Grantová agentura ČR

Korespondence Karla Havlíčka

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Doba řešení: 2012–2016

Číslo grantu: GAČR 406/12/0691

Grant byl řešen v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.

Cílem mezioborově koncipovaného projektu je zpracování, analýza a interpretace úplné odeslané i přijaté korespondence Karla Havlíčka. Zpracování zahrne pořízení digitálních kopií rukopisů, transliteraci, transkripci, vytvoření elektronického korpusu kompatibilního s Českým národním korpusem a kritické vydání. Materiál bude analyzován z hlediska strukturní i komunikační lingvistiky, sociolingvistiky a kontaktové lingvistiky; dále z hlediska dějin každodennosti, dějin mentalit a dějin literárního života. Projekt směřuje i k rekonstrukci „světa“ Karla Havlíčka a sociálních sítí, do nichž byl zapojen, a k zmapování korespondencí zachycené reflexe jeho veřejné činnosti. Jádro odborného týmu projektu tvoří badatelé se zkušeností se zpracováváním, analýzou a interpretací korespondence B. Němcové. Na řešení se podílejí pracovníci a studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu českých dějin FF UK.

The aim of this interdisciplinary project is processing, analysis, and interpretation of the complete (both sent and received) correspondence of Karel Havlíček. The processing will include making digital copies of the manuscripts, transliteration, transcription, creating an electronic corpus compatible with the Czech National Corpus, and a critical edition. The material will be analysed from the viewpoint of structural as well as communicational linguistics, sociolinguistics, and contact linguistics; from the viewpoint of the history of everyday life, of mentalities as well as of literary life. The project aims at the reconstruction of K. Havlíček’s world and the social networks he was included in and at mapping the reflection of his public activities. The core of the research team consists of scholars with the experience in editing and analysing the correspondence of B. Němcová. The research team consists of scholars and students of ÚČJTK and ÚČD, Faculty of Arts, Charles University.

Více informací o grantu.

 

Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka

hlavní řešitelka: Eva Filippová, Ph.D. (ÚČJTK)

spoluřešitelka: Mgr, Andrea Hudáková, Ph.D.

doba trvání grantu: 2015–2017

číslo grantu: GA15-09692S

Většina českých prací o vývoji neslyšících dětí vychází z předpokladu, že jejich prvním jazykem je mluvená čeština. Dětem, jejichž prvním jazykem (L1) je český znakový jazyk a psaná (a příp. mluvená) čeština je jejich druhým jazykem (L2) – v němž ale nabývají gramotnosti – dosud bylo věnováno velmi málo pozornosti. Množství anglofonních studií dokládá, že vývoj neslyšících dětí-uživatelů znakových jazyků je srovnatelný s vývojem jejich slyšících vrstevníků-uživatelů jazyků mluvených, a to díky tomu, že byly od raného dětství vystaveny jim plnohodnotně smyslově přístupnému jazyku. Pro školní úspěch je klíčová úroveň sociálních kompetencí (viz teorie mysli). Ty lze hodnotit pomocí testů. Avšak testy jazykově přístupné této cílové skupině u nás neexistují. Předmětem předloženého projektu je vyplnit mezery v našem současném poznání vývoje neslyšících dětí v oblasti sociální kognice. Protože se jedná o první takovou studii u nás, lze předpokládat, že poznatky vzešlé z projektu budou mít širší dopad nejen na vzdělávání neslyšících dětí, ale na komunitu českých Neslyšících obecně.

Hlavním cílem projektu je navrhnout vhodné nástroje k hodnocení sociální kognice českých neslyšících, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk. Jejich validita bude ověřena komparačním šetřením ve skupině neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka vs. uživatelů mluvené češtiny.

 

The development of literacy in Czech-signing children has been largely neglected. Czech-signing children use the Czech Sign Language (CSL) as their first language ( L1); yet, the educational system introduces these children to literacy in Czech spoken and/or written language (L2). The development of these children’s communication skills and literacy is virtually unmapped. A large body of literature in anglophone countries demonstrates that deaf children do not lag behind their typically-developing peers in their overall competencies, given they have a rich input in the respective sign language from their early childhood. Children’s level of social competence, assessed through tests of social cognition (or theory of mind), is a key prerequisite for such children’s success at school. This project will fill the existing gap in our understanding of deaf-children’s competencies in the area of social-cognitive development, leading to important implications and subsequent timely applications on a larger scale of social life of Czech Deaf community.

The goal is to develop language-sensitive tools for assessing Czech deaf children’s social-cognitive competencies. Their validity will be tested across groups of deaf signers and oral deaf children to counter a widespread opinion about the need of introducting oral language during early ontogeny.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Grantová agentura ČR