Studijní plán

Studijní plán jednooborového bakalářského studia oboru BOHEMISTIKA PRO CIZINCE

 

Studijní plán Bohemistiky pro cizince  pro studium započaté po roce 2019/20 najdete zde zde.

Povinné oborové předměty

Červeně jsou označeny předměty vyučované v zimním semestru 2023/24. Anotace předmětů najdete v SIS u jednotlivých předmětů.

Povinné oborové předměty Kód SIS ZS před./sem. LS před./sem. Atestace Kredity
Česká ortografie pro cizince I ACC110001 2/0 0/0 Z 3
Fonetika a fonologie češtiny I ACC110019 2/1 0/0 Z, Zk 5
Interpretace českých literárních textů ACC110012 0/2 0/0 Z 3
Jazyková cvičení gramatická ACC110009 0/2 0/0 Z 3
Přehled českých dějin ACC110004 2/1 2/1 Z, Zk 5
Úvod do lingvistiky ALINUVOD1 2/0 2/0 Z 3
Úvod do literární vědy AUVODLV01 2/0 0/0 Z 3
Úvod do studia jazykovědné bohemistiky ACC110006 0/2 0/0 Z 3
Základy slovotvorby ACC110015 1/1 0/0 Z 3
Morfologie češtiny I ACC110021 0/0 1/2 Z 4
Morfologie češtiny II ACC110022 1/2 0/0 Z, Zk 5
Fonetika a fonologie češtiny II ACC110020 0/0 0/2 Z 3
Lexikologie  ACC110023 2/2 0/0 Zk 4
Vývoj jazyka a nástin dialektologie ACC110024 0/0 2/1 Zk 4
Syntax I ACC110025 0/0 1/2 Z 3
Syntax II ACC110026 1/1 0/0 Zk 4
Lexikální sémantika ACC110027 0/0 1/1 Z 3
Stylistika (variantnost češtiny) ACC110028 1/0 0/0 Zk 4
Stylistika a analýza textu ACC110029 0/2 0/0 Z 3
Seminář k úvodu do literární vědy ACC110018 0/0 0/2 Z 3
Česká literatura a kultura 19. století I ACC110031 2/2 0/0 Z 3
Česká literatura a kultura 19. století II ACC110032 0/0 2/2 Z, Zk 5
Česká kultura a literatura 20. století do současnosti I ACC110033 2/2 0/0 Z 3
Česká kultura a literatura 20. století do současnosti II ACC110034 0/0 2/2 Z, Zk 5
Interpretace současných českých literárních textů ACC110035 0/2 0/0 Z 3
České reálie ACC110036 0/0 1/1 Z, Zk 5
Bakalářský seminář ACC110037 0/0 0/2 Z 4

Povinně volitelné předměty pro 1. ročník vyučované v letním semestru 2020/21

Název Kód Zimní semestr Letní semestr Atestace Kredity
Jevištní tvar jako prostředek výuky ACC110063 0/0 0/2 Zk 3
Úvod do literární historie pro cizince ACC110065 0/0 0/2 Z 3
Čeština v korpusech ACC110069 0/0 0/2 Z 3
WRILAB I ACC110003 0/0 0/2 Z 3
Praktická cvičení z morfologie ACC110060 0/0 0/2 Z 3
Běžně mluvená čeština ACC110016 0/2 0/2 Z 3

Povinně volitelné předměty ve studijním plánu

 

Povinně volitelné předměty 1: Profilující moduly Kód SIS ZS před./sem. LS před./sem. Atestace Kredity
Modul 1 Lingvistický modul
Zvuková rovina češtiny pro cizince ACC110038 0/2 0/0 Z 4
Vybrané problémy české morfologie ACC110039 0/0 0/2 Zk 5
Vybrané problémy české syntaxe ACC110040 0/2 0/0 Z 4
Základy české frazeologie a idiomatiky ACC110041 0/0 0/2 Z 4
Produkce a percepce odborného textu ACC110042 0/2 0/0 Z 5
Aplikovaná lingvistika ACC110043 0/0 2/2 Zk 6
Aproaches to Language and Its Use ACC110044 2/0 0/0 Z 4
Modul 2 Česká literatura
Modul 3: Český film
Dějiny české a slovenské kinematografie A ACC110045 0/0 3/3 Zk 4
Dějiny české a slovenské kinematografie B ACC110046 3/3 0/0 Zk 4
Opera a film ACC110047 0/0 2/0 Zk 4
Dějiny animovaného filmu ACC110048 4/0 0/0 Zk 4
Český dokumentární film ACC110049 2/2 0/0 Zk 4
Kamera ACC110050 0/0 2/0 Zk 4
Český film a popkultura 60. let ACC110051 4/0 0/0 Zk 4
Současný středoevropský dokument ACC110052 0/0 2/2 ZK 4
Modul 4: České divadlo
Úvod do divadelní vědy pro neoborové studenty ACC110053 1/1 0/0 ZK 6
Teorie divadla a dramatu pro neoborové studenty ACC110054 0/0 1/1 ZK 4
Dějiny českého divadla pro neoborové studenty ACC110055 1/1 0/0 ZK 4
Performance a Analysis ACC110056 0/0 1/1 ZK 6
Higlighting Czech Theatre ACC110057 1/1 0/0 ZK 6
Teatrologická exkurze I ACC110058 0/4 0/0 ZK 2
Teatrologická exkurze II ACC110059 0/0 0/4 ZK 2
Divadelní představení ACC110078 0/2 0/0 ZK 3
Povinně volitelné předměty 2: Vybrané problémy českého jazyka 3xZ 3×3
Praktická cvičení z pravopisu ACC110002 0/2 0/0 Z 3
Praktická cvičení z morfologie ACC110060 0/0 0/2 Z 3
Praktická cvičení z lexikologie ACC110008 0/2 0/0 Z 3
Praktická cvičení z české syntaxe ACC110061 0/0 0/2 Z 3
WRILAB I ACC110003 0/2 0/0 Z 3
WRILAB II ACC110062 0/0 0/2 Z 3
Jevištní tvary jako prostředek výuky ACC110063 0/0 0/2 Z 3
Povinně volitelné předměty 3: Kulturně-historické a literární aspekty české společnosti 3xZ 3×3
Četba a rozbor moderní české poezie ACC110064 0/2 0/0 Z 3
Česká literatura ve filmu ACC110010 0/2 0/0 Z 3
Úvod do literární historie pro cizince ACC110065 0/0 0/2 Z 3
Čtení z moderních českých dějin ACC110005 0/2 0/0 Z 3
Vybrané kapitoly z české kultury a z historie 19. a 20. století ACC110066 0/0 1/1 Z 3
Historická geografie středoevropského prostoru ACC110067 0/0 2/0 Z 3
Proměny jazyka a česká literatura ACC110068 1/1 0/0 Z 3
Základy evropské literatury a kultury ACC110013 2/0 0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty 4: Český jazyk v kontextu a souvislostech 3xZ 3×3
Čeština ve světě ACC110007 0/2 0/0 Z 3
Čeština v korpusech ACC110069 0/0 0/2 Z 3
Běžně mluvená čeština ACC110016 0/2 0/0 Z 3
Překladová cvičení ACC110070 0/0 0/2 Z 3
Aktuální otázky vývoje české mluvnice ACC110071 0/0 0/2 Z 3
Produktivní dovednosti v kontextu SRRJ ACC110011 2/0 0/0 Z 3
Jazykový workshop ACC110072 0/0 0/2 Z 3
České-slovenský jazykový kontakt ACC110073 2/0 0/0 Z 3
Tematická literární exkurze ACC110074 0/0 2/0 Z 3

 

Podrobné sylaby lze najít ve Studijním informačním systému

Aktuální rozvrh najdete zde.

Volitelné předměty v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem 20 kreditů.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %.

Bakalářská zkouška

SZ1: Obhajoba bakalářské práce

SZ2: a) Český jazyk – teorie a praxe; b) Česká literatura 19.-20. století.

První částí státních zkoušek je obhajoba bakalářské práce.

Počet kreditů nutných pro konání bakalářské zkoušky: 180

Celkový počet kreditů za společný základ, povinné předměty a povinně volitelné předměty: 14 + 122 + 24 = 160. Tato hodnota činí 89 % počtu kreditů nutných pro konání poslední části bakalářské zkoušky.

Standardní doba studia: 3 roky

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a povinně volitelných předmětů: nejsou.

Změny leden 2011: Starší česká literatura rozšířena z 1/– v LS na 1/1 ZS + 1/1 LS.

Poznámka leden 2011: Česká literatura a kultura 20. století (do r. 1939) má nyní v SIS chybně o jeden zápočet navíc. Nutno změnit pro rok 2011/12.