Profilové projekty

Pracovníci ústavu se spolupodíleli na realizaci výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků a účastnili se i mezinárodních projektů EU Euro Languages Net Plus a APLEC. K dlouhodobě realizovaným projektům ústavu patří i popis české frazeologie a idiomatiky a výzkum běžně mluvené češtiny. Někteří členové ústavu se podíleli ve spolupráci s TU v Liberci na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (tvorba tzv. žákovského korpusu) a spoluautorsky přispěli k vytvoření metodické příručky pro nízkoprahové kurzy češtiny. Členové ústavu dále participovali na projektech Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentním európskym univerzitám (Expert); Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým; Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů a Čeština v afázii: čtyři experimenty. V letech 2013-2014 se někteří členové zapojili do přepracování zkoušky z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt pod záštitou NÚV.

Aktuálně se pracovníci ÚBN podílejí na následujících projektech:

 • 2024–2028
  Multilingual Lens: Investigating Large Text Corpora from Different Methodological Perspectives (UNCE/24/SSH/009)
  Poskytovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
  Hlavní řešitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.Stánky projektu: https://unce-korpus.ff.cuni.cz
  Pracovní náplň: výzkum v oblasti charakteristiky češtiny nerodilých mluvčích pomocí korpusových metod
 • 01.09.2023-2026 Projekt: Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání (TQ1000177) TAČR, veřejná soutěž VS SIGMA- dílčí cíl 3. Řešitelkou projektu je dr. Marie Kopřivová (Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících). Na projektu dále spolupracuje ÚČNK a ÚJČ.
 • 2023 Grant: Central Annual Theme, 2022–23 Marie Boccou Kestřánková (hlavní řešitel, ÚBN FF UK, Česká republika), Iva Hubáčková (FF UK, Česká republika), Beata Jedryka (University of Warsaw, Polsko), Ivett Judit Kovács (Eötvös Loránd University, Maďarsko)Cílem projektu byla sumarizace klíčových informací o tom, jak se podporuje udržování mateřského jazyka u dětí žijících a vzdělávajících se v zahraničí. Akademici ze 3 zemí udělali průzkum týkající se platformy vzdělávání občanů žijících v zahraničí (z pohledu ČR tedy se tým zaměřil na Čechy žijící v zahraničí učící se češtinu jako jazyk zděděný) a prostřednictvím 3 podcastů zprostředkovali výsledky průzkumu způsobem, který je přístupný široké odborné veřejnosti.Dlouhodobým cílem týmu je zlepšení platformy vzdělávání jmenované cílové skupiny žáků. Pro práci na systematickém zlepšování platformy vzdělávání jmenované cílové skupiny žáků je zapotřebí informovat širokou odbornou veřejnost (např. školy) a státní správu (např. MŠMT) o situaci doma i v zahraničí.
 • 2018  – 2019 OP Praha – pól růstu ČR, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299 Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací (I. Starý Kořánová)
 • 2017  –  2020 P UK Progres č. 4, Jazyk v proměnách času, místa, kultury. (M. Hrdlička, S. Škodová)
 • 2016  –  2020 NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií  (J. Hasil, A. Ludwicki)
 • 2016  – 2018 GAČR Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S) (S. Škodová)
 • 2014 – 2016  Členové ústavu se podíleli na mezinárodním projektu WRILAB2, který se týká psaní v druhém jazyce.
Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty