Svatava Škodová

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Další vzdělávání (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Služební cesty (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Studentské žádosti (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Rozvrhy (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Konzultační hodiny
 • středa 15. 5. 2024 12:00-12:30 středa 29. 5. 2024 12:00-12:30 středa 5. 5. 2024 12:00-12:30 středa 26. 6. 2024 12:00-12:30 Konzultace delšího charakteru po předchozí domluvě e-mailem.
Členství
 • Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP208

Konzultace

 • V období od 1.9.2022 do 29. 2. 2023 čerpám tvůrčí volno. Z tohoto důvodu nebudu na fakultě přítomna.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • postgraduální studium: 2001–2009; Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF Univerzita Karlova, Praha
 • magisterské studium: 1996–2000; Pedagogická fakulta, Technická univerzita v Liberci, studijní obor: český jazyk a literatura, angličtina
 • bakalářské studium 1993–1996; Pedagogická fakulta, Technická univerzita v Liberci, studijní obor: angličtina    

Praxe od ukončení studia

 • 0d 2000 Katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, pracovní pozice: odborný asistent s vědeckou hodností
 • 2013-2016: vedení týmu vytvářejícího zkoušku z češtiny na úrovni A1 pro účely trvalého pobytu na území ČR
 • 2015: Člen týmu vytvářejícího deskriptory mediace v projektu Rady Evropy
 • Od 2014: člen týmu pro tzv. standard setting Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK
 • Od 4/2013: členkou oborové rady doktorského studijního programu Filologie studijního oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK v Praze
 • 10–12/2012: Lingvistická anotace korpusových dat pro Ústav Českého národního korpusu FF UK – pozice adjudikátora anotace
 • 2012–2014: členka Expertní skupiny pro vzdělávání žáků-cizinců zřízenou MŠMT ČR
 • Od 06/2011: Interní oponent Výzkumného ústavu pedagogického / Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze pro zkoušku z českého jazyka úrovně A1
 • 2010–2012: Člen grantové komise Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2012–2013: Člen oponentní komise projektu KONTAKT ME 10018 (K počítačové analýze struktury textu, řešitelka prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.)
 • Od ledna 2011: Interní recenzent VÚP / Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha pro zkoušku z českého jazyka na úrovni A1
 • Od ledna 2009: odborný garant a ředitel zkoušek z češtiny jako cizího jazyka na úrovni A1 (pro účely trvalého pobytu na území ČR) na TU v Liberci
 • Od září 2009: organizační a metodické vedení kurzů češtiny pro cizince pro studenty programu Erasmus na TU v Liberci; zahrnuje kompletní organizaci kurzů, jejich metodické zajištění včetně vedení lektorů, vlastní výukovou činnost v kurzech
 • Od 06/2009: spolupráce s ÚJOP UK na programu Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí, metodické přednášky pro kurz učitelů češtiny pro cizince z krajanských komunit
 • od 08/2008: spolupráce s ÚJOP UK na programu Jazykově metodický kurz českého jazyka jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit
 • od 06/2006: spolupráce s ÚJOP UK na programu Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (akreditace MŠMT, č. j. 28265/2006-25-646)
 • 11/2012: pracovní zahraniční pobyt v Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Uniwersytet Warszawski). 1.11. – 1.12.2012. Participace na semináři Corpora Building a přednášky pro pracovníky ISZP Use of Corpora for Language Learning, konzultace.
 • 2013: Recenzent pro Diagnostický test pro děti 1. stupně ZŠ (3. – 5. třída), úroveň A1 – B1 podle SERR. Recenzovaný diagnostický test vznikl za finanční podpory Grantové agentury České republiky, projektu Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol, registrační číslo projektu: 13-32373S; Řešitel: PhDr. Yvona Kostelecká, FP UK Praha.
 • 2013: Recenzent pro Diagnostický test pro děti 2. stupně ZŠ, úroveň A1 – B1 podle SERR.Recenzovaný diagnostický test vznikl za finanční podpory Grantové agentury České republiky, projektu Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol, registrační číslo projektu: 13-32373S; Řešitel: PhDr. Yvona Kostelecká, FP UK Praha.

 Granty

 • Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S). Řešitel: ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
 • Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání (DF11P010VV013, podpořeného Ministerstvem kultury ČR ve výzkumném programu NAKI). (30% úvazku) Od 1.1.2010 do 31. 12. 2014. Realizace projektu na ITE FM TUL. Podílí se na zpřesňování pravidel a formalizaci pro automatický přepis zvukového záznamu; koordinace týmu KCL FP TUL a studentů KCL FP podílejících se na projektu. Řešitel: prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
 • 2011–2014: Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0275) podpoř. z ESF. Univerzita Palackého v Olomouci/Technická univerzita v Liberci 21,5 hodin/měsíc. Září 2010. Přednášková činnost, vytváření elektronických materiálů. Od července 2012 spoluřešitel projektu za TUL. Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
 • Cestovní grant v rámci Fondu mobilit TUL pro pracovní zahraniční pobyt v Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Uniwersytet Warszawski). 1.11. – 1.12.2012. Participace na semináři Corpora Building a přednášky pro pracovníky ISZP Use of Corpora for Language Learning.
 •  2009–2012: Podíl na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpoř. z ESF OPVK – koordinátor aktivit. (56 hodin/měsíc) 35% úvazku. Koordinátor přípravy, realizací inovovaných a nových kurzů; koordinátor realizace workshopů a konferencí; koordinátor aktivit: i. Inovace studia – příprava a realizace motivačních kurzů, workshopů a konference, ii. Inovace studia – pilotní ověřování a evaluace kurzů , iii. Spoluautor chybové anotace žákovského korpusu CzeSL. Řešitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, DrSc.
 • 2011: podíl na projektu Kombinovaná studia pro učitele. ESF. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0026. Technická univerzita v Liberci. – Role: vytváření materiálů v prostředí Moodle. (14,5 hodin/měsíc). Řešitel: PhDr. Jiří Šmída, Ph.D.
 •  21. – 26. 11. 2011: Lipsko, Drážďany – studijní cesta v rámci projektu Jazyková a kulturní heterogenita na školách, Integrace a jazykové vzdělávání v Sasku. Organizátor projektu: Goethe-Institut. Záštita projektu MSMT, č.j.: 25 488/2011-27. Řešitel: Dr. Heike Uhlig
 • 07–11/2011: účast v projektu Funktionsweisen und Struktur evidenzieller Markierungen im Slavischen (Johannes Gutenberg Universitat Mainz , Institut fur Slavistik). Role: Sběr materiálu a analýza evidenciálních markerů u českých rodilých mluvčí.) Řešitel: Prof. Dr. Björn Wiemer  (http://www.staff.uni-mainz.de/wiemerb/projekte.html cit.:23.2.2011)
 • 2009: řešitel interního grantu Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (IGS FP TUL 122/2009). FP Technická univerzita v Liberci.
 • 2007/2008:  Spolupráce s jazykovou školou Skřivánek-Praha na projektu zaměřeném na odborné vzdělávání lektorů češtiny jako cizího jazyka (PROJEKT CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382; Vývoj programu pro odborné vzdělávání lektorů jazykové výuky dospělých).

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • International Association of Teachers of Czech
 • spolupráce Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při MŠMT ČR, Nakladatelstvím Karolinum (recenzent) aj.
 • člen redakční rady (Nová čeština doma a ve světě
 • člen oborové rady (FF UK v Praze,
 • školitel doktorandů FF UK
 • garant oboru čeština pro cizince (TUL)
Rozvrh

Publikace

Publikace

 • Škodová S.: Letní škola slovanských studií v Praze. Jazykovědné aktuality, 2023, č. • no. LX – 2023, s. • p. 121-125. ISSN 1212-5326.
 • Škodová S.: Pseudo-Coordination of a verb jít/go in contemporary Czech. In Di Caro V., Giusti G., Ross D.: Pseudo-Coordination and Multiple Agreement Constructions. Amsterdam, Benjamins Publishers, 2022, s. • p. 192-211. ISBN 978-90-272-1088-3.
 • Škodová S.: Kam všude se chcete podívat? Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 59-61. ISSN 1805-367X.
 • Škodová S.: Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 22-23. ISSN 1805-367X.
 • Škodová S.: LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ V PRAZE PO ROČNÍ PŘESTÁVCE. Krajiny češtiny, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 84-84. ISSN 1804-3283.
 • Škodová S.: Na co všechno můžeme narazit. Bohemistyka, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 257-260. ISSN 1642-9893.
 • Škodová S., Lisá M.: Jazykové hry pro malé školáky : 2. díl Lexikální a gramatické hry. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020. 132 s. • p. ISBN 978-80-7598-504-0.
 • Škodová S.: The verb jít as a representative of a motion event in space in texts by non-native speakers of Czech. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2020, č. • no. 11/2020, s. • p. 88-111. ISSN 1804-3240.
 • Škodová S., Lisá M.: Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl Fonetické hry. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020. 132 s. • p. ISBN 978-80-7598-504-0.
 • Škodová S.: Kdo může v češtině jít. Nová Čeština doma & ve světě, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 59-62. ISSN 1805-367X.
 • Zasina A., Škodová S.: Konvence a variabilita v užívání prefixů u sloves pohybu nerodilými mluvčími češtiny. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2020, s. • p. 115-129. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Rosen A., Hana J., Vidová Hladká B., Jelínek T., Škodová S., Štindlová B.: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language - CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha, Karolinum, 2020. 281 s. • p. ISBN 978-80-246-4759-3.
 • Škodová S., Vojvodić S.: GRAMATIKA ČEŠTINY PRO SLOVINSKÉ BOHEMISTY. Bohemistyka, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 569-573. ISSN 1642-9893.
 • Škodová S., Rysová K., Rysová M.: Comparison of Automatic and Human Evaluation of L2 Texts in Czech. Seulra'beu eo yeon'gu, 2019, č. • no. 24, s. • p. 93-101. ISSN 1226-2323.
 • Škodová S.: Sloveso JÍT v zrcadle užití nerodilými mluvčími češtiny. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 246-260. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Ludwicki A., Škodová S.: Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině. Bohemistyka, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 220-246. ISSN 1642-9893.
 • Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů : Sborník příspěvků z 9. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, FF UK, 2018. 324 s. • p. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Škodová S., Vojvodić S.: Jazykový koncept pojmu VODA v češtině a chorvatštině. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 5, s. • p. 77-87. ISSN 1805-367X.
 • Škodová S.: Realizace vybraných komunikačních funkcí v porovnání nerodilých a rodilých mluvčích češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 121-135. ISSN 1804-3240.
 • Škodová S.: Ohlédnutí za 61. Letní školou slovanských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Czech language news, 2017, č. • no. 47, s. • p. 2-4. ISSN 1095-2950.
 • Škodová S., Cvejnová J.: Čeština jako druhý jazyk na úrovni A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 138 s. • p. ISBN 978-80-7481-199-9.
 • Pacovská J., Lábus V., Škodová S.: Co lze vyčíst z ruky aneb somatické frazémy v proměnách času. Bohemistyka, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 103-114. ISSN 1642-9893.
 • Škodová S., Lábus V., Pacovská J.: Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969-2005. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 11/2017, s. • p. 62-73. ISSN 1805-367X.
 • Škodová S.: Sloveso JÍT ve funkci složky analytického predikátu. In Uličný O.: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2017, s. • p. 41-51. ISBN 978-80-7494-365-2.
 • Škodová S., Kaczmarska E., Rosen A.: Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 145-156. ISSN 0137-1150.
 • Škodová S.: Podoba variet češtiny v řeči cizinců se zřetelem k ukrajinským mluvčím. In Nekula M., Šichová K.: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha, Akropolis, 2017, s. • p. 245-271. ISBN 978-80-7470-185-6.
 • Škodová S., Cvejnová J.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 127 s. • p. ISBN 978-80-7481-159-3.
 • Škodová S., Rosen A., Kaczmarska E.: Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí. In Švrčinová M., Vlasáková Z.: Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha, ÚJOP UK, 2016, s. • p. 207-215. ISBN 978-80-7481-159-3.
 • Škodová S., Cvejnová J.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 127 s. • p. ISBN 978-80-7481-159-3.
 • Bedřichová Z., Škodová S., Šebesta K., Šormová K.: Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, NLN, 2011, s. • p. 93-104. ISBN 978-80-7422-115-6.
Vedení závěrečných prací UK

 

Vedení závěrečných prací TUL

Analýza akvizice češtiny v písemném projevu u žáka cizince Sedláčková Anna 2018/2019 FP TUL DP
 Analýza nárůstu sekundárních předložek v současné češtině Dittrichová Anna 2018/2019 FP TUL BP
Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí Horáková Alice 2017/2018 FP TUL DP
Reflexe amerických reálií v seriálu Simpsonovi v českém překladu Volf Ondřej 2017/2018 FP TUL DP
Výukový materiál pro žáky-cizince na 2. stupni základní školy Knížková Michaela 2016/2017 FP TUL DP
 Deminutiva v češtině pro cizince a analýza jejich užití nerodilými mluvčími Najmanová Kateřina 2015/2016 FP TUL BP
Analýza užití komunikačních funkcí žádosti a prosby v textech jinojazyčných mluvčích na úrovni A1 Michalík Lukáš 2014/2015 FP TUL BP
Analýza nemotivovaných odchylek od pravidelné větné stavby v současné češtině Nevrlá Barbora 2013/2014 FP TUL BP
Analýza užívání sloves MÍT a BÝT v češtině na základě korpusových dat Plocová Hana 2012/2013 FP TUL DP
Využití obrazového materiálu ve výuce češtiny jako cizího jazyka Vondráčková Pavlína 2012/2013 FP TUL DP
Analýza písemných projevů respondentů zkoušky na úrovni A1 pro účely trvalého pobytu na území ČR Mišnerová Romana 2012/2013 FP TUL BP
Jazykové hry ve výuce češtiny pro cizince Pochobradská Lucie 2011/2012 FP TUL BP
 Výuka neformální komunikace pro studenty Erasmu Sitárová Tereza 2011/2012 FP TUL BP
Porovnání hranic větných celků v závislosti na realizační formě textu Plocová Hana 2010/2011 FP TUL BP
Distanční studijní materiály pro studenty češtiny jako cizího jazyka – vstupní úroveň Neslované Lisnerová Kristýna 2010/2011 FP TUL BP
 Distanční studijní materiály pro studenty češtiny jako cizího jazyka – vstupní úroveň Slované Vilímová Tereza 2010/2011 FP TUL BP
České kulturní paradigma ve výuce češtiny pro cizince na úrovni A2 podle SERR Hrdinová Šárka 2009/2010 FP TUL BP
Fonetika češtiny ve výuce cizinců s mongolštinou jako mateřským jazykem Matejovičová Jana 2009/2010 FP TUL BP
Využití dramatu ve výuce češtiny malých cizinců na úrovni základní školy Mazůrková Ilona 2009/2010 FP TUL BP
 Využití českých klasických pohádek ve výuce čestiny pro cizince na I. stupni základní školy Pavlasová Eliška 2009/2010 FP TUL BP
 Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka Zachová Jana 2009/2010 FP TUL BP
Čtení s porozuměním ve výuce češtiny jako cizího jazyka Janků Lucie 2008/2009 FP TUL BP
 Poslech s porozuměním ve výuce češtiny jako cizího jazyka Novotná Lucie 2008/2009 FP TUL BP
 Využití powerpointové prezentace ve výuce češtiny jako cizího jazyka Burešová Pavla 2008/2009 FP TUL BP
Nástin iniciálního materiálu pro výuku základů českého jazyka pro cizince Košková Šárka 2008/2009 FP TUL BP
Jazykové a sociokulturní aspekty integrace vietnamských občanů v České republice Břečková Eva 2008/2009 FP TUL DP
 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SIGNÁLNÍ GRAMATIKY V UČEBNICÍCH ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA Hladíková Věra 2008/2009 FP TUL DP
Použití spojovacích prostředků ŽE/ABY reflektované v českém národním korpusu Hartlová Eva 2008/2009 FP TUL DP
 Korpus verbálních interakcí mezi lektorem a studenty češtiny jako cizího jazykaSíčová Marie Síčová Marie 2008/2009 FP TUL DP
Variabilní přístupy k procvičování gramatiky na základní škole Čapková Helena 2008/2009 FP TUL DP
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka u žáků mladšího školního věku Motlová Pavla 2008/2009 FP TUL DP
Metaforický charakter verb dicendi Samlerová Lucie 2007/2008 FP TUL DP
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Svatava Škodová