Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studia Čeština v komunikaci neslyšících

 

Absolvent samostatného (jednooborového) i sdruženého (dvouoborového) studia je primárně připraven:

  • Uplatnit se v profesích předpokládajících jednak dobrou znalost komunity, kultury, historie a specifik českých neslyšících, jednak dobrou znalost jazyků užívaných v komunikaci českých neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) včetně teoretických znalostí o těchto jazycích a jejich užívání v komunikaci českých neslyšících, tzn. v profesích, ve kterých se uplatňuje přístup vycházející z filologických principů Deaf Studies.
  • Pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru a oborů příbuzných.

Absolvent nachází široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků se solidní znalostí jazyků komunikace neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) a hlubší znalostí problematiky Deaf Studies. Absolvent je vybaven nejen kompetencemi jazykovými a komunikačními, ale také širokou základnou znalostí a praktických dovedností lingvistických, opřených o hlubší vhled do problematiky hluchoty, kultury a komunity neslyšících. Širší vzdělanostní základ a dovednosti umožní absolventovi další vzdělávání, sebevzdělávání a adaptabilitu s ohledem na požadavky zaměstnavatele i vlastní profesní růst. Absolvování oboru vytváří výchozí půdorys specializovaného vzdělání, které je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno pouze na obor Deaf Studies, ale aby mohlo směřovat k jiným, zejm. filologickým, translatologickým, kulturologickým či obecně vzato společenskovědním oborům.

Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení oborových problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností a dovedností, mohou se absolventi dále uplatnit ve všech profesích, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Rovněž se uplatní ve všech profesích, které vyžadují dovednost třídit, zpracovávat a kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky.

Vedle toho je každý absolvent připraven akceptovat jinakost kultury, jazyka a komunikace v nejobecnější rovině, a je tak schopen přispívat k rozvíjení mezikulturního porozumění v různých prostředích a situacích. Díky bytostně filologické a mezikulturní povaze oboru Deaf Studies, spojené s nárokem na komparaci a hledání společných rysů při současném respektování odlišností, nalezne absolvent uplatnění všude tam, kde se očekává filologické myšlení a dovednost transkulturní komunikace opřené o dobré znalosti různých kultur, jako je osvětová činnost, žurnalistika, působení v mezinárodních humanitárních organizacích apod.

Kromě toho jsou absolventi  samostatného (jednooborového) studia kvalifikováni pro výkon povolání s ohledem na specializační modul.

Absolvent modulu Vzdělávání neslyšících

Absolvent se uplatní např. ve státní správě a samosprávě, ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích, v organizacích sdružujících sluchově postižené, v nadacích, v jazykových školách a agenturách, v zájmovém vzdělávání, při příležitostných akcích a projektech, jejichž portfolio zahrnuje kontakt s neslyšícími dětmi či dospělými. Nabyté znalosti, kompetence a praktické dovednosti absolventovi umožní zapojit se kvalifikovaně do vzdělávání neslyšících v rozličných formách a úrovních, může ale působit i jako interkulturní mediátor mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou či jako prostředník komunikace mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou. Velmi specifická kombinace dobrých kompetencí v češtině a českém znakovém jazyce a lingvistického a pedagogického vzdělání předurčuje absolventa k pracovnímu uplatnění ve velmi specializovaných profesích spojených s preprimárním, primárním, sekundárních i terciálním vzděláváním neslyšících dětí, žáků a studentů, ale i se vzděláváním celoživotním a mimoškolním. Může se jednat např. o pozice lektora českého znakového jazyka či lektora psané češtiny v kurzech pro neslyšící veřejnost, ale zejména o pozice, jež v současné době v oblasti vzdělávání teprve vznikají, zejm. pozice v multidisciplinárních týmech. V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti vzdělávání a komunikace a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Absolvent modulu Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk

Absolvent je připraven působit jako tlumočník a/nebo překladatel z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Je schopen zprostředkovávat mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v základních situacích komunitního tlumočení a překladu (ve zdravotnictví, v kontaktu se státní správou, se zaměstnavateli apod.). Na základní úrovni je připraven rovněž na tlumočení a překlad v oblasti vzdělávání. Nabyté tlumočnické a překladatelské kompetence absolventovi umožní plnohodnotné uplatnění u poskytovatelů tlumočnických a překladatelských služeb pro neslyšící, v organizacích neslyšících a ve prospěch komunity neslyšících. Je rovněž připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník – tlumočník a /nebo překladatel. Absolvent je vybaven též kompetencemi umožňujícími efektivní zapojení do týmů různého charakteru (do týmů sledujících rozličné tlumočnické či překladatelské cíle, do týmů uplatňujících se v oblasti vzdělávání, do týmů uměleckých, multikulturních aj.). V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti tlumočení a překladu a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.