistics, above all); in expressing of multiplicity the focus will be on numeral incorporation. In Czech SL, stratification of use will be described with respect to users’ age, sex, region of origin and/or respective regional school for hearing-impaired. Data from foreign SLs will be acquired through questionnaires, while combined methods will be used in Czech SL (structured conversations with 25 Deaf native signers, excerption from authentic conversations of Deafs, and introspection; moreover, Milan Fritz’s recently gathered data will be utilized). Apart from the researchers, half of whom are Deaf native signers, foreign collaborators will participate in the project. A summarizing English monograph, a comparative study of motivation, and a publicly accessible video database will be chief results of the project. Realization: 2015: starting cooperation with foreign experts; data acquirement; processing of Czech SL data; 2016: data processing; publication of study; 2017: preparation of monograph.

Více informací o grantu.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Grantová agentura UK